Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Atrovent®


ReceptstatusFörmånsstatus
Boehringer Ingelheim

Inhalationsspray, lösning 20 mikrog/dos
(klar, färglös vätska)

Bronkdilaterande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03BB01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Atrovent

Inhalationsspray, lösning   20 mikrog/dos

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angiven i denna användarinformation. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Vad innehåller Atrovent?

Det verksamma ämnet i Atrovent inhalationsspray är vattenfri ipratropiumbromid 20 mikrogram (som ipratropiumbromidmonohydrat) per dos.

Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol, vattenfri citronsyra, renat vatten och drivgasen norfluran (HFA 134a).

Hur verkar Atrovent?

Atrovent har luftrörsvidgande effekt. Atrovent har effekt inom 15 minuter efter inhalation. Maximal effekt uppnås efter 1-2 timmar. Effekten varar i upp till 6 timmar.

Innehavare av försäljningstillstånd

Boehringer Ingelheim International GmbH, Postfach 200, D-55216 Ingelheim, Tyskland.

Information lämnas av

Boehringer Ingelheim AB, Box 47 608, 117 94 Stockholm. Tel: 08 – 721 21 00

E-post: info@receptbelagt.nu


Vad används Atrovent för?

Atrovent används vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), vilket är en kronisk luftvägssjukdom med andningssvårigheter.

När ska Atrovent inte användas?

Vid överkänslighet mot atropin eller liknande substanser, t ex hyoscyamin eller skopolamin. Vid överkänslighet mot ipratropiumbromid eller något annat innehållsämne i preparatet.

Att tänka på innan och under tiden du använder Atrovent

Atrovent bör användas med försiktighet vid prostataförstoring, blåshalsförträngning, grön starr med trång kammarvinkel och cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan risken öka att få störningar i tarmfunktionen.


I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats när Atrovent kommit i ögonen. Det är därför viktigt att använda Atrovent inhalationsspray enligt anvisningarna, speciellt för patienter som har grön starr med trång kammarvinkel. Om Atrovent av misstag kommer i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande vatten.


Smärta eller obehag från ögonen, synfenomen och samtidigt röda ögon kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel. Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.


Atrovent kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner strax efter användning. De kan visa sig som nässelutslag eller svullnad i de övre luftvägarna. Sluta att ta Atrovent och kontakta omedelbart din läkare om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller svalg eller nässelutslag, andnöd och svårighet att svälja inträffar.


Ta inte fler inhalationer än läkaren ordinerat. Kontakta alltid läkare om andningsbesvären fortsätter eller förvärras trots behandlingen. Vid akut försämring av lungfunktionen bör läkare kontaktas omedelbart.


Atrovent kan ge muntorrhet, som vid långtidsbehandling kan leda till tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen.


Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Atrovent under graviditet.

Amning

Okänt om Atrovent går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Trafikvarning

Atrovent kan ge yrsel och synrubbningar. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder Atrovent?

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning. Luftrörsvidgande läkemedel av en annan

typ (så kallade beta-2-stimulerare dvs läkemedel som innehåller tex salbutamol eller terbutalin)

och läkemedel innehållande teofyllin eller liknande ämnen kan förstärka effekten av Atrovent. Hos den som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan kombinationen av Atrovent och beta-2-stimulerare öka risken för akut grön starr.

Hur ska du använda Atrovent

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den speciellt för dig.

Atrovent inhalationsspray är främst avsedd för regelbunden användning.

Vanlig dos för vuxna och skolbarn: 2 inhalationer 4 gånger dagligen. Max 12 inhalationer/dygn.

Bruksanvisning

Innan en ny Atrovent inhalationsspray används första gången, ska två doser tryckas ut i luften.

Gör så här varje gång Atrovent inhalationsspray används:


  1. Tag av skyddshatten från munstycket.

  2. Andas ut.

  3. Håll aerosolflaskan lodrätt med botten uppåt (se figur) och slut läpparna runt munstycket

    Aerosolens position
  4. Andas in ett djupt andetag och tryck samtidigt på aerosolflaskans botten (detta frigör en dos).

  5. Håll andan i några sekunder, tag sedan aerosolflaskan från munnen och andas ut.

  6. Sätt på skyddshatten igen.

Behållaren är ogenomskinlig. Det är därför inte möjligt att se, när den är tom. Varje förpackning ger 200 doser. När dessa doser förbrukats förefaller flaskan fortfarande att innehålla en mindre mängd vätska. Förpackningen bör dock bytas mot en ny för att man ska vara säker på att få rätt dos.

Mängden kvarvarande aerosol kan kontrolleras enligt följande:

Ta bort aerosolen från munstycket i plast och placera aerosolbehållaren i ett kärl med vatten. Mängden aerosol kan bestämmas genom att observera läget i vattnet (Fig. 2).

Fig. 2Kolla hur mycket som är kvar
Tag loss munstycket och rengör det regelbundet med varmt vatten. Om tvål eller diskmedel används, skölj munstycket noga.

Munstycket har formgivits för att leverera rätt dos av Atrovent. Andra munstycken ska inte användas till Atrovent, inte heller ska Atrovent-munstycket användas till andra läkemedel.

I aerosolflaskan råder övertryck. Den får inte utsättas för våld eller temperatur över 50°C.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112.

Vilka biverkningar kanAtrovent ge?

Vanliga (färre än 1 person av 10, men fler än 1 person av 100): Hosta, irritation i mun och svalg, kramp i luftvägarna, muntorrhet (noggrann munhygien är då viktig), huvudvärk, störningar i tarmfunktionen t ex förstoppning, diarré och kräkningar.

Mindre vanliga (färre än 1 person av 100, men fler än 1 person av 1000): Ökad hjärtfrekvens, nässelutslag, hudutslag, svårigheter att ställa in synen på olika avstånd, försämring av grön starr med sluten kammarvinkel.

Sällsynta (färre än 1 person av 1000, men fler än 1 person av 10000): Hjärtklappning, hjärtrytmrubbning (supraventrikulär takykardi), förmaksflimmer, svårigheter att tömma urinblåsan, pupillförstoring, tryckökning i ögat, ögonsmärta, illamående, klåda, yrsel, kraftig allergisk reaktion såsom svullnad av tungan, läpparna eller i ansiktet (angioödem), kramp i struphuvudet och svullnad i övre luftvägarna.

Hur ska Atrovent förvaras?

Spraybehållaren får ej utsättas för direkt solljus, hetta eller frost.

I aerosolflaskan råder övertryck. Den får inte utsättas för våld eller temperatur över 50°C.

Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande. Förbrukade flergångsinhalatorer från allmänheten ska lämnas in till apotek för omhändertagande eftersom en mindre mängd läkemedel alltid finns kvar i inhalatorn.Senaste revision. 2005-11-25

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av