Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ibumetin®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Takeda Pharma

Tablett 400 mg
(vita, filmdragerade, ovala med brytskåra, 8,6×15,9 mm)

Antiinflammatoriskt medel med smärtstillande och febernedsättande verkan

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Ibumetin

200 mg, 400 mg  filmdragerade tabletter
ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

 • Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ibumetin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ibumetin
3. Hur du använder Ibumetin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ibumetin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ibumetin är och vad det används för

 

Ibumetin tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

Ibumetin verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Ibumetin verkar snabbt. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1-2 timmar.


Menstruationssmärtor samt lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk. Feber vid förkylningssjukdomar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ibumetin

Använd inte Ibumetin

 • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • under de tre sista månaderna av graviditeten

 • om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens

 • om du har svår lever- eller njursjukdom

 • om du har svår hjärtsvikt

 • om du har magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med Ibumetin eller liknande preparat

 • om du fått allergiska symtom (t ex andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibumetin.


Var särskilt försiktig med Ibumetin

 • Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.

 • Före behandling med Ibumetin bör du rådgöra med läkare om du har eller har haft följande sjukdomar eller symtom: SLE (bindvävssjukdom), nedsatt njur- eller leverfunktion, lätt till måttlig hjärtsvikt, astma, inflammatoriska tarmsjukdomar, tidigare magsår eller annan ökad blödningsbenägenhet.

 • Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.

 • Ibumetin kan, liksom andra antiinflammatoriska läkemedel maskera tecken på infektion.

 • Ibumetin tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan minska fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas.

 • Om du tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen ska du kontakta läkare vid symtom från buken. Kontakt med läkare är särskilt viktigt om symtomen uppstår i början av behandlingen och hos äldre patienter.

 • Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ibumetin och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.

 • Hos patienter som har systemisk lupus erythematosus (SLE) och närbesläktade vävnadssjukdomar kan det vara ökad risk för icke bakteriell hjärnhinneinflammation.

 • Sluta att ta Ibumetin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

 • Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

 • Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibumetin om du:

  • har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

  • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.

 • Undvik att ta Ibumetin om du planerar att bli gravid. Rådfråga först läkare.

 • Vid vattkoppor bör inte Ibumetin användas.

Andra läkemedel och Ibumetin

Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Ibumetin kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exemepel:

 • tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

 • manodepressiv sjukdom (litium)

 • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

 • blodpropp (t ex acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin)

 • depression (så kallade SSRI)

 • högt blodtryck (ACE-hämmare t ex kaptopril, betablockerare t ex atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t ex losartan)

 • inflammation (kortikosteroider)

 • svampinfektioner (t ex vorikonazol och flukonazol)

 • diabetes (sulfonureider)

 • HIV-infektion (zidovudin)

Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Ibumetin. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibumetin med andra läkemedel.

Ibumetin med mat och dryck

Ibumetin kan tas tillsammans med mat och dryck. Ibumetin verkar snabbare om tabletten tas på fastande mage.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Gravida kvinnor ska inte använda Ibumetin under de tre sista månaderna av graviditeten.


Intag av Ibumetin ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Ibuprofen går över i modersmjölk. Användning rekommenderas därför inte vid amning. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Ibumetin under amning.


Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

Körförmåga och användning av maskiner

Ibumetin kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som synrubbning, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ibumetin innehåller laktosmonohydrat

Ibumetintabletter innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Ibumetin

Använd alltid detta läkemdel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar fråm läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ibumetin tabletter 200 mg

Lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar.

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:

1-2 tabletter (200-400 mg) som enkeldos eller 3-4 gånger per dygn dock högst 6 tabletter (1200 mg) per dygn. Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.

Barn 6-12 år (över 20 kg): 1 tablett (200 mg) 1-3 gånger per dygn. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 600 mg.


Menstruationssmärtor.

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 2 tabletter (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 1200 mg. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.


Vuxna

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.


Barn och ungdomar

Kontakta läkare om ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar eller om symptomen försämras.


Ibumetin tabletter 400 mg

Lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar.

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år:

1 tablett (400 mg) som enkeldos eller 2-3 gånger per dygn dock högst 3 tabletter (1200 mg) per dygn. Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtlindrande effekt.


Menstruationssmärtor.

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1 tablett (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 1200 mg. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.


Vuxna

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.


Barn och ungdomar

Kontakta läkare om ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar eller om symptomen försämras.


Ibumetin 400 mg: Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Om du har allvarlig lever- eller njursjukdom eller är äldre bestämmer din läkare lämplig lägsta möjliga dos.

Om du använt för stor mängd av Ibumetin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, öronbrus, förvirring och synrubbningar. Vid höga doser har medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urin, frusenhet och andningssvårigheter rapporterats.

Om du har glömt att ta Ibumetin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Ibumetin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i sällsynta fall. Sluta ta Ibumetin och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • Huvudvärk

 • Mag-tarmbiverkningar (aptitlöshet, halsbränna, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor, väderspänningar, förstoppning, svart avföring, blödning från mage och tarm).

 • Trötthet.

 • Hudutslag.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Allergisk snuva, sömnlöshet, lätt oro, synrubbningar, hörselskador. Andnöd, kramp i luftrören, astma. Magsår, inflammation i magslemhinnan. Hepatit. Gulsot. Nässelutslag, klåda, små blödningar i hud och slemhinnor. Ljuskänslighet, njurskador.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Icke bakteriell hjärnhinneinflammation. Blodbildsförändringar. Allergisk reaktion. Depression. Förvirring. Yrsel, dåsighet, synnedsättning och tinnitus. Brustet magsår. Leverskador. Vätskeansamling i kroppen.


Observera att Ibumetin kan förlänga blödningstiden.


Högt blodtryck och hjärtsvikt samt försämring av sår i tjocktarmen och Crohns sjukdom (tarmsjukdom) har rapporterats vid behandling med läkemedel mot smärta (NSAIDs).


I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.


Läkemedel som Ibumetin kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Ibumetin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter Utg. datum. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ibuprofen 200 mg respektive 400 mg.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 20 mg respektive 40 mg, mikrokristallin cellulosa, potatisstärkelse, talk, hypromellos, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, propylenglykol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletter 200 mg: Vita, runda, svagt välvda, filmdragerade, diameter 10 mm.

Tabletter 400 mg: Vita, ovala med brytskåra, filmdragerade, 8,5x15,7 mm.


Tabletter 200 mg: 30 st i tryckförpackning, 100 st i plastburk.

Tabletter 400 mg: 10 st, 20 st, 30 st i tryckförpackning, 20 st i tryckförpackning i hård plastask, 100 st, 250 st i plastburk.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Takeda Pharma AB

Box 3131

169 03 Solna

tel 08-731 28 00

e-post infosweden@takeda.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-10-08

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av