Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Seloken®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
AstraZeneca

Tablett 50 mg
(vita, runda med skåra, märkta A/BB, 8 mm)

Beta-receptorblockerare

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AB02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

SELOKEN

50 mg och 100 mg  tablett

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD SELOKEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU TAR SELOKEN
3. HUR DU TAR SELOKEN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR SELOKEN SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD SELOKEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Metoprolol minskar effekten av stresshormoner på hjärtat i samband med fysisk och psykisk ansträngning. Det leder till att hjärtat slår långsammare (pulsen minskar) i dessa situationer. Det minskade hjärtarbetet motverkar även uppkomst av kärlkramp.

 

Seloken används mot:

 • högt blodtryck och för att förebygga kärlkrampsbesvär (angina pectoris)

 • vissa hjärtklappningsbesvär

 • vissa typer av oregelbunden hjärtverksamhet (arytmi)

 • förhöjd ämnesomsättning (tyreotoxikos).


Hos patienter som haft hjärtinfarkt minskar Seloken risken för död och att insjukna i en ny hjärtinfarkt. Seloken kan också ges som förebyggande behandling av migrän.


2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU TAR SELOKEN

Du ska inte använda Seloken om du har:

 • obehandlad hjärtsvikt

 • allvarliga hjärtblock och/eller mycket låg puls

 • mycket lågt blodtryck.

Du ska inte använda Seloken om du är överkänslig mot ingående innehållsämnen eller andra liknande läkemedel (beta-receptorblockerande läkemedel).

Var särskilt försiktig med SELOKEN

Tala med din läkare innan du börjar använda Seloken om du har någon av följande sjukdomar:

 • astma

 • uttalade besvär av trånga luftrör

 • svåra akuta sjukdomstillstånd med hög halt av sura ämnen i kroppen

 • spasmangina (Prinzmetals angina)

 • starkt försämrad njurfunktion

 • fönstertittarsjuka. Dessa patienter kan försämras när blodtrycket blir lägre efter Seloken medicinering.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkaren om du använder andra läkemedel samtidigt som du tar Seloken. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Seloken, till exempel:

 • propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopyramid och hydralazin, digitalis/digoxin (läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdom)

 • barbitursyraderivat (läkemedel mot epilepsi)

 • läkemedel mot inflammation (till exempel indometacin och celecoxib)

 • adrenalin (läkemedel vid akut chock och svår allergisk reaktion)

 • fenylpropanolamin (läkemedel mot slemhinnesvullnad i näsan)

 • difenhydramin (läkemedel mot allergiska tillstånd)

 • terbinafin (läkemedel mot svampinfektioner i huden)

 • rifampicin (läkemedel mot turberkulos)

 • andra betablockerare (till exempel ögondroppar)

 • MAO-hämmare (läkemedel mot depression och Parkinsons sjukdom)

 • inhalationsanestetika (läkemedel vid bedövning)

 • läkemedel mot diabetes i tablettform (perorala antidiabetika)

 • cimetidin (läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar)

 • läkemedel mot depression (paroxetin, fluoxetin och sertralin).

Intag av SELOKEN med mat och dryck

Seloken bör tas på fastande mage.

Graviditet och amning

Seloken bör inte användas under graviditet och amning eftersom erfarenheten är begränsad, rådfråga din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Seloken kan försämra reaktionsförmågan, då yrsel och trötthet kan förekomma när du tar läkemedlet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i SELOKEN

Tabletten innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU TAR SELOKEN

 

Ta alltid Seloken enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Seloken kan delas. Tabletterna bör tas på fastande mage och ska sväljas med minst ½ glas vätska.

Om du har tagit för stor mängd av SELOKEN

Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta SELOKEN

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta SELOKEN

Sluta inte att ta Seloken utan att ha diskuterat detta med din läkare, eftersom vissa sjukdomssymtom (till exempel hjärtklappning och kärlkramp) kan förvärras när man plötsligt upphör med medicinen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Biverkningar kan förekomma, men det är inte säkert att du drabbas av någon av dem.


Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Trötthet, huvudvärk, yrsel, kalla händer och fötter, låg puls, hjärtklappning, magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning.

Mindre vanliga: Bröstsmärtor, viktökning, sömnstörningar, stickningar i huden, andfåddhet, förvärrade luftrörsbesvär, övergående försämring av hjärtsvikt. Under en hjärtattack kan blodtrycket sänkas kraftigt.

Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Ökad svettning, håravfall, smakförändringar, övergående nedsättning av den sexuella funktionen, mardrömmar, nedstämdhet, minnesstörningar, förvirring, nervositet, oro, hallucinationer, överkänslighetsreaktioner från huden i form av rodnad eller utslag kan förekomma och psoriasis kan förvärras, överkänslighet mot solljus, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), långsam hjärtverksamhet, rubbningar i hjärtrytmen, vätskeansamling, svimningsanfall, leverpåverkan, synstörningar, öronsusning.


Enstaka fall av följande reaktioner har rapporterats: Ledsmärta, muskelkramper, muntorrhet, torra och irriterade ögon, allergisk snuva, nedsatt koncentrationsförmåga, vävnadsdöd (gangrän) hos patienter med svåra cirkulationsstörningar. Muntorrhet kan öka risken för hål i tänderna, därför är regelbunden och noggrann tandborstning samt tandskötsel viktigt.

5. HUR SELOKEN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före det utgångsdatum som står på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metoprololtartrat 50 mg eller 100 mg.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, vattenfri icke-kolloidal kiseldioxid, povidon, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat.


Övriga innehållsämnen finns med för att ge tabletten rätt egenskaper och för att den ska gå att tillverka.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Seloken 50 mg tabletter: vita, runda med skåra, märkta A/BB.

Seloken 100 mg tabletter: vita, runda med skåra, märkta A/me.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08 - 553 260 00


Denna bipacksedel godkändes senast den 2006-09-08

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av