Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Stilnoct


Läkemedlet är narkotikaklassatMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi

Filmdragerad tablett 5 mg
(vita, runda)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Sömnmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CF02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Stilnoct

5 mg och 10 mg  filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD STILNOCT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER STILNOCT
3. HUR DU ANVÄNDER STILNOCT
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR STILNOCT SKA FÖRVARAS

­

 • Det aktiva innehållsämnet är zolpidemtartrat 5 mg respektive 10 mg.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 45 mg respektive 90 mg, magnesiumstearat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, makrogol 400 och färgämnet titandioxid (E 171).

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

1. VAD STILNOCT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

­

Stilnoct är ett snabbverkande sömnmedel. Den tid du sover blir längre och risken för att du vaknar upp under natten minskar.


2. INNAN DU ANVÄNDER STILNOCT

Använd inte Stilnoct

 • om du är överkänslig (allergisk) mot zolpidemtartrat eller något av övriga innehållsämnen i Stilnoct.

 • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion

 • om du har allvarliga andningsbesvär

 • om du har tillfälliga andningsuppehåll när du sover (sömnapné)

 • om du lider av muskelsjukdomen myastenia gravis (svår muskelsvaghet)


Barn och ungdomar under 18 år ska inte använda Stilnoct eftersom information om sådan användning saknas.

Var särskilt försiktig med Stilnoct:

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • om du har nedsatt leverfunktion

 • om du har kroniska andningsbesvär

 • om du lider av en psykisk sjukdom

 • om du lider av en depression

 • om du missbrukar eller har missbrukat alkohol, droger eller läkemedel


Behandling med sömnmedel bör vara tillfällig. Kontakta din läkare om dina sömnbesvär kvarstår efter 7-14 dagars behandling. Sömnbesvären kan då ha andra orsaker.


Användning av Stilnoct kan leda till ett fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för tillvänjning ökar med dosens storlek och behandlingstidens längd. Risken är också större hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol, droger eller läkemedel.

Minnesstörningar kan förekomma. Dessa inträffar oftast flera timmar efter att du tagit läkemedlet. För att minska risken bör du se till att få sova ostört i 7 till 8 timmar.


Att gå i sömnen och liknande beteenden, som att köra bil eller laga och äta mat utan att komma ihåg det efteråt, har rapporterats hos patienter som tagit zolpidem. Risken tycks öka om man samtidigt intagit alkohol eller andra läkemedel som påverkar hjärnan, liksom när zolpidemdosen varit högre än den rekommenderade.


Eftersom Stilnoct bl.a. kan orsaka dåsighet ökar risken för fall och därmed allvarliga skador (se avsnitt 4).

Graviditet

Begränsad erfarenhet från användning under graviditet. Stilnoct bör inte användas under graviditet. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Amning

Små mängder av zolpidem passerar över i modersmjölk. Stilnoct bör därför inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Stilnoct kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning och användning av maskiner. För att minska risken rekommenderas en hel natts ostörd sömn.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Undvik alkohol när du tar Stilnoct, eftersom läkemedlets lugnande effekt kan förstärkas.


Behandlingseffekten kan påverkas om du tar Stilnoct tillsammans med läkemedel mot vissa psykiska sjukdomar, något annat sömnmedel, lugnande eller ångestdämpande medel, medel mot depression, vissa starka smärtstillande läkemedel, narkosmedel, vissa antihistaminer (mot allergi) med lugnande effekt, läkemedel mot epilepsi, läkemedel som innehåller rifampicin (mot tuberkulos) eller vissa läkemedel mot svampinfektioner (ketokonazol).


3. HUR DU ANVÄNDER STILNOCT

­

Använd alltid Stilnoct enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos för vuxna är 10 mg omedelbart före sänggåendet.

Äldre (över 65 år) eller patienter med nedsatt allmäntillstånd ges vanligen 5 mg.

Patienter med mild eller måttligt nedsatt leverfunktion ges vanligen en startdos om 5 mg.


Dosen bör inte överskrida 10 mg.


Om du upplever att effekten av Stilnoct är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Stilnoct:

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Effekter som kan uppträda när behandlingen med Stilnoct avslutas:

Om behandlingen avbryts plötsligt kan sömnbesvären förvärras. Abstinenssymtom kan uppstå t.ex. huvudvärk, muskelvärk, ångest, spänning, rastlöshet, förvirring och irritabilitet.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Stilnoct orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Yrsel, dåsighet, huvudvärk, förvärrad sömnlöshet, minnesstörningar, hallucinationer, agitation, mardrömmar, trötthet, ryggont, mag- och tarmbesvär såsom diarré, illamående, kräkningar och magont.


Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare): Förvirring, retlighet och dubbelseende.


Har rapporterats (kan förekomma hos ett okänt antal användare): Sänkt medvetandegrad, rastlöshet, aggressivitet, vanföreställningar, ilska, olika förändringar i uppträdandet, sömngång, beroende (behov av att fortsätta medicineringen åtföljt av obehagliga symtom när behandlingen plötsligt avbryts), förändringar i sexuallusten, depression, ostadig gång, tolerans (minskad effekt av sömnmedlet), fallolyckor (framför allt hos äldre patienter och när zolpidem inte tas enligt föreskrift), muskelsvaghet, hudutslag, klåda, nässelutslag, angioödem *, abnorm svettning och förhöjda levervärden.


* Sluta att ta Stilnoct och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR STILNOCT SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen (Utg.dat). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2014-04-28

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av