Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Heracillin®


ReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Filmdragerad tablett 500 mg
(Vit, avlång, med brytskåra på ena sidan, 8 x 17 mm.)

Betalaktamasstabila penicilliner

Aktiv substans:
ATC-kod: J01CF05
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Heracillin

125 mg, 500 mg, 750 mg, 1 g  filmdragerade tabletter
Flukloxacillin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Heracillin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Heracillin
3. Hur du använder Heracillin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Heracillin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Heracillin är och vad det används för

 

Heracilllin är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel), som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt. Heracillin skiljer sig från vanligt penicillin genom att det är stabilt mot ett enzym (betalaktamas), som har förmåga att bryta ner vanligt penicillin.


Heracillin används mot infektioner i hud- och mjukdelar samt infektioner i leder, skelett och lungor.


Flukloxacillin som finns i Heracillin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Heracillin

Använd inte Heracillin

 • Om du/ditt barn är allergisk mot penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.1) ska du inte använda Heracillin.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Heracillin.

 • Om du/ditt barn är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare innan Heracillin används.

 • Risk för diarré och tjocktarmsinfektion finns. Om du får problem med diarré ska du därför kontakta läkare.

 • Risk för leverskada finns, det är sällsynt men ökar troligen vid högre ålder och vid längre tids behandling.

Andra läkemedel och Heracillin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta då vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Heracillin, till exempel vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat), mot gikt (probenecid) och vissa blodförtunnande läkemedel (warfarin).


Effekten av p-piller kan eventuellt påverkas av behandling med Heracillin.

Heracillin med mat och dryck

Heracillin ger bäst effekt om läkemedlet tas mellan måltiderna.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga kända risker vid användning under graviditet.


Flukloxacillin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Heracillin under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter/och eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Heracillin innehåller natrium

Heracillin 125 mg innehåller 6 mg natrium per dos, Heracillin 500 mg innehåller 23 mg natrium per dos, Heracillin 750 mg innehåller 35 mg natrium per dos och Heracillin 1 g innehåller 47 mg natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Heracillin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig/ditt barn. Även om du/ditt barn känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Heracillin-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.

Om du har tagit för stor mängd av Heracillin

Om du/ditt barn fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Heracillin

Om du har glömt att ta en dos, ta den då så snart som möjligt. Fortsätt sedan som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Heracillin kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symptom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Heracillin kan i sällsynta fall ge upphov till en kraftig akut allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). En sådan reaktion kan vara livshotande. Om ett eller flera av följande symtom uppkommer bör sjukvården omedelbart kontaktas. Symtomen vid en sådan reaktion kan vara hudrodnad, kliande nässelliknande utslag (urtikaria), andnöd och yrsel.


Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas):

 • Magbesvär, främst illamående eller diarré

 • Hudutslag


Mindre vanliga:

 • Nässelutslag

 • Blodbildsförändring (eosinofili)


Sällsynta (färre än 1 person av 1 000 drabbas:

 • Tjocktarmsinflammation

 • Leverpåverkan


Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000 drabbas):

 • Klåda


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal personer):

 • Yrsel, buksmärtor, kräkningar.


Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.

Vit beläggning i munnen främst på tungan kan också orsakas av svampinfektion.


Risk för leverskada finns, det är sällsynt men ökar troligen vid högre ålder och vid längre tids behandling.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Heracillin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är flukloxacillinnatriummonohydrat motsvarande flukloxacillin 125 mg, 500 mg, 750 mg respektive 1 g.

 • Övriga innehållsämnen är: Magnesiumstearat, povidon, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa. Filmdragering: färgämne (titandioxid E171), makrogol 6000, paraffin, hypromellos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Heracillin 125 mg: Vit, avlång tablett, 5,2 × 10 mm.

Heracillin 500 mg: Vit, avlång, med brytskåra på ena sidan, 8 × 17 mm.

Heracillin 750 mg: Vit, avlång, tablett märkt med ”FL | UC” på en sida och med brytskåra på den andra sidan. 8 × 20 mm.

Heracillin 1 g: Vit, elliptisk, tablett med brytskåra och märkt

med

A

på ena sidan, 9,6 × 21 mm.

HA


Heracillin 500 mg, Heracillin 750 mg och Heracillin 1 g kan delas i två lika stora delar.


Förpackningsstorlekar

Tablett 125 mg: 30, 50 och 100 tabletter i plastburk.

Tablett 500 mg: 30, 50 och 100 tabletter i plastburk och 98 x 1 tabletter i tryckförpackning (endos).

Tablett 750 mg: 20, 30, 50 och 100 tabletter i plastburk och 98 x 1 tabletter i tryckförpackning (endos).

Tablett 1 g: 21, 30, 50 och 75 tabletter i plastburk.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00

E-mail: info@meda.se


Tillverkare

Recipharm Strängnäs AB, Mariefredsvägen 35, 645 41 Strängnäs


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-05-25

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av