Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Medikinet


Läkemedlet är narkotikaklassatMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Evolan

Kapsel med modifierad frisättning, hård 20 mg
(lila ogenomskinlig kapel innehållande vita och blå korn)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Psykostimulantia och medel vid ADHD

Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA04
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Medikinet

10 mg, 20 mg, 30 mg och 40 mg  kapslar med modifierad frisättning, hårda
metylfenidathydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina eller ditt barns.

 • Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Medikinet kapslar med modifierad frisättning är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn tar Medikinet kapslar med modifierad frisättning.
3. Hur du eller ditt barn tar Medikinet kapslar med modifierad frisättning
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Medikinet kapslar med modifierad frisättning ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Medikinet kapslar med modifierad frisättning är och vad det används för

 

Medikinet kapslar med modifierad frisättning innehåller metylfenidathydroklorid som aktiv substans. Även ordet metylfenidat kommer att användas i denna bipacksedel.

 

Vad används det för
Medikinet kapslar med modifierad frisättning används för behandling av beteendestörningar som kallas ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders)

 • hos barn och ungdomar mellan 6 och 18 år.

 • efter att andra läkemedelsfria behandlingsmetoder har prövats. Behandlingar som samtalsterapi och beteendeterapi.

Medikinet kapslar med modifierad frisättning ska inte användas för behandling av barn under 6 års ålder eller hos vuxna med ADHD. Om du har behandlats framgångsrikt med Medikinet kapslar med modifierad frisättning som en tonåring för ADHD, om dina symtom kvarstår i vuxen ålder och behovet av ytterligare behandling har fastställts, kan det vara lämpligt att fortsätta ta Medikinet kapslar med modifierad frisättning även när du blir vuxen. Din läkare kommer att ge dig råd om detta..


Hur fungerar det
Medikinet kapslar med modifierad frisättning förbättrar aktiviteten i vissa delar av hjärnan som är underaktiva. Läkemedlet kan förbättra uppmärksamhet, koncentration och minska impulsiviet.


Läkemedlet används som en del av ett behandlingsprogram, som vanligen består av:

 • psykologiska,

 • utbildningsmässiga och

 • sociala åtgärder.


Behandling med Medikinet kapslar med modifierad frisättning får endast initieras av och användas under överinseende av läkare som är specialiserad på beteendestörningar hos barn och/eller ungdomar. Trots att det inte finns något botemedel för ADHD, kan den hanteras med hjälp av behandlingsprogram.


Om ADHD

Barn och ungdomar med ADHD kännetecknas av att de:

 • har svårt att sitta stilla

 • har koncentrationssvårigheter.

Det är inte deras fel om de inte klarar av det.


Många barn och ungdomar kämpar för att klara av dessa saker. Hos personer med ADHD kan det emellertid orsaka problem i vardagen. Barn och ungdomar med ADHD kan ha inlärningssvårigheter och att göra sina hemläxor. Det har svårt att uppföra sig väl hemma, i skolan eller på andra platser.
ADHD påverkar inte intelligensen hos barn och ungdomar.


2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn tar Medikinet kapslar med modifierad frisättning.

Ta inte Medikinet kapslar med modifierad frisättning om du eller ditt barn:

 • är allergisk mot metylfenidathydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemdel (se avsnitt 6)

 • har sköldkörtelproblem

 • har förhöjt tryck i ögat (glaukom)

 • har tumör i binjuren (feokromocytom)

 • har ätstörningar, känner dig inte hungrig eller inte vill äta, som anorexia nervosa

 • har mycket högt blodtryck eller förträngningar i blodkärlen, vilket kan ge upphov till smärtor i armar och ben

 • har eller har haft hjärtproblem t.ex. hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, smärtor och obehag i bröstkorgen, hjärtsvikt, hjärtsjukdom eller medfödda hjärtproblem

 • har haft sjukdomar i hjärnans blodkärl som stroke, svullnad och försvagad del av blodkärl (aneurysm), förträngningar eller blockerade blodkärl eller inflammation i blodkärl (vaskulit)

 • tar eller har under de senaste 14 dagarna tagit läkemedel mot depression, s.k. monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), se Intag av andra läkemedel.

 • har psykiatriska problem som:

  • psykopatiska eller borderline personlighetsförändringar

  • onormala tankar eller syner eller en sjukdom som kallas schizofreni

  • tecken på allvarliga humörstörningar som:

   • självmordstankar,

   • svår depression, känner stor sorgsenhet, känsla av värdelöshet och hopplöshet

   • manisk, är ovanligt upprymd, överaktiv eller ohämmad.

 • har en sjukdomshistoria med uttalad brist på magsyra (magsaften i magsäcken är inte sur) med ett pH värde över 5,5

 • tar läkemedel för att minska magsyrautsöndringen eller för att behandla överskott av magsyra i magsäcken (H2 receptorblockerare eller antacida behandling).

Ta inte Medikinet kapslar med modifierad frisättning om något av ovan gäller för dig eller ditt barn. Om du är osäker tala med läkare eller apotekspersonal innan du eller ditt barn tar metylfenidat eftersom dessa tillstånd kan försämras av Medikinet kapslar med modifierad frisättning.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du eller ditt barn använder Medikinet kapslar med modifierad frisättning om du eller ditt barn:

 • har lever- eller njurproblem

 • har problem med att svälja eller svälja hela tabletter

 • har en förträngning eller ett hinder i magtarmkanalen

 • har haft kramper (krampanfall, epilepsi) eller onormalt EEG (elektroencefalogram)

 • har under någon period missbrukat eller varit beroende av alkohol, läkemedel eller “partydroger”

 • är kvinna och har börjat menstruera (se avsnitt Graviditet och amning)

 • har motoriska eller verbala tics (svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon del av kroppen eller upprepade ljud och ord)

 • har högt blodtryck

 • har ett hjärtproblem som inte nämns i avsnittet ovan ”Ta inte”

 • har en psykisk sjukdom som inte nämns i avsnittet ovan ”Ta inte”. Andra psykiska sjukdomar kan vara:

  • humörsvängningar (från manisk till deprimerad, kallas bipolär sjukdom)

  • uppvisar aggressivt eller fientligt beteende, eller förvärrad aggressivitet

  • ser, hör eller känner saker som inte finns (hallucinationer)

  • tror på saker som inte är sanna (vanföreställningar)

  • känner sig osedvanligt misstänksam (paranoia)

  • känner sig upprörd, ångestladdad eller spänd

  • känner sig deprimerad eller skyldig


Berätta för läkaren innan behandlingen påbörjas om något av de ovannämnda tillstånden eller symtomen gäller för dig eller ditt barn. Eftersom dessa tillstånd kan försämras av metylfenidat. Din läkare kommer att kontrollera hur läkemedlet påverkar dig eller ditt barn.


Kontroller som er läkare kommer att göra innan behandling med metylfenidat påbörjas:

För att kunna avgöra om metylfenidat är rätt läkemedel för dig eller ditt barn, kommer läkaren att diskutera följande med er:

 • eventuell medicinering som du eller ditt barn tar.

 • om det finns en historia av plötsliga ouppklarade dödsfall i familjen.

 • om det finns något annat medicinskt tillstånd (t.ex. hjärtproblem) som du, ditt barn eller er familj kan ha.

 • hur du eller ditt barn känner er, t.ex. om du är överdrivet känslosam, har konstiga tankar eller om du har haft några sådana känslor i det förflutna.

 • om tics förekommer inom familjen (svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon del av kroppen eller upprepade ljud och ord).

 • om du eller ditt barn eller någon annan familjemedlem har eller har haft något problem relaterat till mental hälsa eller beteendestörningar.

Er läkare kommer särskilt att diskutera om du eller ditt barn löper risk att drabbas av humörsvängningar (från att vara manisk till att bli deprimerad - kallas bipolärsjukdom). I detta ingår en genomgång av mental hälsa, inklusive förekomsten av självmord, bipolär störning och depression inom familjen.
Det är viktigt att du lämnar så mycket information du kan. Det underlättar för er läkare att avgöra om metylfenidat är rätt läkemedel för dig eller ditt barn. Er läkare kan komma att fatta beslut om att det behövs fler medicinska undersökningar innan du eller ditt barn behandlas med detta läkemedel.

Andra läkemedel och Medikinet kapslar med modifierad frisättning

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Ta inte Medikinet kapslar med modifierad frisättning om du eller ditt barn:

 • tar s.k. monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) mot depression, eller har tagit MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna. Samtidigt intag av MAO-hämmare och Medikinet kapslar med modifierad frisättning kan orsaka plötslig blodtryckshöjning.

Om du eller ditt barn samtidigt tar andra läkemedel kan Medikinet kapslar med modifierad frisättning påverka effekten av dessa eller orsaka biverkningar. Om du eller ditt barn tar något av följande läkemedel, kontrollera med er läkare eller apotekspersonal innan ni tar metylfenidat:

 • läkemedel mot depression

 • läkemedel mot svåra psykiatriska sjukdomar

 • läkemedel mot epilepsi

 • läkemedel mot högt eller lågt blodtryck

 • vissa hostmediciner och medel mot förkylningar som kan påverka blodtrycket. Det är viktigt att rådfråga apotekspersonalen när du köper någon sådan produkt

 • blodförtunnande läkemedel som förhindrar blodproppar.


Medikinet kapslar med modifierad frisättning ska inte tas tillsammans med H2-receptorblockerande medel eller antacida som används för att minska saltsyraproduktionen eller som motverkar ett syraöverskott i magsäcken, eftersom det kan leda till snabbare frisättning av den totala mängden av aktiv substans.


Känner du dig osäker om någon av läkemedlen du eller ditt barn tar tillhör listan ovan, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan ni tar metylfenidat.


Operation
Tala om för din läkare om du eller ditt barn skall genomgå en operation. Metylfenidat ska inte tas på operationsdagen ifall ett visst narkosläkemedel används. Det finns annars risk för plötslig höjning av blodtrycket under operationen.


Medikinet kapslar med modifierad frisättning med alkohol

Du eller ditt barn får inte dricka alkohol under behandling med detta läkemedel, eftersom alkohol kan förvärra läkemedlets biverkningar. Tänk på att mat och läkemedel kan innehålla alkohol.

Graviditet och amning

Det är inte känt om metylfenidat påverkar ditt ofödda barn. Tala med din läkare eller apotekspersonal innan användning av metylfenidat ifall du eller din dotter:

 • är sexuellt aktiv. Din läkare kommer att diskutera preventivmedel.

 • är gravid eller tror att du kan vara gravid. Din läkare kommer att bestämma om du eller din dotter ska använda metylfenidat.

 • ammar eller planerar att amma. Det finns ofullständiga uppgifter som tyder på att metylfenidat förs över till bröstmjölk. Därför kommer din läkare att avgöra om du eller din dotter ska amma under behandling med metylfenidat.

Körförmåga och användning av maskiner

Du eller ditt barn kan drabbas av yrsel, svårighet att fokusera blicken eller dimsyn vid behandling med metylfenidat. Inträffar det kan det vara farligt att utföra sådana aktiviteter som framföra fordon, använda maskiner, rida, cykla eller klättra i träd.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Medikinet kapslar med modifierad frisättning innehåller sackaros.

Om du eller ditt barn inte tål vissa sockerarter, skall du tala med er läkare innan du eller ditt barn använder detta läkemedel.


3. Hur du eller ditt barn tar Medikinet kapslar med modifierad frisättning

 

Hur mycket ska man ta

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den högsta dygnsdosen är 60 mg.

 • Din läkare kommer troligen att börja behandlingen med en låg dos av metylfenidat och stegvis öka dosen efter behov.

 • Din läkare kommer att tala om för dig vilken styrka på kapslarna som du ska ta varje dag.

 • Dela inte på dosen i en kapsel, ta hela innehållet i kapseln.

 • Medikinet kapslar med modifierad frisättning skall inte tas för sent på morgonen då det kan orsaka sömnstörningar.

Kontroller vid påbörjad behandling

Din läkare kommer att göra vissa kontroller

• innan du eller ditt barn påbörjar behandlingen, för att säkerställa att Medikinet kapslar med modifierad frisättning är säkert och har fördelar

• efter att behandlingen har påbörjats, minst var 6:e månad, eventuellt mer ofta. Kontroller kommer också att göras vid ändring av dosen.

• kontrollerna omfattar följande:

 • kontroll av aptit

 • mätning av längd och vikt

 • mätning av blodtryck och puls

 • bedömning av sinnesstämning, tankar eller andra ovanliga känslor. Om dessa har förvärrats efter att Medikinetbehandlingen har påbörjats.

När och hur man ska ta
Läkemedlet är avsett att tas via munnen.
Medikinet kapslar med modifierad frisättning skall tas på morgonen med eller efter frukost. Detta är mycket viktigt för att få effekt under tillräckligt lång tid. Kapslarna kan sväljas hela tillsammans med ett glas vatten. Alternativt kan kapseln öppnas och kapselinnehållet fördelas över en liten mängd (matsked) äppelmos eller yoghurt, som ges omedelbart till barnet. I detta fall ska man förstås även äta mat. Får ej sparas för att ges vid ett senare tillfälle.Kapslarna eller kapselinnehållet skall inte krossas eller tuggas.


Om ingen förbättring sker efter 1 månads behandling
Om du eller ditt barn inte mår bättre, tala med er läkare. Din läkare kan besluta att ge er en annan behandling.


Långtidsbehandling

Behandling med Medikinet kapslar med modifierad frisättning behöver inte vara för alltid. Om behandling med Medikinet kapslar med modifierad frisättning pågår i mer än ett år bör din läkare avbryta behandlingen under en kort tid, det skulle kunna inträffa under skollov. Det är för att kontrollera om läkemedlet fortfarande behövs.


Felaktig användning av Medikinet kapslar med modifierad frisättning
Om Medikinet kapslar med modifierad frisättning inte används som det ska kan det orsaka onormalt beteende. Det kan också vara tecken på tolernansutveckling för läkemedlet. Berätta för din läkare om du eller ditt barn någonsin missbrukat eller varit beroende av alkohol, läkemedel eller droger.


Om du eller ditt barn har tagit för stor mängd av Medikinet kapslar med modifierad frisättning

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Berätta för dem hur många kapslar som har tagits.


Tecken på akut överdos kan omfatta följande: kräkningar, upphetsning, skakningar, ökade okontrollerade rörelser, muskelryckningar, konvulsioner (som kan följas av koma), eufori, förvirring, hallucinationer (ser, känner eller hör saker som inte finns), svettningar, hudrodnad, huvudvärk, hög feber, förändringar av pulsen (långsam, snabb eller oregelbunden), högt blodtryck, utvidgade pupiller och torra slemhinnor i näsa och mun.

Om du eller ditt barn har glömt att ta Medikinet kapslar med modifierad frisättning

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du eller ditt barn glömt en dos, ta nästa dos vid ordinarie tidpunkt.

Om du eller ditt barn slutar ta Medikinet kapslar med modifierad frisättning

Om du eller ditt barn plötsligt slutar ta läkemedlet kan ADHD symtomen återkomma eller biverkningar som depression kan uppstå. Din läkare sänker stegvis mängden läkemedel som tas varje dag, innan behandlingen avslutas helt. Tala med din läkare innan du avbryter behandlingen med Medikinet kapslar med modifierad frisättning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel, kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Din läkare berättar för dig om dessa biverkningar.


En del biverkningar kan vara allvarliga. Får du någon av biverkningarna nedan, sök läkarvård omgående:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • hjärtklappning (oregelbunden hjärtrytm)

 • humörsvängningar eller personlighetsförändringar.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • självmordstankar

 • se, känna eller höra saker som inte är verkliga, tecken på psykos

 • okontrollerat tal och okontrollerade kroppsrörelser (Tourette´s syndrom)

 • tecken på allergi, som utslag, klåda eller nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar och tunga eller andra delar av kroppen, andnöd, väsande andning eller svårighet att andas.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • känsla av att vara ovanligt exalterad, överaktiv och ohämmad (manisk).


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • hjärtattack

 • kramper (epileptiskt anfall, konvulsioner)

 • hudflagning eller röda, blåaktiga utslag

 • muskelkramper som inte kan kontrolleras och påverkar ögonen, huvudet, nacken, kroppen och nervsystemet p.g.a. tillfällig minskning av blodtillförseln till hjärnan

 • förlamning eller rörelse- och synsvårigheter, talsvårigheter (kan vara tecken på påverkan av blodkärl i hjärnan)

 • sänkning av antalet blodkroppar (röda, vita och trombocyter) som kan göra dig mer mottaglig för infektioner och att lättare få blödningar och blåmärken

 • plötslig höjning av kroppstemperaturen, mycket högt blodtryck och svåra kramper (neuroleptisk malignt syndrom). Det har inte med säkerhet fastställts om denna biverkan orsakas av metylfenidat eller av andra läkemedel som tas samtidigt med metylfenidat.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • återkommande vanföreställningar

 • oförklarade svimningar, bröstsmärta, andnöd (kan vara tecken på hjärtsjukdom).


Får du någon av biverkningarna ovan, sök läkarvård omgående.


Övriga biverkningar är följande, blir någon av dessa allvarliga, tala med läkare eller apotekspersonal:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • huvudvärk

 • nervositet

 • sömnlöshet


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • ledvärk

 • muntorrhet

 • feber

 • håravfall

 • onormalt sömning och trött

 • aptitlöshet eller nedsatt aptit

 • klåda, utslag eller nässelutslag

 • hosta, ont i hals eller näsa och irritation i strupen

 • högt blodtryck, snabb hjärtrytm (takykardi)

 • yrsel, okontrollerade rörelser, hyperaktiv

 • aggressivitet, agitation, oro, depression, irritabilitet och beteendestörning

 • magsmärtor, diarre, illamående, obehagskänsla i magen och sjukdomskänsla.


Mindre vanliga biverknigar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • förstoppning

 • obehagskänsla i bröstet

 • blod i urinen

 • skakningar eller darrningar

 • dubbelseende eller dimsyn

 • muskelvärk, muskelryckningar

 • andnöd eller bröstsmärta

 • förhöjning av levervärden (upptäcks med blodprover)

 • vrede, rastlöshet eller gråtmild, extremt medveten av omgivningen, sömnsvårigheter.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • förändrad sexuell lust

 • förvirring

 • vidgade pupiller, synsvårigheter

 • bröstsvullnad hos män

 • överdriven svettning, hudrodnad, röda upphöjda hudutslag.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • hjärtattack

 • plötslig död

 • muskelkramper

 • små röda fläckar på huden

 • inflammation eller tilltäppning av blodkärl i hjärnan

 • onormal leverfunktion, inklusive leversvikt och koma

 • förändrade lever- och blodvärden

 • självmordsförsök, störda tankar, känslolöshet, upprepade tvångshandlingar, tvångstankar kring enstaka saker

 • känselbortfall i fingrar och tår, stickningar och färgändring (från vita till blå, sedan röda) vid kyla (Raynauds syndrom)


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • migrän

 • mycket hög feber

 • långsamma, snabba eller extra hjärtslag

 • svåra kramper (grand mal konvulsioner)

 • vanföreställningar, förvirring

 • svåra magsmärtor, ofta samtidig med illamående och kräkningar

 • förändringar i hjärnans blodkärl (stroke, inflammation och tilltäppning av hjärnans blodkärl)

 • torr hud.


Påverkan på tillväxt
Används metylfenidat i mer än ett år kan det leda till en långsammare tillväxt hos vissa barn. Färre än 1 av 10 barn drabbas.

 • Långsammare viktuppgång och tillväxt kan förekomma.

 • Din läkare kommer att noggrant följa din eller ditt barns utveckling med avseende på längd och vikt och hur du eller ditt barn äter.

 • Om du eller ditt barn inte växer som förväntat kan behandlingen med metylfenidat stoppas under en kort tid.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Medikinet kapslar med modifierad frisättning ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och på kartongen efter “Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metylfenidathydroklorid


Medikinet 10 mg, kapslar med modifierad frisättning, hårda
En kapsel innehåller 10 mg metylfenidathydroklorid, motsvarande 8,65 mg metylfenidat.


Medikinet 20 mg, kapslar med modifierad frisättning, hårda
En kapsel innehåller 20 mg metylfenidathydroklorid, motsvarande 17,30 mg metylfenidat.


Medikinet 30 mg, kapslar med modifierad frisättning, hårda
En kapsel innehåller 30 mg metylfenidathydroklorid, motsvarande 25,95 mg metylfenidat.


Medikinet 40 mg, kapslar med modifierad frisättning, hårda
En kapsel innehåller 40 mg metylfenidathydroklorid, motsvarande 34,60 mg metylfenidat.


Övriga innehållsämnen:


Kapselinnehåll:
Sockersfärer (innehåller sackaros och majsstärkelse
Metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1)
Talk
Trietylcitrat
Poly(vinylalkohol)
Macrogol 3350
Polysorbat 80
Natriumhydroxid
Natriumlaurylsulfat

Simetikon
Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri
Metylcellulosa
Sorbinsyra
Indigokarmin, aluminiumlack (E132)


Kapselhölje:
Gelatin
Erytrosin (E127)
Titandioxid (E127)
Natriumlaurylsulfat
Renat vatten


Övriga hjälpämnen i Medikinet kapslar med modifierad frisättning 10 mg och 20 mg:
Patentblå V (E131)
Övriga hjälpämnen i Medikinet kapslar med modifierad frisättning 30 mg och 40 mg:
Svart järnoxid (E172)
Indigokarmin (E132)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Medikinet 10 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda
Vit ogenomskinlig kapselstomme/ lila ogenomskinlig överdel (15,9 mm) innehållande vita och blå korn.


Medikinet 20 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Lila ogenomskinlig kapselstomme/ lila ogenomskinlig överdel (15,9 mm) innehållande vita och blå korn.


Medikinet 30 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda

Ljusgrå ogenomskinlig kapselstomme/ mörkviolett ogenomskinlig överdel (15,9 mm) innehållande vita och blå korn.


Medikinet 40 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda
Grå ogenomskinlig kapselstomme/ mörkviolett ogenomskinlig överdel (18 mm) innehållande vita och blå korn.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Förpackningsstorlekar:
Kartong med 28, 30 och 50 hårda kapslar med modifierad frisättning i PVC/PVdC blister förseglade med aluminiumfolie.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

MEDICE Arzneimittel
Pütter GmbH & Co. KG
Iserlohn, Tyskland


Ombud:
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 DanderydDenna bipacksedel godkändes senast den 2013–11–14

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av