Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metadon Recip


Läkemedlet är narkotikaklassatMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Tablett 10 mg
(vit, kupig tablett med brytskåra, diameter 8 mm, märkt ME inom bågar)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Morfinliknande analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BC02
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Metadon Recip

10 mg tabletter
metadonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metadon Recip är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Recip
3. Hur du använder Metadon Recip
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metadon Recip ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metadon Recip är och vad det används för

 

Metadon Recip innehåller metadonhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

Metadon Recip används vid svår smärta.


2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Recip

Använd inte Metadon Recip

  • om du är allergisk mot metadon eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har mycket slem och svåra andningsbesvär eller vid orostillstånd under alkohol och sömnmedelspåverkan. Sluta dock aldrig med medicinen utan att rådgöra med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Metadon Recip.

Risk för vanebildning finns med Metadon Recip.

Tala om för din läkare om du har astma, några skallskador, nedsatt lever- eller njurfunktion eller någon hjärtsjukdom eftersom Metadon Recip bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd. Rådgör alltid med din läkare före ändring av medicineringen.

Andra läkemedel och Metadon Recip

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.  

Behandlingseffekten kan påverkas om Metadon Recip tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Doserna kan behöva justeras. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Metadon med alkohol

Alkohol skall inte förtäras i samband med behandling med Metadon Recip, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Metadon Recip under graviditet.


Metadon går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Metadon Recip under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Metadon Recip kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Metadon Recip innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Metadon Recip

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Om du tagit för stor mängd av Metadon Recip

Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan drabba fler än 1 person av 100): Illamående och kräkningar.


Mindre vanliga (kan drabba 1 till 10 personer av 1000): Minskad sexuell lust, trötthet, sömn- och aptitlöshet, svettning, yrsel, förstoppning. Försämrad andningsförmåga. Onormal upprymdhet. Kramp i gallvägarna. Vid höga doser kan vätska ansamlas i kroppen (ödem).


Sällsynta (kan drabba 1 till 10 personer av 10000): Hjärtarytmier.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Metadon Recip ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg. Dat.:

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metadonhydroklorid 10 mg

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 115 mg, potatisstärkelse, gelatin, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Metadon Recip 10 mg tablett är vita, kupiga tabletter med brytskåra, diameter 8 mm, märkta ME inom bågar.

Förpackningsstorlekar: 25 och 100 tabletter i tryckförpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Telefon: 08-630 1900


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-28

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av