Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Betapred


ReceptstatusFörmånsstatus
Sobi

Tablett 0,5 mg
(vit, plan, Ø6,5 mm med skåra.)

Vattenlöslig glukokortikoid

Aktiv substans:
ATC-kod: H02AB01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BETAPRED™

Tabletter  0,5 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar?

Den aktiva substansen är betametasonnatriumfosfat motsvarande 0,5 mg betametason.

Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium, natriumbensoat (konserveringsmedel E 211), natriumcitrat, natriumbikarbonat, polyvidon

Vad är Betapred och vad det används för

Betapred är ett kraftigt verkande kortisonpreparat som hämmar inflammation och allergiska reaktioner. Betabred används huvudsakligen vid korttidsbehandling för att lindra symptomen vid exempelvis astma, allergiska tillstånd, ormbett och svårare reaktioner vid insektsstick. Betapred används också vid falsk krupp (pseudokrupp).

Innehavare av godkännade för försäljning

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A

Viale Shakespeare, 47

00144 Rom, Italien

Tillverkare

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite SpA.

Via Pontina Km 30,400,

00040 Pomezia (RM), Italien

Information lämnas av

Swedish Orphan Bioivtrum AB (publ)

112 76 Stockholm

Tel: 08-697 20 00

E-mail: mail.se@sobi.com

Vad Betapred är och vad det används för

Betapred är ett kraftigt verkande kortisonpreparat som hämmar inflammation och allergiska reaktioner.

Betapred används huvudsakligen vid korttidsbehandling för att lindra symptomen vid exempelvis astma, allergiska tillstånd, ormbett och svårare reaktioner vid insektsstick. Betapred används också vid falsk krupp (pseudokrupp).

Använd inte Betapred

Om du är allergisk mot betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Rådgör med din läkare innan behandling med Betapred påbörjas vid följande tillstånd: benskörhet, tuberkulos, diabetes, högt blodtryck, psykiska sjukdomar, hjärtbesvär, magsår, nyligen genomgången tarmoperation (tarmanastomos) samt vid vissa virusinfektioner (t ex vattkoppor) och andra infektioner. Vid eventuell vaccination skall man upplysa läkaren som skall vaccinera om pågående behandling med Betapred.

Läkare bör kontaktas vid påfrestningar som feber eller vid stressituationer, då dosändring kan bli aktuell.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av BETAPRED under graviditet.

Amning

Betametason går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Betapred under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

BETAPRED har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Andra läkemedel och Betapred

Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Betapred. Behandlande läkare behöver känna till sådan samtidig medicinering, eftersom doseringen kan behöva ändras.

Detta gäller särskilt vissa läkemedel mot epilepsi (innehållande fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin) liksom läkemedel som innehåller rifampicin (mot tuberkulos).

Tala om för läkare eller apotekspersonal on du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Hur du använder Betapred

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig. Tabletterna bör lösas i vatten. Det räcker med en liten mängd vätska, t ex ett par matskedar vatten. Tabletterna löses upp inom cirka 1-2 minuter. Tabletterna kan även tuggas eller läggas under tungan.

Om du har en folieförpackning (strips) skall den klippas eller rivas upp, tabletterna ska ej tryckas ut ur förpackningen.

Om du tagit för stor mängd Betapred

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Betapred orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vid korttids- eller engångsbehandling ser man inga biverkningar, såvida man inte är allergisk mot något av innehållsämnena. Vid långtidsbehandling kan däremot följande biverkningar uppträda:

Biverkningar indelas i vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100), mindre vanliga (färre än 1 person av 100) och sällsynta (färre än 1 person av 1000).

Vanliga:

Rubbningar i saltbalansen. Kroppens infektionsförsvar kan hämmas. Infektioner, t ex tuberkulos kan blossa upp. Hämning av binjurebarkfunktionen. Cushing-liknande symptom (månansikte, fettansamling på bålen). Förhöjt blodsocker. Tillväxthämning hos barn. Benskörhet. Muskelsvaghet. Hudförtunning.

Mindre vanliga:

Ökad risk för blodpropp, psykisk obalans. Grumling av ögonlinsen och grön starr. Skelettpåverkan.

Sällsynta:

Magsår. Ökat tryck i huvudskålen. Senbristning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Tabletterna är ljus- och fuktkänsliga. Förvaras i originalförpackningen. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avlopp eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Senaste revision. 2014–04–24

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av