Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Typhim Vi®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi AB

Injektionsvätska, lösning 25 mikrogram/0,5 ml
(klar, färglös)

Vaccin mot tyfoidfeber

ATC-kod: J07AP03
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Typhim Vi

25 µg/0,5 ml Injektionsvätska, lösning
Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du vaccineras. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD TYPHIM Vi ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?
2. INNAN DU FÅR TYPHIM Vi
3. HUR TYPHIM Vi GES
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR TYPHIM Vi SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD TYPHIM Vi ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

 

Typhim Vi är ett vaccin som används för att skydda mot tyfoidfeber.

Vid vaccinering producerar immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem) ett skydd mot tyfoidfeber.

Precis som för alla andra vacciner kanske inte Typhim Vi ger ett fullständigt skydd mot tyfoidfeber hos alla som vaccineras.

Typhim Vi används för att vaccinera personer som reser till områden där det råder stor risk att drabbas av tyfoidfeber.


2. INNAN DU FÅR TYPHIM Vi

Använd inte Typhim Vi

 • om du eller ditt barn är allergisk (överkänslig) mot Vi polysackarid av Salmonella typhi (Ty2-stam) eller något av övriga innehållsämnen i Typhim Vi

 • om du eller ditt barn vid tidigare vaccinering med vaccin som innehåller samma innehållsämnen fått livshotande reaktion

 • om du eller ditt barn har hög feber eller en akut infektion måste vaccinationen senareläggas.

Var särskilt försiktig med Typhim Vi

Tala om för läkaren innan vaccinationen:

 • om du eller ditt barn är allergisk (överkänslig) mot formaldehyd. Formaldehyd används under tillverkningen av Typhim Vi och det kan finnas spår av detta ämne i vaccinet.

 • om du eller ditt barn har minskat antal blodplätter i blodet (trombocytopeni) eller en blödarsjukdom, eftersom det kan uppstå en blödning vid injektionsstället.

 • om du eller ditt barn har ett dåligt eller nedsatt immunförsvar eftersom effekten av vaccinationen kan bli sämre.

Svimning kan inträffa (främst hos ungdomar) efter eller till och med före nålstick. Berätta därför för läkare eller sjuksköterska om ditt barn har svimmat vid en tidigare injektion.

Användning av andra läkemedel

Typhim Vi kan ges samtidigt som andra vacciner såsom gula febern, difteri, stelkramp, polio, rabies tillverkat på veroceller, hjärnhinneinflammation A+C, hepatit A och B, om de ges i olika kroppsdelar (t.ex. andra armen eller benet).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Typhim Vi bör endast användas av gravida kvinnor då det är absolut nödvändigt, och efter det att riskerna för fostret har vägts mot fördelarna för modern.

Det är okänt om Typhim Vi utsöndras i bröstmjölk. Rådgör med läkare före vaccination.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända risker.


3. HUR TYPHIM Vi GES

 

Typhim Vi ges som en injektion i en muskel eller djupt under huden, i yttre delen av överarmen eller låret.


Dosering till vuxna och barn över 2 år

En dos på 0,5 ml bör ges minst 2 veckor innan man riskerar att utsättas för smitta.

Förnyad vaccination rekommenderas efter 3 år om man riskerar att utsättas för smitta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Typhim Vi orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga reaktioner (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

 • Smärta, förhårdnad och rodnad vid injektionsstället


Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • feber


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • allergiska (överkänslighets-) reaktioner som klåda, hudutslag, nässelutslag

 • plötslig allergisk (överkänslighets-) reaktion med symtom som svullnad, feber, andnöd och blodtrycksfall (så kallad anafylaktisk reaktion, serumsjuka, anafylaktisk chock)

 • huvudvärk

 • svimning till följd av injektion

 • yrsel

 • astma

 • illamående, kräkningar, diarré, ont i magen

 • ledvärk, muskelvärk

 • trötthet

 • sjukdomskänsla


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR TYPHIM Vi SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2ºC–8ºC). Får ej frysas.

Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten på sprutan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Vacciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med vacciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är renad Vi kapselpolysackarid av Salmonella typhi (Ty 2-stam). Varje dos (0,5 ml) innehåller 25 mikrogram Vi polysackarid av Salmonella typhi (Ty2-stam).

Övriga innehållsämnen är fenol, natriumklorid, dinatriumvätefosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Typhim Vi är en klar, färglös lösning.


Förpackningsstorlekar:

1 och 10 förfyllda sprutor med injektionsnål.

1 och 10 förfyllda sprutor utan injektionsnål.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sanofi Pasteur Europe

2 Avenue Pont Pasteur

69007 Lyon

Frankrike


Tillverkare:

Sanofi Pasteur S.A.

Campus Merieux 1541 Avenue Marcel Mérieux

69280 Marcy L’Étoile

Frankrike


Lokal representant:

Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm

Tel: +46 8-634 50 00


Denna bipacksedel godkändes senast den 2017-01-02

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Att tänka på före, under och efter vaccination :

 • Vaccination skall uppskjutas i händelse av feber eller akut febersjukdom.

 • Administrera inte som intravaskulär injektion, se till att nålen inte penetrerar ett blodkärl.

 • Liksom med alla vacciner bör lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas omedelbart tillgängligt om en sällsynt anafylaktisk reaktion eller en allvarlig allergisk reaktion inträffar efter administrering av vaccinet.

 • Innan en biologisk produkt injiceras måste personen som ansvarar för administreringen iaktta samtliga kända försiktighetsåtgärder för att förebygga allergiska eller andra reaktioner.

 • Liksom med alla injicerbara vaccin ska vaccinet administreras med försiktighet till patienter med trombocytopeni eller någon koagulationsrubbning eftersom blödning kan förekomma efter intramuskulär administrering till dessa patienter.


Administering

Vaccinet administreras genom en intramuskulär eller djup subkutan injektion.

Vaccinet bör anta rumstemperatur före användning.

Vaccinet ska vara klart och färglöst.

På nålfria sprutor sätts nålen fast i änden av den förfyllda sprutan och vrids sedan 90 grader.

Får ej blandas med andra läkemedel i samma spruta.

Då andra vacciner ska ges samtidigt, ska vaccinerna injiceras på olika ställen.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av