Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bricanyl® Turbuhaler®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
AstraZeneca

Inhalationspulver 0,25 mg/dos
(Inhalationslösning)

Bronkdilaterande läkemedel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03AC03
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Bricanyl Turbuhaler

0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos  inhalationspulver
terbutalinsulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bricanyl Turbuhaler  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl Turbuhaler
3. Hur du använder Bricanyl Turbuhaler
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bricanyl Turbuhaler  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bricanyl Turbuhaler  är och vad det används för

 

Bricanyl Turbuhaler gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas.


Bricanyl Turbuhaler används vid:

 • kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)

 • astma

 • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

 • skador på lungblåsorna (emfysem)

 • andra lungsjukdomar som ger en sammandragning av luftvägarna.


Bricanyl Turbuhaler används för att få snabb lindring vid akuta besvär.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl Turbuhaler

Ta inte Bricanyl Turbuhaler

 • om du är allergisk mot terbutalinsulfat.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du börjar använda Bricanyl Turbuhaler om du har någon av följande sjukdomar:

 • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

 • för låga kaliumvärden i blodet

 • diabetes (sockersjuka)

 • hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller angina pectoris (kärlkramp)

 • grön starr med trång kammarvinkel


Om du märker att effekten av Bricanyl Turbuhaler försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta din läkare.

Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos av Bricanyl Turbuhaler utan att tala med läkaren.

Andra läkemedel och Bricanyl Turbuhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl Turbuhaler, t ex:

 • vissa läkemedel inklusive ögondroppar som innehåller t  ex. sotalol, atenolol, metoprolol eller timolol (så kallade beta-blockerare) för behandling av högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och vissa ögonsjukdomar

 • vätskedrivande läkemedel

 • vissa andra luftrörsvidgande läkemedel, så kallade xantinderivat eller läkemedel som innehåller salbutamol eller ipratropium

 • läkemedel som innehåller kortison

 • vissa läkemedel vid narkos (nedsövning)

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning av Bricanyl Turbuhaler under graviditeten. Tala ändå med din läkare om du är eller planerar bli gravid.


Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med din läkare vid mer än tillfällig användning av Bricanyl Turbuhaler under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Bricanyl Turbuhaler påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.


3. Hur du använder Bricanyl Turbuhaler

Ta alltid Bricanyl Turbuhaler enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bricanyl Turbuhaler drivs enbart av din egen inandning. Läkemedlet följer med den inandade luften ner i luftvägarna. Det är därför viktigt att du andas in djupt och kraftigt när du tar din dos. Mängden av de verksamma ämnena i varje dos är mycket liten. Du kanske inte känner någon smak eller på annat sätt märker läkemedlet. Om du följer instruktionen sist i denna bipacksedel kan du ändå vara säker på att du har inhalerat dosen.


Vid varje inhalation kan en del av läkemedlet fastna inuti munnen och i svalget. För att minska risken för biverkningar rekommenderas det att du sköljer munnen med vatten efter det att du har använt Bricanyl Turbuhaler, om detta är möjligt.

Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl Turbuhaler

Med tiden är det möjligt att inhalationspulver ansamlas i munstycket på Bricanyl Turbuhaler. Detta pulver kan lossna om inhalatorn tappas eller faller ner (t.ex. från ett bord). För att begränsa onödig exponering av det verksamma ämnet, bör munnen sköljas efter varje inhalation.


De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl a illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bricanyl Turbuhaler orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De flesta av biverkningarna som Bricanyl Turbuhaler kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Darrningar, huvudvärk.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning, muskelkramper.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, bronkospasm (sammandragning i luftrörens muskulatur, vilket ger en väsande andning), illamående, klåda, hudutslag. Bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som angina pectoris (kärlkramp)). Berätta för din läkare om du får bröstsmärtor medan du behandlas med Bricanyl Turbuhaler. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Bricanyl Turbuhaler  ska förvaras

Förvara inhalatorn med skyddshylsan på.


Används före utgångsdatum som finns tryckt på inhalatorn (Exp. månad-år) och på förpackningen (Utg.dat.: månad-år).


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En dos (inhalation) innehåller:

 • Den aktiva substansen är terbutalinsulfat 0,25 mg respektive 0,5 mg.


Bricanyl Turbuhaler innehåller inga andra ämnen än det verksamma ämnet.


0,25 mg/dos: Varje inhalator innehåller 200 doser. Varje förpackning innehåller 1 inhalator (1x200 doser).

0,5 mg/dos: Varje inhalator innehåller 100 doser. Varje förpackning innehåller 1 eller 2 inhalatorer (1x100 doser eller 2x100 doser).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


Instruktion


Innan du använder Bricanyl Turbuhaler

Skruva av skyddshylsan och bekanta dig med inhalatorns viktiga delar.

Munstycket andas du in genom. Vredet använder du för att mata fram en dos.

BIlden beskriver Bricanyl Turbuhaler med skyddshylsa


Så här tar du en dos Bricanyl Turbuhaler

1. Skruva av skyddshylsan.

2. Håll inhalatorn upprätt med vredet neråt (figur 1). Håll inte i munstycket. Mata fram en dos genom att först vrida vredet åt ena hållet så långt det går och sedan tillbaka (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud. Är du osäker på om du matat fram en dos, mata då fram en ny dos. Du kan aldrig få i dig mer än en dos åt gången från inhalatorn.

Bilden beskriver hur du matar fram en dos ur turbuhalern

3. Inandning av en dos Bricanyl Turbuhaler:

* Andas ut ordentligt (men inte genom inhalatorn).

* Sätt munstycket mellan tänderna och slut läpparna om munstycket.

* Andas in djupt och kraftigt genom munnen. Bit eller tugga inte på munstycket.

* Ta bort inhalatorn från munnen innan du andas ut. Om du ska ta fler doser åt gången, upprepa punkterna 2-3.


Bilden beskriver hur du tar en dos ur turbuhalern

4. Skruva på skyddshylsan.


5. Skölj munnnen med vatten efter varje doseringstillfälle, så att du får bort den medicin som eventuellt finns kvar i munnen.


När är alla doser i inhalatorn slut?

När ca 20 doser återstår framträder en rödmarkering i övre delen av fönstret till dosindikatorn.


Bilden visar hur inhalatorn ser ut då 20 doser återstår.


När den röda markeringen når den nedre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. OBS! Vredet går att vrida även när alla doser är slut.

Det kan finnas läkemedel kvar i inhalatorn, dock inte tillräckligt för att ge ytterligare doser.


Bilden visar hur inhalatorn ser ut då alla doser är slut.


Kom ihåg

 • Andas inte ut genom munstycket.

 • Skruva alltid på skyddshylsan ordentligt efter varje användning.

 • Försök inte ta av munstycket eller vrida på det. Det ska sitta kvar.

 • Rengör munstycket regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd aldrig vatten eller annan vätska.

 • När den röda markeringen når den nedre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. OBS! Vredet går att vrida även när alla doser är slut. Det kan finnas läkemedel kvar i inhalatorn, dock inte tillräckligt för att ge ytterligare doser.

 • Det ljud som hörs då du skakar inhalatorn kommer från det torkmedel som finns i vredet.

 • Använd inte Turbuhaler om den skadats eller om munstycket lossats.


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-03-19

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av