Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Atrovent®


ReceptstatusFörmånsstatus
Boehringer Ingelheim

Inhalationsspray, lösning 20 mikrog/dos
(klar, färglös vätska)

Bronkdilaterande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03BB01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Atrovent

20 mikrogram/dos  inhalationsspray, lösning
ipratropiumbromid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Atrovent är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent
3. Hur du använder Atrovent
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Atrovent ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Atrovent är och vad det används för

 

Atrovent har luftrörsvidgande effekt. Atrovent har effekt inom 15 minuter efter inhalation. Maximal effekt uppnås efter 1-2 timmar. Effekten varar i upp till 6 timmar.


Atrovent används vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), vilket är en kronisk luftvägssjukdom med andningssvårigheter.


2. Vad du behöver veta innan du använder Atrovent

Använd inte Atrovent

- om du är allergisk mot ipratropiumbromid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- vid överkänslighet mot atropin eller liknande substanser, till exempel hyoscyamin eller skopolamin

Varningar och försiktighet

Atrovent bör användas med försiktighet vid prostataförstoring, blåshalsförträngning, grön starr med trång kammarvinkel och cystisk fibros. Hos personer med cystisk fibros kan risken öka att få störningar i tarmfunktionen.


I enstaka fall har ögonbesvär (pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr med trång kammarvinkel, ögonsmärta) rapporterats när Atrovent kommit i ögonen. Det är därför viktigt att använda Atrovent inhalationsspray enligt anvisningarna, speciellt för patienter som har grön starr med trång kammarvinkel. Om Atrovent av misstag kommer i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande vatten.


Smärta eller obehag från ögonen, synfenomen och samtidigt röda ögon kan vara tecken på akut grön starr med trång kammarvinkel. Sök ögonläkare omedelbart i sådana fall.

Atrovent kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner strax efter användning. De kan visa sig som nässelutslag eller svullnad i de övre luftvägarna.


Sluta att ta Atrovent och kontakta din läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.


Ta inte fler inhalationer än läkaren ordinerat. Kontakta alltid läkare om andningsbesvären fortsätter eller förvärras trots behandlingen. Vid akut försämring av lungfunktionen bör läkare kontaktas omedelbart.


Atrovent kan ge muntorrhet, som vid långtidsbehandling kan leda till tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen.

Andra läkemedel och Atrovent

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Luftrörsvidgande läkemedel av en annan typ (så kallade beta-2-stimulerare dvs läkemedel som innehåller tex salbutamol eller terbutalin) och läkemedel innehållande teofyllin eller liknande ämnen kan förstärka effekten av Atrovent. Hos den som lider av grön starr med trång kammarvinkel kan kombinationen av Atrovent och beta-2-stimulerare öka risken för akut grön starr.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Atrovent under graviditet.


Okänt om Atrovent går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Atrovent kan ge yrsel och synrubbningar. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Atrovent

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Atrovent inhalationsspray är främst avsedd för regelbunden användning.

Vanlig dos för vuxna (inklusive äldre) och barn över 6 år: 2 inhalationer 4 gånger dagligen. Max 12 inhalationer/dygn.


Erfarenhet av behandling av barn är begränsad. Behandling av barn under 12 år bör därför ske under övervakning av sjukvårdspersonal.


Bruksanvisning

Innan en ny Atrovent inhalationsspray används första gången eller inte använts på 3 dagar, ska två doser tryckas ut i luften.


Gör så här varje gång Atrovent inhalationsspray används:

1. Ta av skyddshatten från munstycket.

Bild på inhalator i munen.

(fig 1)

2. Andas ut djupt (utanför inhalatorn).

3. Håll inhalationssprayen lodrätt med botten uppåt (Fig. 1) och slut läpparna runt munstycket.

4. Andas in ett djupt andetag och tryck samtidigt på inhalationssprayens botten (detta frigör en dos).

5. Håll andan i några sekunder, tag sedan inhalationssprayen från munnen och andas ut.

6. Sätt på skyddshatten igen.


Behållaren är ogenomskinlig. Det är därför inte möjligt att se, när den är tom. Varje förpack¬ning ger 200 doser. När dessa doser förbrukats förefaller flaskan fortfarande att innehålla en mindre mängd vätska. Förpackningen bör dock bytas mot en ny för att man ska vara säker på att få rätt dos.


Mängden kvarvarande aerosol kan kontrolleras enligt följande.

Ta bort aerosolen från munstycket i plast och placera aerosolbehållaren i ett kärl med vatten. Mängden aerosol kan bestämmas genom att observera läget i vattnet (Fig. 2).

Bild på  aerosolbehållare i vatten.

(fig 2)


Tag loss munstycket och rengör det regelbundet med varmt vatten. Om tvål eller diskmedel används, skölj munstycket noga.

Munstycket har formgivits för att leverera rätt dos av Atrovent. Andra munstycken ska inte användas till Atrovent, inte heller ska Atrovent-munstycket användas till andra läkemedel.

I aerosolflaskan råder övertryck. Den får inte utsättas för våld eller temperatur över 50°C.

Om du använt för stor mängd av Atrovent 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen,

telefonnummer 112.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (färre än 1 person av 10, men fler än 1 person av 100): Huvudvärk, yrsel, hosta, irritation i halsen, muntorrhet (noggrann munhygien är då viktig), illamående, störningar i tarmfunktionen.


Mindre vanliga (färre än 1 person av 100, men fler än 1 person av 1000): Hudutslag, klåda, överkänslighet, kraftig allergisk reaktion såsom svullnad av tungan, läpparna eller i ansiktet (angioödem), hjärtklappning, hjärtrytmrubbning (supraventrikulär takykardi), kramp i luftvägarna, kramp i struphuvudet, svullnad i svalget, halstorrhet, diarré, förstoppning, kräkningar, inflammation i munslemhinnan, svullnad i munslemhinnan, svårigheter att tömma urinblåsan, ögonbiverkningar såsom pupillförstoring, tryckökning i ögat, grön starr, ögonsmärta, synstörningar.


Sällsynta (färre än 1 person av 1000, men fler än 1 person av 10000): Svårigheter att ställa in synen på olika avstånd, ökad hjärtfrekvens, förmaksflimmer, nässelutslag.


Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Atrovent ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Spraybehållaren får ej utsättas för direkt solljus, hetta eller frost.

I aerosolflaskan råder övertryck. Den får inte utsättas för våld eller temperatur över 50°C.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är vattenfri ipratropiumbromid (som ipratropiumbromidmonohydrat)

- Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol, vattenfri citronsyra, renat vatten och drivgasen norfluran (HFA 134a).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Boehringer Ingelheim International GmbH, Postfach 200, D-55216 Ingelheim, Tyskland.


Information lämnas av

Boehringer Ingelheim AB, Box 47 608, 117 94 Stockholm. Tel: 08 – 721 21 00

E-post: info@receptbelagt.nu


Denna bipacksedel ändrades senast 2012-09-19

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av