Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metadon Recip


Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Tablett 10 mg
(vit, kupig tablett med brytskåra, diameter 8 mm, märkt ME inom bågar)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Morfinliknande analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BC02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Metadon Recip

10 mg  tabletter
Metadonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metadon Recip är och vad det används för
2. Innan du använder Metadon Recip
3. Hur du använder Metadon Recip
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metadon Recip ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD METADON RECIP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Metadon Recip innehåller metadonhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

 

Metadon Recip används vid svår smärta.


2. INNAN DU ANVÄNDER METADON RECIP

Använd inte Metadon Recip

- om du är allergisk (överkänslig) mot metadon eller mot något av övriga innehållsämnen i Metadon Recip.

- om du har mycket slem och svåra andningsbesvär eller vid orostillstånd under alkohol och sömnmedelspåvekan. Sluta dock aldrig med medicinen utan att rådgöra med din läkare.

Var särskilt försiktig med Metadon Recip

Risk för vanebildning finns med Metadon Recip.

Tala om för din läkare om du har astma, några skallskador, nedsatt lever- eller njurfunktion eller någon hjärtsjukdom eftersom Metadon Recip bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd. Rådgör alltid med din läkare före ändring av medicineringen.

Metadon Recip innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Behandlingseffekten kan påverkas om Metadon Recip tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Doserna kan behöva justeras. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Alkohol skall heller inte förtäras i samband med behandling med Metadon Recip, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

Graviditet och amning

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Metadon Recip under graviditet.

Metadon går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid med än tillfälligt bruk av Metadon Recip under amning.

Trafikvarning

Vid behandling med Metadon Recip kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER METADON RECIP

 

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Om du tagit för stor mängd av Metadon Recip

Om du fått i dig för stora mängder läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Metadon Recip orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan drabba fler än 1 person av 100): Illamående och kräkningar.


Mindre vanliga (kan drabba 1 till 10 personer av 1000): Minskad sexuell lust, trötthet, sömn- och aptitlöshet, svettning, yrsel, förstoppning. Försämrad andningsförmåga. Onormal upprymdhet. Kramp i gallvägarna. Vid höga doser kan vätska ansamlas i kroppen (ödem).


Sällsynta (kan drabba 1 till 10 personer av 10000): Hjärtarytmier.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR METADON RECIP SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg. Dat.:

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är metadonhydroklorid 10 mg

-Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 115 mg, potatisstärkelse, gelatin, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Metadon Recip 10 mg tablett är vita, kupiga tabletter med brytskåra, diameter 8 mm, märkta ME inom bågar.

Förpackningsstorlekar: 25 och 100 tabletter i tryckförpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Telefon: 08-630 1900

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2015-11-16

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av