Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Iktorivil®


Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Roche

Tablett 0,5 mg
(8 mm, beige, plana, på ena sidan enkel brytskåra, på andra sidan märkta ROCHE 0,5)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Antiepileptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AE01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Iktorivil

Iktorivil 1 mg/ml koncentrat och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning, Iktorivil 2,5 mg/ml orala droppar, Iktorivil 0,5 mg tabletter, Iktorivil 2 mg tabletter
Klonazepam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverknngar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD IKTORIVIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR IKTORIVIL
3. HUR DU TAR IKTORIVIL
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR IKTORIVIL SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD IKTORIVIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Iktorivil används mot olika former av epilepsi.

Iktorivil innehåller den aktiva substansen klonazepam, som tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner. Klonazepam förhindrar att signaler som utlöser ett epileptiskt anfall sprider sig i hjärnan under anfallet. Därigenom dämpas pågående anfall och nya anfall förhindras.


2. INNAN DU TAR IKTORIVIL

Ta inte Iktorivil

 • om du är allergisk (överkänslig) mot klonazepam eller mot något av övriga innehållsämnen i Iktorivil.

 • om du är allergisk (överkänslig) mot bensodiazepiner (lugnande medel).

 • om du har allvarliga andningssvårigheter.

 • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion.

 • om du har missbruksproblem (läkemedel, droger eller alkohol).

Iktorivil ska inte ges till patienter som är i koma.

Iktorivil injektions-/infusionsvätska innehåller bensylalkohol. Kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år. Användning av Iktorivil injektions-/infusionsvätska till nyfödda och för tidigt födda spädbarn ska undvikas.

Var särskilt försiktig med Iktorivil

 • om du är äldre eller har nedsatt allmäntillstånd.

 • om du har nedsatt leverfunktion eller allvarlig leverskada (t ex skrumplever).

 • om du har nedsatt njurfunktion.

 • om du har sömnapné (andningsuppehåll under sömnen).

 • om du har sjukdomar i andningsvägarna.

 • om du har en hjärnskada.

 • om du tar läkemedel som nedsätter andningen.

 • om du har svårigheter att samordna rörelser.

 • om du har eller tidigare har haft depression.

 • om du har svårartad muskelsvaghet (myasthenia gravis).

 • om du har en akut förgiftning orsakad av alkohol eller droger.

 • om du har porfyri (ämnesomsättningssjukdom som berör bildningen av det röda blodfärgämnet, hem).


Om något av ovanstående gäller för dig bör du rådgöra med läkare innan behandling med Iktorivil påbörjas.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex klonazepam har upplevt tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Risken är större om du tidigare har haft sådana tankar. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

Extra försiktighet bör iakttas vid behandling av spädbarn eftersom Iktorivil kan orsaka ökad mängd saliv och slem i luftvägarna.

Vid behandling med Iktorivil finns risk för fysiskt och psykiskt beroende. Risken för beroende ökar vid långtidsbehandling eller vid behandling med höga doser. Risken är också större hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol eller droger samt hos patienter som har eller har haft allvarlig psykisk störning.

Undvik intag av alkohol under behandling med Iktorivil. Samtidigt intag kan leda till allvarliga biverkningar.

Användning av andra läkemedel

Iktorivil kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel:

 • Rifampicin (används för behandling av tuberkulos).

 • Johannesört (används vid lätt nedstämdhet och lindrig oro).

 • Fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, valproinsyra och primidon (används mot epilepsi).

 • Vissa smärtstillande medel, läkemedel mot ångest och oro, sömntabletter samt bedövnings- och muskelavslappnande medel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Intag av Iktorivil med mat och dryck

Undvik alkohol under behandling med Iktorivil. Kombinationen kan orsaka ökad trötthet och försämrad andnings- och hjärtfunktion.

Graviditet och amning

Risk finns att fostret påverkas. Använd därför inte Iktorivil annat än på bestämd ordination från läkare om du är gravid.

Iktorivil passerar över i bröstmjölk. Risk finns att ett barn som ammas påverkas. Använd därför inte Iktorivil om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Iktorivil kan orsaka trötthet, yrsel, krampanfall och koncentrationssvårigheter. Rådgör med läkaren om det är lämpligt att du framför fordon eller utför arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Iktorivil

Laktos

Iktorivil tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Bensylalkohol

Iktorivil injektions-/infusionsvätska innehåller bensylalkohol. Se avsnitt 2 “Ta inte Iktorivil”.


3. HUR DU TAR IKTORIVIL

 

Ta alltid Iktorivil enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig underhållsdos för vuxna är 4-8 mg per dygn fördelat på 3-4 doseringstillfällen.

Underhållsdosen för barn anpassas till barnets ålder.

Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits och avsluta aldrig behandlingen utan att rådgöra med din läkare.

Ta tabletterna tillsammans med ett glas vatten. Tabletterna kan delas för att underlätta doseringen (0,5 mg-tabletten i två lika delar, 2 mg-tabletten i två eller fyra lika delar).

Dropparna skall ges med sked och kan blandas med vatten, juice eller annan dryck.

Injektionsbehandling med Iktorivil sker främst på sjukhus eller i hemmet efter noggrann instruktion av läkare.

Bruksanvisning till droppflaskan:

Kontrollera efter varje öppnande av flaskan att droppanordningen sitter ordentligt fast i flaskan. Håll flaskan lodrätt med öppningen nedåt. Observera! Droppa ej preparatet direkt i munnen.


Om du har tagit för stor mängd av Iktorivil

Om du fått i dig för stor mängd av Iktorivil eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Iktorivil

Om du skulle glömma att ta en dos fortsätt enligt doseringsschemat, ta inte den dos du glömt i efterhand.

Om du slutar att ta Iktorivil

Om behandling med Iktorivil avslutas plötsligt finns risk för abstinensbesvär. Symtom på abstinensbesvär är t ex darrningar, svettningar, irritation, sömnstörningar, ångest, huvudvärk, muskelsmärtor och rastlöshet. Behandling med Iktorivil ska endast avslutas i samråd med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Iktorivil orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 personer):

 • Ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus).

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 personer):

 • Huvudvärk.

 • Illamående och magbesvär.

 • Nässelfeber, klåda, utslag, övergående håravfall och pigmentförändringar.

 • Urininkontinens.

 • Minskat antal blodplättar.

 • Impotens, minskad sexuell lust.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 personer):

 • Anafylaxi (kraftig överkänslighetsreaktion).

 • Utlösning av krampanfall.

Följande biverkningar har rapporterats med Iktorivil, men frekvensen är inte känd:

 • Allergiska reaktioner.

 • Koncentrationssvårigheter, rastlöshet, förvirring, desorientering, överaktivitet, depression, lättretlighet, irritation, aggressivitet, häftig oro, nervositet, fientlighet, oro, sömnstörningar, mardrömmar, livliga drömmar, beroende, abstinenssymtom.

 • Sömnighet, nedsatt reaktionsförmåga, muskelsvaghet, yrsel, svårigheter att samordna rörelser, gångstörningar, talsvårigheter, minnesförlust och ökat antal anfall vid vissa former av epilepsi.

 • Dubbelseende.

 • Hjärtsvikt och hjärtstillestånd.

 • Försämrad andningsförmåga.

 • Muskelsvaghet.

 • Trötthet och slöhet.

Biverkningar som trötthet, sömnighet, koordinationsstörningar, yrsel, muskelsvaghet är i allmänhet övergående och försvinner vid fortsatt behandling. De uppträder främst i början av behandlingen och kan dessutom undvikas om behandlingen inleds med låg dos som långsamt ökas.

Biverkningar som förvirring, aggressivitet, irritation och överaktivitet kan försvinna om dosen sänks.

Vid höga doser eller vid långtidsbehandling kan talrubbning, koordinationsstörningar eller synstörningar i form av dubbelseende förekomma.

Försämrad andningsförmåga kan förekomma framförallt vid intravenös användning och undviks genom noggrann justering av dosen.

Det har förekommit rapporter på fall och benbrott hos patienter som använder bensodiazepiner. Risken ökar hos de som samtidigt tar andra lugnande medel (inklusive alkoholhaltiga drycker) och hos äldre.


Barn

För barn har även följande biverkningar rapporterats, men frekvensen är inte känd:

 • Ofullständig och tidig pubertet har rapporterats i enstaka fall.

 • Ökad salivmängd och produktion av slem i luftvägarna hos spädbarn och yngre barn.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR IKTORIVIL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Iktorivil orala droppar skall förvaras vid högst 30ºC.

Iktorivil tabletter skall förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Injektions-/infusionsvätska, lösning

1 ml innehåller:

- Den aktiva substansen är klonazepam 1 mg.

- Övriga innehållsämnen är bensylalkohol (konserveringsmedel), ättiksyra, etanol, propylenglykol (konserveringsmedel), vatten för injektionsvätskor.


Orala droppar

En ml innehåller:

- Den aktiva substansen är klonazepam 2,5 mg.

- Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium, glacial ättiksyra, propylenglykol, smakämne (persika), färgämne briljantblå E133.


0,5 mg tabletter

En tablett innehåller:

- Den aktiva substansen är klonazepam 0,5 mg.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 40 mg, majsstärkelse, pregelatiniserad potatisstärkelse, röd och gul järnoxid (färgämne E172), talk, magnesiumstearat.


2 mg tabletter

En tablett innehåller:

- Den aktiva substansen är klonazepam 2 mg.

- Övriga innehållsämnen är laktosanhydrat 122 mg, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa.


Innehavare av godkännande för försäljning

Roche AB

Box 47327

100 74 Stockholm


Denna bipacksedel godkändes senast den 2015-04-29

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av