Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Kaleorid®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
LEO Pharma

Depottablett 750 mg
(vit, spolformad tablett, 8×16 mm)

Kaliumpreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: A12BA01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Kaleorid

750 mg  filmdragerade depottabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Kaleorid och vad används det för?
2. Innan du använder Kaleorid
3. Hur du använder Kaleorid
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Kaleorid

Vad innehåller Kaleorid?

Det aktiva innehållsämnet är: kaliumklorid 750 mg

Övriga innehållsämnen är: titandioxid (E 171), etylcellulosa, glycerol, hypromellos, magnesiumstearat, sackarinnatrium, stearylalkohol, talk.

Innehavare av godkännande för försäljning

LEO Pharma AB, Box 404, 201 24 Malmö, Tel. 040-35 22 00.

1. VAD ÄR KALEORID OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Vad används Kaleorid för?

Kalium är en viktig beståndsdel i kroppens celler och har betydelse för muskel- och nervfunktionen och för kroppens syra-basbalans. Kaliumbrist kan uppstå i samband med vissa sjukdomar och vid behandling med olika urindrivande medel. Kaleorid ges till patienter med för låga halter av kalium i blodet. Det kan också ges i förebyggande syfte vid diuretikabehandling.

Kaleorid är tillverkad så att upplösningen av tabletten är fördröjd. Kalium ligger inbakat i ett lipidskelett, som ger en långsam och gradvis utsöndring av kalium över ett långt tarmavsnitt. Kärnan är uppbyggd av ett mjukt lipidskelett, som avgår oförändrat med faeces. Kaleorid innehåller en vit kärna som utsöndras med avföringen.


2. INNAN DU ANVÄNDER KALEORID

Använd inte Kaleorid

Använd inte Kaleorid om du:

- är överkänslig mot något av innehållsämnena i Kaleorid

- har nedsatt njurfunktion

- har för höga kaliumvärden i blodet

- har förträngningar i matstrupen och/eller tarm

- har Addisons sjukdom (ej fungerande binjurebark) men inte tar medicin mot den

- har för lågt pH i blodet (metabolisk acidos) orsakat av ämnesomsättnings-rubbningar.

Var särskilt försiktig med Kaleorid:

- om du lider av hjärt- eller njursjukdom. Serumkalium bör kontrolleras i sådana fall.

- om du samtidigt använder läkemedel som minskar rörligheten i tarmarna.

Graviditet

Inga kända risker vid rekommenderade doser.

Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.

Amning

Inga kända risker vid rekommenderade doser.

Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.

Körförmåga och användning av maskiner:

Kaleorid har ingen påverkan på körförmågan och användning av maskiner.

Användning av andra läkemedel:

Behandlingseffekten kan påverkas om Kaleorid och vissa andra läkemedel tas samtidigt.

Kaleorid ska ej kombineras med kaliumsparande urindrivande läkemedel såsom spironolakton amilorid, ej heller med takrolimus (läkemedel som hämmar immunförsvaret).

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


3. HUR DU ANVÄNDER KALEORID

Doseringsanvisning

Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. En vanlig dos kan vara 2-5 tabletter dagligen.

Administrering

Tabletterna får ej delas utan sväljes hela med minst ½ glas vatten och ej i liggande ställning.

Om du använder mera Kaleorid än du borde:

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112).

Symtom vid överdosering kan vara lågt blodtryck och långsam eller oregelbunden puls. Muskelsvaghet, kramper och andningssvårigheter kan också uppkomma.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Kaleorid ha biverkningar.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Förhöjda kaliumvärden i blodet.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Illamående, kräkningar, gasbildning, buksmärtor, diarré, klåda med eller utan hudutslag och nässelfeber.

Tabletterna kan i sällsynta fall fastna i matstrupe och/eller tunntarm och orsaka skador på slemhinnan och förträngningar.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

5. FÖRVARING AV KALEORID

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 oC

Kaleorid ska användas före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2008-08-11.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av