Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Sobril®


Läkemedlet är narkotikaklassatMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Tablett 25 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (vit, rund, kupad med prägling SR inom bågar, ca 6 mm)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Ångestdämpande, lugnande medel med muskelrelaxerande egenskaper

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BA04
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Sobril 5 mg, 10 mg, 15 mg och 25 mg tabletter

 

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering. Följ alltid läkarens ordination som är skriven på apoteksetiketten.

Vad innehåller läkemedlet?

Verksamt ämne: Oxazepam 5, 10, 15 och 25 mg.

Hjälpämnen: Mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, vetestärkelse, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, vattenfri kiseldioxid, povidon, natriumlaurilsulfat.

Hur verkar läkemedlet?

Sobril verkar ångestdämpande och lugnande.

Innehavare av försäljningstillstånd

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

Vad används läkemedlet för?

Sobril används vid oro och ångest samt sömnsvårigheter vid nervösa besvär.

Sobril kan användas tillsammans med antidepressivt läkemedel vid depressioner med inslag av ångest.

När skall läkemedlet inte användas?

Sobril skall inte användas av personer som har sömnapné (andningsuppehåll som uppstår i samband med sömn) eller är överkänsliga mot något innehållsämne.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Risk för vanebildning finns med Sobril.

Rådgör med läkare innan du påbörjar behandlingen om du har nedsatt lever- eller njurfunktion, svårartad muskelsvaghet (myastenia gravis), andningssvårigheter (respiratorisk insufficiens) eller har nedsatt allmäntillstånd.

Sobril tabletter innehåller vetestärkelse, vilket medför att det kan förekomma spår av gluten.

Effekt och säkerhet har inte studerats hos barn under 18 år. Bensodiazepiner bör inte ges till barn om det inte är nödvändigt. Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med din läkare före användning av Sobril under graviditet.

Amning

Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Sobril under amning.

Trafikvarning

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

Använd inte något annat sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Sobril utan att först rådgöra med läkare. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Försiktighet bör iakttagas vid intag av alkohol (eftersom Sobril kan förstärka alkoholens verkan).

Hur skall du använda läkemedlet?

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Biverkningarna är dosberoende och äldre personer är känsligare.

Vanliga (förekommerhos fler än 1 av 100 patienter): Dåsighet förekommer hos cirka 10-15% av alla patienter, men avtar normalt efter några dagars behandling.

Mindre vanliga: Huvudvärk, yrsel, svårighet att samordna muskelrörelser, muskelsvaghet, minnesluckor vid höga doser.

Sällsynta (förekommerhos färre än 1 av 1000 patienter): Allergiska hudreaktioner, andningssvårigheter, sömnlöshet, mardrömmar, upphetsning, aggressivitet, vanföreställningar (hallucinationer).

Hur skall läkemedlet förvaras?

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.


Senaste revision. 2014–04–15

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av