Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Atarax


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
UCB Nordic

Filmdragerad tablett 25 mg
(vit, avlång med mittskåra)

Lugnande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BB01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Atarax

10 mg och 25 mg  filmdragerade tabletter
Hydroxizinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ATARAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR ATARAX
3. HUR DU TAR ATARAX
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ATARAX SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD ATARAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Atarax dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande samt blockerar histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader. På så sätt ger den effekt mot ångest, oro, klåda och nässelfeber.


Atarax används vid klåda och nässelfeber samt vid ångest och oro.
Vid klåda och nässelfeber nås effekt efter ca 1 timme och kvarstår minst 24 timmar. Vid ångest och oro märks effekt efter ca 15 minuter och kvarstår i ca 12 timmar.


Hydroxizin som finns i Atarax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR ATARAX

Ta inte Atarax

 • om du är allergisk (överkänslig) mot hydroxizin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk (överkänslig) mot cetirizin, aminofyllin, etylendiamin eller piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel).

 • om du lider av porfyri (en ämnesomsättningssjukdom).

 • om du har en typ av hjärtproblem som kallas förlängt QT-intervall.

 • om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet” nedan).

Var särskilt försiktig med Atarax

Personer med nedsatt funktion på lever eller njurar bör rådgöra med läkaren om detta före användning av Atarax.


Atarax ska användas med försiktighet av patienter med ökad risk för krampanfall eller riskfaktorer för stroke (slaganfall). Atarax ska också användas med försiktighet hos äldre samt hos patienter med hjärtsjukdom, grön starr, hinder i urinvägarna, obalans av kroppens salter, låg halt av kalium eller magnesium i blodet, långsam tarmpassage, svår muskelsvaghet (MS) eller demens.


Samtidig konsumtion av Atarax och alkohol bör undvikas, eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Atarax.


Muntorrhet kan vara en biverkan av Atarax. Därför det är viktigt med god munhygien vid behandling med Atarax.


Samtidig behandling med Atarax och läkemedel som används vid psykisk sjukdom eller läkemedel som påverkar hjärtrytmen bör undvikas.


Om du ska genomgå allergitest ska du fråga läkaren om du ska sluta att ta Atarax flera dagar före testet. Detta läkemedel kan påverka resultatet av allergitestet.

Intag av andra läkemedel

Behandlingseffekten kan påverkas eller risken för vissa biverkningar kan öka om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Atarax med mat, dryck och alkohol

Samtidig konsumtion av Atarax och alkohol bör undvikas, eftersom denna kombination kan förstärka effekterna av Atarax.

Graviditet och amning

Atarax ska inte användas under graviditet.
Den aktiva substansen i Atarax, hydroxizin, går över till fostret. Risk finns att fostret påverkas.

Atarax ska inte användas under amning.
Om behandling med Atarax är nödvändig under amning ska amningen avbrytas.
Atarax nedbrytningsprodukter går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Atarax kan försämra reaktions- och koncentrationsförmågan. Du bör vara försiktig vid bilkörning och hantering av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Atarax

Atarax tabletter innehåller laktos (se avsnitt 6). Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. HUR DU TAR ATARAX

 

Använd detta läkemedel enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Vid klåda och nässelfeber:
Vanlig dos för vuxna: 1 - 2 tabletter à 25 mg på kvällen.
Vanlig dos för barn 5 - 12 år: 1 tablett à 10 mg eller 1 tablett à 25 mg på kvällen.
För yngre barn rekommenderas Atarax oral lösning.


Vid ångest och oro:
Vanlig dos för vuxna: 1 - 5 tabletter à 10 mg 2 - 3 gånger dagligen eller 1 - 2 tabletter à 25 mg 2 - 3 gånger dagligen.
Vanlig dos för barn 5 - 10 år: 1 tablett à 10 mg 2-3 gånger dagligen.
För yngre barn rekommenderas Atarax oral lösning.


Hos äldre patienter rekommenderas att påbörja behandlingen med hälften av rekommenderad dos på grund av förlängd effekt.


Läkemedelsbehandling av ångest ska endast vara ett komplement till annan typ av behandling.


Ändra inte dosen utan att först tala med läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Atarax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Atarax

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Atarax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än en 1 av 10 patienter): Sömnighet.


Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Huvudvärk, dåsighet, muntorrhet, trötthet.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Häftig rastlöshet, förvirring, yrsel, sömnlöshet, darrningar, illamående, sjukdomskänsla, feber.


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Överkänslighet, desorientering, hallucinationer, krampanfall, dyskinesi (ofrivilliga rörelser), ackommodationsstörningar (svårighet att fokusera blicken), dimsyn, lågt blodtryck, förstoppning, kräkningar, förändrade levervärden, klåda, hudutslag med rodnad, fläckar eller blemmor, nässelfeber, hudinflammation, hindrad urinavgång samt hjärtstillestånd, påverkan på hjärtrytmen, oregel­bunden hjärtrytm och EKG-förändringar i samband med detta.


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion), kramp i luftrören, angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter), ökad svettning, fixt läkemedelsutslag, akut generaliserad exantematös pustulos (spritt hudutslag med variga blåsor), erythema multiforme, (ringformade, röda, ofta blåsbildande hudutslag, ofta på händer och fötter), Stevens-Johnsons syndrom (slemhinne- och hudinflammationer i kombination med hög feber).


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Minskning av antalet blodplättar, leverinflammation, aggression, depression, tics (återkommande ofrivilliga muskel­ryckningar), dystoni (onormala förlängda muskel­samman­dragningar), myrkrypningar, okulogyration (ögonen har okontrollerade cirkulerande rörelser), diarré, onormal urinutsöndring (sängvätning eller svårighet att urinera), asteni (extrem kraftlöshet), ödem, viktökning.


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. HUR ATARAX SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och tryckförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen i Atarax är hydroxizinhydroklorid 10 mg resp 25 mg.

 • Övriga innehållsämnen är:

Filmdragerade tabletter 10 mg: laktosmonohydrat 18,7 mg, titandioxid (färgämne E171), talk, majsstärkelse, povidon, kalciumstearat, eudragit E, makrogol 6000.
Filmdragerade tabletter 25 mg: laktosmonohydrat 54,8 mg, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, makrogol 400, titandioxid (färgämne E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg filmdragerade tabletter är vita, runda.
25 mg filmdragerade tabletter är vita, avlånga, med mittskåra.


Förpackningsstorlekar: 25, 100 eller 250 (endast för dosdispensering) tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:
UCB Nordic A/S
Arne Jacobsens Allé 15
2300 Köpenhamn S
Danmark
tel 040-29 49 00

 

Tillverkare:
UCB Pharma SA, Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgien


Denna bipacksedel godkändes senast den 2013-06-18

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av