Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zofran®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar, färglös lösning. Fri från partiklar.)

Medel för behandling av illamående och kräkningar utlösta av kemoterapi, strålbehandling eller i samband med operation

Aktiv substans:
ATC-kod: A04AA01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Zofran 2 mg/ml injektionsvätska, lösning. Zofran 2 mg/ml injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel)


ondansetron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zofran är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zofran
3. Hur du använder Zofran
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zofran ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zofran är och vad det används för

 

Vuxna

Zofran ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling, strålbehandling eller operation.


Barn

Zofran ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling till barn som är 6 månader och äldre samt i samband med operation till barn som är 1 månad och äldre.


Ondansetron som finns i Zofran kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Zofran

Använd inte Zofran:

 • om du är allergisk mot ondansetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du använder apomorfin, ett läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Zofran:

 • om du har nedsatt leverfunktion, stopp eller hinder i tarmen (tarmobstruktion).

 • om du har problem med hjärtat samt om du tar eventuella läkemedel mot detta problem.

 • om du är överkänslig mot andra läkemedel mot illamående och kräkningar.

 • om du är äldre, då erfarenhet kring behandling av äldre är begränsad.

Kontakta din läkare om du får andningsproblem, eftersom andningsproblem kan vara förstadium till en överkänslighetsreaktion.

Andra läkemedel och Zofran

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, inklusive (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Effekten av behandlingen kan påverkas om Zofran och andra läkemedel tas samtidigt.


Det är särskilt viktigt att du informerar din läkare om du använder något av följande läkemedel då behandlingen med Zofran kan påverka eller påverkas av dessa:


- apomorfin (används för att behandla Parkinsons sjukdom)

- fenytoin, karbamazepin – används vid epilepsi

- tramadol – smärtstillande läkemedel

- rifampicin – används vid tuberkulos

- SSRI-läkemedel (selektiva serotoninåterupptagshämmare) inklusive citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, escitalopram och sertalin – används för att behandla depression och/eller oro

- SNRI-läkemedel (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) inklusive venlafaxin och duloxetin – används för att behandla depression och/eller oro.


Samtidig användning av Zofran och läkemedel som kan ge EKG-förändringar kan leda till mer uttalade EKG-förändringar.


Samtidig användning av Zofran och läkemedel som kan ge hjärtproblem (t ex antracykliner) kan öka risken för rytmrubbningar.


Rådgör därför med din läkare om du använder andra läkemedel innan behandlingen med Zofran påbörjas.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Zofran rekommenderas inte under graviditet eftersom säkerheten inte fastställts. Rådgör därför med läkare före användning av Zofran under graviditet.


Amning

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Zofran under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa biverkningar (synpåverkan och känsla av yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zofran innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs är näst intill “natriumfritt”.


Zofran injektionsvätska med konserveringsmedel innehåller

metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216)


Dessa konserveringsmedel kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd) och undantagsvis kramp i luftrören.


3. Hur du använder Zofran

Zofran ges av en läkare eller sjuksköterska.


Illamående och kräkningar orsakade av cellgiftsbehandling eller strålbehandling

Vuxna: Dosen av ondansetron kan varieras inom intervallet 8-32 mg per dygn, antingen som injektion eller peroralt (via munnen). Vanlig startdos är 8 mg ondansetron men det kan ökas till en maximal initialdos på 16 mg. Detta ges som långsam intravenös injektion direkt före cellgiftsbehandling och därefter kan du få ytterligare doser om 8 mg (under minst 30 sekunder) med fyra timmars mellanrum till en maximal dygnsdos på 32 mg. Efter de första 24 timmarna kan du få 8 mg Zofran 2 gånger dagligen under 2-3 dagar. Vid strålbehandling kan du ges 8 mg 2-3 gånger dagligen under hela behandlingsperioden och därefter i ytterligare 2-5 dagar.


Barn och ungdomar (i åldern 6 månader till 17 år): Illamående och kräkningar orsakade av cellgiftsbehandling hos barn och ungdomar. Dosen är individuell och beräknas av läkaren utifrån barnets vikt eller kroppsyta.

Zofran ges som en injektion omedelbart före cellgiftsbehandling och får inte överstiga 8 mg. Oral dosering kan påbörjas 12 timmar senare och fortsätta i upp till 5 dagar. Den totala dagliga dosen får inte överstiga vuxendosen på maximalt 32 mg.


Behandling och förebyggande av illamående och kräkningar efter operation

Vuxna, förebyggande och behandling:

Vanlig dos är 4-8 mg en timme före narkos. Din läkare kan ha beslutat att ge läkemedlet som en injektion.


Äldre, förebyggande och behandling:

Erfarenheten av behandling av illamående efter operation hos äldre patienter är begränsad. Zofran tolereras dock väl av patienter över 65 år vid cellgifts- och strålbehandling.


Barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år):

Förebyggande och behandling: Inga studier har genomförts på användning av Zofran tabletter eller Zofran oral suspension för att förebygga eller behandla illamående eller kräkning efter operation; långsam intravenös injektion rekommenderas för detta ändamål.


Nedsatt leverfunktion:

Dygnsdosen bör inte överstiga 8 mg om du har måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion.

Om du har använt för stor mängd av Zofran

En läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig eller ditt barn Zofran, så det är inte troligt att du eller ditt barn kommer att få för stor mängd. Om du tror att du eller ditt barn har fått för stor mängd eller har missat en dos, ska du tala om det för läkaren eller sjuksköterskan.


Symtom vid överdosering:

Tänkbart är dimsyn, dubbelseende, yrsel, huvudvärk, trötthet, snabb eller långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, svår förstoppning, ofrivilliga muskelkramper, muskelryckningar, rastlöshet, överaktivitet, hallucinationer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omedelbart sjukvårdspersonal om du får någon av följande allvarliga allergiska reaktioner:

 • överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaktisk chock, sällsynt förekommande)

 • allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor), (toxisk epidermal nekrolys, mycket sällsynt förekommande).

Andra eventuella biverkningar:


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 behandlade patienter):

 • huvudvärk

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 behandlade patienter):

 • värmekänsla, vallningar

 • förstoppning

 • lokala reaktioner på injektionsstället (vid intravenös administrering).

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 behandlade patienter):

 • rörelsestörningar, ofrivilliga muskelryckningar, smärtsamma rörelser. Blickkramp när ögonen tvingas i en bestämd riktning, vilket kan ge yrselliknande upplevelse.

 • krampanfall

 • oregelbunden hjärtrytm eller långsam hjärtverksamhet

 • bröstsmärta

 • lågt blodtryck

 • hicka

 • förhöjda levervärden vid leverfunktionstester.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 behandlade patienter):

 • överkänslighetsreaktioner

 • övergående synförändringar t ex dimsyn (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling)

 • yrsel (vid snabb injektionsadministrering).

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 behandlade patienter):

 • övergående blindhet, oftast övergående inom 20 minuter (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Zofran ska förvaras

Förvaras vid högst 30 oC i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är ondansetron. 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron .

- Övriga innehållsämnen ärcitronsyramonohydrat, natriumcitrat, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor


I injektionsflaskan ingår även konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zofran injektionsvätska finns tillgänglig som:

Plastampuller av polypropen

5 x 2 ml

5 x (5 x 2) ml

5 x 4 ml

5 x (5 x 4) ml


Injektionsflaska (glas): 1 x 20 ml


Injektionsvätskan är en klar, färglös vätska, praktiskt taget fri från partiklar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Sverige AB

Kemistvägen 1B, Box 1150,

183 11 Täby

Tel: 08-732 32 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-12-16

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av