Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Citodon®


Läkemedlet är narkotikaklassatMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
BioPhausia

Brustablett 500 mg/30 mg
(vita, plana, citrussmak, 25 mm)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Analgetikum

ATC-kod: N02AA59
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Citodon 500 mg/30 mg brustabletter

paracetamol och kodein 

Användarinformation


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Citodon är och vad det används för

2. Innan du använder Citodon

3. Hur du använder Citodon

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Citodon ska förvaras

6. Övriga upplysningar

1. VAD CITODON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Citodon innehåller paracetamol och kodein.

Paracetamol har både smärtstillande och febernedsättande verkan.

Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel såsom paracetamol.


Citodon används mot värk och smärtor av olika slag.

2. INNAN DU ANVÄNDER CITODON


Använd inte Citodon

 • om du ammar

 • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin

 • om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol, kodein eller något av övriga innehållsämnen i Citodon

 • om du lider av gallvägsbesvär.


Var särskilt försiktig med Citodon

Ta aldrig fler Citodon brustabletter än vad som står under punkt 3 ”Hur du använder Citodon”. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Citodon utan att först tala med läkare eller apotek.


Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför i stället risk för nedsatt andningsfunktion och mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Det är därför viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du tagit för stor dos.


Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk.


Tala med din läkare innan du börjar använda Citodon om du har astma, alkoholproblem eller leverskada.


Använd inte Citodon tillsammans med alkohol.


Om du använder Citodon under lång tid finns risk för beroendeutveckling.


På grund av sitt natriuminnehåll är brustabletterna inte lämpliga för personer som ordinerats saltfattig kost.


Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.


Barn

Citodon brustabletter är inte godkänd till behandling av barn under 18 år.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller naturprodukter.


Vissa läkemedel/naturläkemedel kan påverka eller påverkas av behandling med Citodon, till exempel

 • Kinidin (läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm)

 • Neuroleptika (läkemedel mot psykiska sjukdomar)

 • Antidepressiva läkemedel

 • Warfarin (blodförtunnande läkemedel). Kontakta läkaren om du tar mer än 2 brustabletter Citodon per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

 • Probenecid (läkemedel mot gikt)

 • Vissa läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital och karbamazepin)

 • Rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

 • Kolestyramin (läkemedel mot höga blodfetter). Citodon och kolestyramin bör tas med minst 1 timmes mellanrum.

 • Kloramfenikol för injektion (läkemedel mot bakterieinfektioner). Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat användas.

 • Johannesörtextrakt (ingår i vissa naturläkemedel)

 • Metoklopramid (läkemedel mot illamående).


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Långvarig behandling under graviditet kan påverka fostret. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Ta inte Citodon om du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Citodon kan försämra reaktionsförmågan och göra dig trött och dåsig, vilket du bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. HUR DU ANVÄNDER CITODON


Använd alltid Citodon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Observera! Högre doser än de rekommenderade kan innebära allvarliga risker.


Vanlig dos för vuxna: 1-2 brustabletter 1-4 gånger per dygn.


Lös upp brustabletten i ½ glas vatten.


Om du använt för stor mängd av Citodon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). Det finns risk för leverskada även om du mår bra. För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Citodon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100): Trötthet, illamående, förstoppning.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100): Kramp i gallvägarna kan förekomma hos personer som har en benägenhet för detta.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000): Hudutslag, leverskada, nedsatt njurfunktion, allergiska reaktioner såsom nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller svårigheter att svälja (angioödem).


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000): Inflammation i bukspottskörteln.


Ingen känd frekvens: Yrsel


Vid allergiska reaktioner bör du sluta ta Citodon och kontakta läkare. Leverskada kan uppträda vid användning av paracetamol i samband med alkoholmissbruk. Det finns även en mycket liten risk för leverskada för patienter utan alkoholmissbruk. Om du använder Citodon under lång tid kan risk för njurskador inte helt uteslutas. Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

5. HUR CITODON SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackning. Fuktkänsligt. Sätt på locket väl efter varje användning.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


- De aktiva substanserna är paracetamol 500 mg och kodeinfosfathemihydrat 30 mg.

- Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, citronsyra, natriumdivätecitrat, mannitol, vattenfri natriumkarbonat, povidon, sackarinnatrium, natriumcitrat, natriumklorid, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat och smakämnen (apelsin och citron).


Övriga innehållsämnen finns med för att brustabletterna ska gå att tillverka.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Rör 25 st, 50 st (2 x 25) och 100 st (4 x 25).


Innehavare av godkännande för försäljning:


BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm.Senaste revision. 2014-07-04

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av