Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oxascand


Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Tablett 25 mg
(Vit, rund, flat, fasad kant, mittskåra, diameter 9 mm)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Lugnande medel, ataraktika, bensodiazepinderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BA04
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Oxascand

5 mg, 10mg, 15 mg, 25 mg  Tabletter

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Vad innehåller läkemedlet?

Verksamt innehållsämne: oxazepam 5 mg, 10 mg, 15 mg respektive 25 mg.

Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat, vetestärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.

Hur verkar läkemedlet?

Oxascand tillhör en grupp läkemedel som kallas bensodiazepiner. Dessa verkar genom att förstärka effekten av en dämpande substans (GABA) i hjärnan. Därigenom verkar Oxascand lugnande, ångestdämpande och muskelavslappnande.

Innehavare av försäljningstillstånd

Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Tel.: 042-12 11 00.

Vad används läkemedlet för?

Oxascand används vid oro och ångest samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär.

Svårighet att somna orsakas ofta av oro och spänning, som gör det svårt att slappna av. Därför kan Oxascand underlätta insomningen.

När skall läkemedlet inte användas?

Om du är allergisk (överkänslig) mot oxazepam eller något av övriga innehållsämnen i Oxascand.

Om du lider av sömnapné, d.v.s. andningsuppehåll under sömn.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Risk för vanebildning finns med Oxascand.

Om du lider av något av följande bör du rådgöra med din läkare innan behandling med Oxascand påbörjas:

 • Nedsatt leverfunktion.

 • Nedsatt njurfunktion.

 • Svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis).

 • Andningssvårigheter (respiratorisk insufficiens).

 • Nedsatt allmäntillstånd.

Bensodiazepiner bör inte ges till barn om det inte är nödvändigt. Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.


Oxascand kan användas av personer med glutenintolerans (celiaki). Om du är allergisk mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska du inte använda detta läkemedel.


Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Efter längre tids behandling ska medicineringen inte avbrytas plötsligt, utan dosen minskas gradvis. Därigenom minskar risken för utsättningssymtom. Plötsligt avbruten behandling kan ge övergående orolig sömn, psykiska symtom och onormala känselförnimmelser. Rådgör med läkare.


Försiktighet bör iakttas vid intag av alkohol (eftersom Oxascand och alkohol kan förstärka varandras effekter).

Graviditet

Risk finns att fostret kan påverkas. Rådgör därför alltid med din läkare före användningen av Oxascand under graviditet.

Amning

Oxascand passerar över i modersmjölk, men påverkar sannolikt inte barn som ammas. Rådgör dock alltid med din läkare före användningen av Oxascand under amning.

Trafikvarning

Vid behandlingen med Oxascand kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Tala om för din läkare eller farmacevt om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana eller naturläkemedel.

Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med:

 • andra sömnmedel eller lugnande medel

 • läkemedel mot psykoser (neuroleptika)

 • starka smärtstillande läkemedel

 • läkemedel mot epilepsi

 • bedövningsmedel

 • läkemedel som används vid behandling av opiatberoende (t ex Subutex). Kombination med bensodiazepiner som Oxascand kan orsaka dödsfall på grund av andningsstillestånd.

 • p-piller

Intag av alkohol bör undvikas under behandlingstiden.

Hur skall du använda detta läkemedel?

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vad händer om du har tagit för stor dos?

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Liksom alla läkemedel kan Oxascand orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är dosberoende och äldre patienter är känsligare.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet är vanligt förekommande, hos 10-15% av användarna, men avtar normalt efter några dagars behandling.


Mindre vanliga: Huvudvärk, yrsel, svårigheter att samordna muskelrörelser, muskelsvaghet, minnesluckor vid höga doser.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Allergiska hudreaktioner, andningssvårigheter, nedstämdhet, sömnlöshet, mardrömmar, uppjagad sinnesstämning, aggressivitet, vanföreställningar (hallucinationer).


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare eller farmaceut.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Senaste revision. 2010–01–27

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av