Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Orudis®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi

Kapsel, hård 100 mg
(rosa, märkta Orudis 100, 6×18 mm)

Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE03
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Orudis

50 mg och 100 mg  kapsel, hård
Ketoprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomsstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Orudis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Orudis
3. Hur du använder Orudis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Orudis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Orudis är och vad det används för

 

Orudis används vid reumatiska sjukdomar samt vid menstruationssmärtor och andra typer av smärta.


Orudis är inflammationshämmande, smärtstillande och febernedsättande. Orudis tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Orudis lindrar symtom som smärta, svullnad, ömhet och stelhet genom att minska halten av en grupp ämnen i kroppen som kallas prostaglandiner.


Vid menstruationssmärtor sker en stor utsöndring av prostaglandiner som ger kramper i livmodern. Orudis minskar prostaglandinhalten varvid krampen och den medföljande smärtan lindras eller försvinner helt.


2. Vad du behöver veta innan du använder Orudis

Använd inte Orudis

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot ketoprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du fått överkänslighetsreaktioner (t ex symtom som kramp i luftrören (bronkospasm), astmaattacker, hösnuva, nässelutslag eller liknande allergiska reaktioner) när du tagit ketoprofen, acetylsalicylsyra eller andra medel mot inflammation.

 • Om du har pågående magsår eller om du tidigare haft blödning, sår eller brustet sår i mag-tarmkanalen.

 • Om du har ökad blödningsbenägenhet, pågående magsår eller tolvfingertarmssår (eller om du tidigare haft besvär med magsår/blödning i samband med behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

 • Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion, svår hjärtsvikt eller svår njursjukdom.

 • Under de sista tre månaderna av en graviditet.

 • Orudis ska ej ges till barn under 16 år.

Var särskilt försiktig med Orudis

Rådgör med din läkare innan behandling med Orudis påbörjas om du har:

 • magsår

 • astma

 • sjukdom med ökad blödningstendens

 • inflammatorisk tarmsjukdom

 • hjärtsvikt

 • njursjukdom

 • leversjukdom

 • högt blodtyck


om du tidigare har haft:

 • magsår

 • SLE (inflammatorisk bindvävssjukdom)

 • om du behandlas med urindrivande medel.


Risken för att få allvarliga mag-tarmbiverkningar kan vara högre för Orudis än för andra NSAID-preparat, särskilt vid höga doser.


Läkemedel som Orudis kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (t ex om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).


Om du har problem med astma kombinerat med kronisk inflammation i nässlemhinnor och bihålor/eller näspolyper är du känsligare mot acetylsalicylsyra eller andra medel mot inflammation. Intag av detta läkemedel kan orsaka en astma-attack eller kramp i luftrören, speciellt om du är allergisk mot dessa ämnen.


Om du tidigare haft problem med biverkningar från mag-tarmkanalen ska du vara uppmärksam på ovanliga symtom från magtrakten då du tar detta läkemedel, särskilt i början av behandlingen, och i så fall kontakta sjukvården.


Användning av Orudis (liksom alla läkemedel som hämmar cyklooxygenas/prostaglandinsyntes) kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar att bli gravid eller om du har problem med att bli gravid.


Generellt gäller att högre doser av smärtstillande medel än vad som rekommenderas kan medföra allvarliga risker. Risken för biverkningar ökar med stigande ålder. Ta därför inte högre dos än din läkare ordinerat och använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan att fråga läkare.


Kontakta din läkare om synstörningar, t ex dimsyn, uppstår.


Liksom andra NSAID-preparat kan ketoprofen maskera tecken på infektion (såsom feber).


Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Andra läkemedel och Orudis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Följande kombinationer bör undvikas:

 • Behandlingseffekten kan påverkas av andra läkemedel, såsom vissa blodförtunnande preparat då det finns en ökad risk för blödningar (t ex acetylsalicylsyra, tiklopidin, warfarin), andra NSAIDs (medel mot smärta och inflammation) inklusive selektiva cyclooxygenas-2-hämmare.

 • Litium som används för att behandla vissa psykiska tillstånd

 • Metotrexat (i hög dos) som används vid behandling av cancer och rubbningar i immunsystemet


Följande kombinationer kan kräva dosanpassning:

 • Vissa medel som används för att behandla högt blodtryck (t ex ACE-hämmare eller angiotensin II antagonister, betareceptorblockerande medel)

 • Vissa urindrivande medel (tiazider, loop-diuretika som t ex furosemid)

 • Kortikosteroider

 • Vissa medel mot cancer och rubbningar i immunsystemet (t ex ciklosporin, takrolimus)

 • Vissa medel vid olika typer av depressiva tillstånd (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI))

 • Medel mot gikt (probenecid)

 • Pentoxifyllin som kan användas vid cirkulationsrubbningar

 • Kopidogrel (verkar blodförtunnande)

 • Metotrexat (i låg dos) som används vid behandling av cancer och rubbningar i immunsystemet

 • Trombolytika (läkemedel mot blodproppar)


Då även vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Orudis behöver behandlande läkare känna till annan samtidig behandling. Tala därför om för Din läkare om Du tar andra mediciner.

Orudis med mat och dryck

Orudis ska intas i samband med måltid för att minska eventuella magbesvär.

Graviditet och amning

Graviditet
Intag av ketoprofen skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Amning
Det är inte känt om den aktiva substansen i Orudis går över i modersmjölk. Rådgör alltid med läkare före användning av Orudis under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna sig dåsiga av Orudis. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Orudis

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Orudis

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på sjukdomens natur och svårighetsgrad.

Kapslarna bör sväljas hela. Intas i samband med måltid för att minska eventuella magbesvär.

Vanlig dos är: Reumatiska sjukdomar: 50 mg 3 gånger dagligen. Dosen kan minskas eller ökas till 200 mg/dygn.

Menstruationssmärtor: 50-100 mg vid behov (högst 200 mg/dygn). Börja behandlingen vid första tecken på smärta.

Akuta smärttillstånd: 50 mg upp till 4 gånger dagligen.

Om du använt för stor mängd av Orudis 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Om du har glömt att ta Orudis

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Orudis orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga: Mag-tarmbesvär såsom halsbränna, illamående, kräkningar och magsmärtor. Vid skada kan blödningstiden förlängas.

Mindre vanliga: Huvudvärk, yrsel, trötthet och sömnighet. Magsår, gasbildning, inflammation i magsäckens slemhinna, diarré, förstoppning. Klåda, hudutslag. Ödem. Lätta orostillstånd.

Sällsynta: Blodbrist p g a blödning, blodbrist p g a minskad blodbildning i benmärgen. Astma, nässelutslag och allvarlig hudreaktion med inflammation och hög feber. Leverpåverkan, stegring av leverenzymer. Viktökning. Myrkrypningar. Synstörningar, dimsyn. Öronsusning. Inflammation i munslemhinnan, magsår, blod i avföringen.

Okänd frekvens: Blodpåverkan samt benmärgssvikt. Minskad produktion av trombocyter (trombocytopeni). Hjärtpåverkan. Smakförändring. Kramper. Kramp i luftrören (bronkospasm). Hösnuva. Blödning i magtarm-kanalen samt perforation. Försämring av inflammation i tjocktarmen och av Crohns sjukdom. Blödning i magsäck och tarm och eventuell perforering. Fall av försämring av tidigare nedsatt njurfunktion, onormala njurfunktionstester, akut njursvikt, njurinflammation (nefrit). Enstaka fall av hudreaktioner orsakade av solbestrålning har förekommit. Hudpåverkan som hudblåsor, slemhinne- och hudinflammation, vävnadsbortfall. Håravfall (alopeci). Högt blodtryck. Kärlvidgning. Anafylaktisk reaktion inklusive chock. Humörpåverkan.


Läkemedel som Orudis kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


Vätskeansamling och hjärtsvikt har också rapporterats i samband med behandling med läkemedel som Orudis samt försämring av inflammation i tjocktarmen.


Orudis kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Sluta att ta Orudis och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter


Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Orudis och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Orudis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller burken efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Kapsel, hård 50 mg

 • Den aktiva substansen är ketoprofen. En kapsel innehåller 50 mg ketoprofen.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 97 mg, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), gelatin (kapselhölje).


Kapsel, hård 100 mg

 • Den aktiva substansen är ketoprofen. En kapsel innehåller 100 mg ketoprofen.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 194 mg, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), järnoxid (färgämne E 172), gelatin (kapselhölje).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-09-09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av