Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Dukoral

  suspension och brusgranulat till oral suspension
Vaccin mot kolera (inaktiverat, oralt)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta vaccin.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta vaccin har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dukoral är och vad det används för
2. Innan du använder Dukoral
3. Hur du använder Dukoral
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dukoral ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dukoral är och vad det används för

 

Dukoral är ett oralt vaccin mot kolera som stimulerar immunförsvaret i tarmen. Vaccinet skyddar vuxna och barn från 2 års ålder mot kolera.


2. Innan du använder Dukoral

Använd inte Dukoral

 • om du är överkänslig mot något innehållsämne i vaccinet eller mot formaldehyd.

 • om du är magsjuk eller har en infektion med feber (vaccinationen ska då uppskjutas).

Var särskilt försiktig med Dukoral

Berätta för din läkare om Du tar några läkemedel som påverkar ditt immunsystem eller om du har en sjukdom som påverkar immunsystemet (inklusive AIDS). Det finns en viss risk att vaccinet ger sämre skydd än hos dem med intakt immunsystem.


Vaccinet ger inte ett fullständigt skydd och det är viktigt att följa kost- och hygienråd för att undvika diarré.

Användning av andra läkemedel

Ta inte andra läkemedel 1 timme före och en timme efter att du tagit vaccinet. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Intag av Dukoral med mat och dryck

Undvik mat och dryck 1 timme före och 1 timme efter vaccinationen.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare om du är gravid, tror du är gravid eller planerar att bli gravid eller om du ammar. Din läkare beslutar om du ska få vaccinet Dukoral.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen anledning att misstänka att Dukoral kommer att påverka din förmåga att köra bil eller handha maskiner.

Viktig information om några av innehållsämnena i Dukoral

Dukoral innehåller ungefär 1,1 g natrium per dos, vilket bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Dukoral


Glas med vatten och brusgranulat

1. För att bereda buffertlösningen löses brusgranulatet i ett glas kallt vatten (ca 150 ml).

Barn 2-6 år: häll bort hälften av buffertlösningen.

Vaccinflaska

2. Skaka vaccinflaskan (1 flaska = 1 dos)

Glas med bikarbonatlösning

3. Häll vaccinet i buffertlösningen. Rör om och drick blandningen.


Vuxna och barn från 6 år: Grundvaccinationen är 2 doser. Doserna tas med 1-6 veckors mellanrum. För att upprätthålla skyddet rekommenderas en ny dos efter 2 år. Om upp till 2 år har gått sedan den senaste vaccinationen räcker det med en dos. Om mer än 2 år har gått sedan den senaste vaccinationen, bör grundvaccinationen (2 doser) förnyas.


Barn 2-6 år: Grundvaccinationen är 3 doser. Endast halva mängden natriumvätekarbonatlösning ska blandas med vaccinet. Doserna tas med 1-6 veckors mellanrum. För att upprätthålla skyddet rekommenderas en ny dos efter 6 månader. Om upp till 2 år har gått sedan den senaste vaccinationen räcker det med en dos. Om mer än 2 år har gått sedan den senaste vaccinationen, bör grundvaccinationen (3 doser) förnyas.


Skydd mot kolera kan förväntas ca 1 vecka efter grundvaccinationen.


Vaccinet är en gråvit suspension som tillhandahålls i en endosflaska av glas. Till varje dos vaccin medföljer en påse som innehåller vitt brusgranulat bestående av natriumvätekarbonat. Granulatet ska lösas upp i ett glas kallt vatten och den buffertlösning som erhålls ska blandas med vaccinet. Det är viktigt att använda buffertlösningen, eftersom den skyddar vaccinet från magsyran.

Drick vaccinet inom 2 timmar efter att det har blandats med buffertlösningen.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Dukoral orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Frekvensen av möjliga biverkningar som listas nedan definieras enligt följande:

mycket vanliga (mer än 1 av 10 användare)

vanliga (hos 1 till 10 av 100 användare)

mindre vanliga (hos 1 till 10 av 1 000 användare)

sällsynta (hos 1 till 10 av 10 000 användare)

mycket sällsynta (hos mindre än 1 på 10 000 användare)

inte känd frekvens(kan inte beräknas från tillgängliga data)


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1 000) är: diarré, magont, magkramp, bubblig och uppsvälld mage, gaser och allmänt obehag i magen, huvudvärk.


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 men fler än 1 av 10 000) är: feber, allmän sjukdomskänsla, illamående, kräkningar, nedsatt aptit, snuva, hosta och yrsel.


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000) är: trötthet/dåsighet, frossa, svår diarré, ledvärk, halsont, försämrat smaksinne, svettningar, sömnlöshet, allmän värk, nässelutslag och andra typer av hudutslag, influensaliknande symptom, svaghet, frusenhetskänsla, andfåddhet, stickningar, dehydrering (uttorkning), ansiktssvullnad, högt blodtryck, upphostningar, klåda, svullna lymfkörtlar.


Om några biverkningar blir allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Dukoral ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

Förvaras i kylskåp (2° –8°C). Får ej frysas.


Produkt som förvaras i ytterkartongen, i oöppnad flaska och dospåse, är stabil vid temperaturer upp till 25°C under en period av 14 dagar. Vid slutet av denna period ska produkten användas eller kasseras.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


 • De aktiva innehållsämnena är:

  31,25x109 bakterier* av vardera av följande V. cholerae O1 stammar: Inaba klassisk biotyp (värmeinaktiverad), Inaba El Tor biotyp (formalininaktiverad), Ogawa klassisk biotyp (värmeinaktiverad), Ogawa klassisk biotyp (formalininaktiverad).

  Rekombinant koleratoxin B-subenhet (rCTB) 1 mg.


  * bakteriehalt före inaktivering

 • Övriga innehållsämnen i vaccinsuspensionen är natriumdivätefosfat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

 • Brusgranulatet innehåller natriumvätekarbonat, citronsyra, natriumkarbonat, sackarinnatrium, natriumcitrat och hallonarom.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dukoral tillhandahålls som en suspension och brusgranulat för oral suspension. Vaccinet är en gråvit suspension i en flaska. Brusgranulat är vitt med hallonsmak och är förpackat i en dospåse.


Dukoral finns i förpackningar om 1, 2 och 20 doser. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Crucell Sweden AB, 102 51 Stockholm, Sverige.

infocrucellse@its.jnj.com


Denna bipacksedel ändrades senast 04/2014

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av