Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Kåvepenin®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Granulat till oral suspension 100 mg/ml
(gulvit, kakao- och citronsmak)

Betalaktamaskänsliga penicilliner

Aktiv substans:
ATC-kod: J01CE02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Kåvepenin

100 mg/ml  granulat till oral suspension
fenoximetylpenicillinkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Beredes på apotek till oral suspension

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kåvepenin är och vad det används för
2. Innan du använder Kåvepenin
3. Hur du tar Kåvepenin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kåvepenin ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Kåvepenin är och vad det används för

 

Den aktiva substansen i Kåvepenin, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


Kåvepenin används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och underhud (som inflammation i bindväven, Borreliainfektion).


Oral suspension är i första hand avsedd för behandling av barn.


2. Innan du använder Kåvepenin

Använd inte Kåvepenin

Om du/ditt barn är allergisk (överkänslig) mot penicilliner eller något av övriga innehållsämnen i Kåvepenin.

Var särskilt försiktig med Kåvepenin

Om du/ditt barn är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Kåvepenin används.


Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta då vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandligen med Kåvepenin till exempel vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat) eller mot gikt (probenecid).

Effekten av p-piller kan eventuellt påverkas av behandling med Kåvepenin.

Intag av Kåvepenin med mat och dryck

Kåvepenin oral suspension har bäst effekt om det tas på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Rådgör med läkare vid användning av Kåvepenin under graviditet.


Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Kåvepenin under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Kåvepenin

Kåvepenin oral suspension innehåller aspartam som omvandlas i kroppen till fenylalanin, vilket är av betydelse för personer med fenylketonuri (en medfödd ämnesomsättningssjukdom).


Om du/ditt barn inte tål vissa sockerarter (fruktos), bör du kontakta din läkare innan du tar/ger ditt barn denna medicin.


Eftersom suspensionen innehåller fruktos är det viktigt med noggrann och regelbunden tandborstning/tandskötsel.


3. Hur du tar Kåvepenin

Ta alltid Kåvepenin enligt läkarens anvisning. Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt efter dig/ditt barns kroppsvikt och ålder. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Flaskan omskakas väl före användning.


Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Kåvepeninkuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.

Om du/ditt barn har tagit för stor mängd av Kåvepenin

Om du/ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel kontaka alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Kåvepenin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag.


Mindre vanliga: Överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).


Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).


Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000 drabbas): Klåda.


Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kåvepenin ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Färdigberedd oral suspension är hållbar i 14 dygn vid förvaring i kylskåp (2ºC-8ºC).


Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


Efter beredning på apotek innehåller 1 ml oral suspension 100 mg/ml:

Den aktiva substansen är: fenoximetylpenicillinkalium 100 mg.

Övriga innehållsämnen är: sötningsmedel (aspartam och fruktos 649 mg), färgämne (titandioxid E171), natriumcitrat, povidon, smakämnen (kakao och citron) samt renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Granulat till oral suspension: Flaska 60 ml, 125 ml och 200 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-12-01

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av