Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Diprolen®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Gel 0,05 %
Avregistreringsdatum: 2017-12-31 (Tillhandahålls ej) (vit gel)

Extra starkt glukokortikoidpreparat (Grupp IV)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AC01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Bipacksedel: Information till användaren

Diprolen

0,05% gel
betametason

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diprolen är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Diprolen
3. Hur du använder Diprolen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diprolen ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diprolen är och vad det används för

 

Diprolen är ett extra starkt verkande kortisonpreparat (extra stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar. Diprolen skiljer sig från Diproderm genom tillsatsen av propylenglykol, vilket ger en förstärkt effekt jämfört med Diproderm.

Kortisonpreparat för utvärtes bruk indelas i fyra klasser beroende på styrkan:

I milt verkande, II medelstarkt verkande, III starkt verkande och IV extra starkt verkande. Diprolen tillhör klass IV.


Diprolen används för behandling av svåra fall av psoriasis och eksem.


2. Vad du behöver veta innan du använder Diprolen

Använd inte Diprolen

  • om du är allergisk mot den aktiva substansen betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om hudförändringen är infekterad utan att man samtidigt behandlar infektionen

  • vid ansiktssjukdomen Rosacea eller vid perioral dermatit (utslag kring munnen).

Varningar och försiktighet

Diprolen används inte i ansiktet eller på områden där hud ligger mot hud, t ex armhålor och ljumskar utan läkares ordination. Används inte i öppna sår.

Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

Undvik att få Diprolen i ögonen.

Barn

Ges inte till barn utan läkares ordination.

Andra läkemedel och Diprolen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Risk finns att fostret påverkas.


Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Diprolen under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Diprolen påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Diprolen innehåller propylenglykol

Diprolen innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.


3. Hur du använder Diprolen

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Diprolen påstrykes vanligtvis tunt två gånger dagligen till dess att klar symtomförbättring uppnåtts, dock högst under 3 sammanhängande veckor. Därefter sker nedtrappning med längre intervall mellan behandlingarna eller med övergång till användning av svagare steroid.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga/sällsynta: När stora kroppsytor behandlas kan påverkan på binjurarna förekomma t ex hämning av kroppens egen kortisonproduktion. Den normaliseras när behandlingen avslutas. Vid långvarig och intensiv behandling kan hudförtunning (hudatrofi) uppträda. Bristningar i ytliga blodkärl, pigmentförändringar, ökad behåring och hudinfektioner. Kontaktallergiska reaktioner i form av ökad hudirritation.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Diprolen ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter Utg.datum.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25ºC.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är betametason. 1 gram gel innehåller betametasondipropionat motsvarande betametason 0,5 mg.

  • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, karbomer, titandioxid (färgämne E171), natriumhydroxid och renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning


Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Sharp & Dohme B.V.

Box 581

2003 PC Haarlem

Nederländerna


Information lämnas av

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 45192

104 30 Stockholm

Tel: 077 5700488


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-06-29

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av