Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mogadon®

Läkemedlet är narkotikaklassatMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Tablett 5 mg
(12 mm, vit eller nästan vit, rund, platt tablett med fasad kant, brytskåra på ena sidan och präglad ”V MOG 5” på den andra sidan)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Sömnmedel och lugnande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CD02
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Mogadon

5 mg tabletter
nitrazepam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mogadon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Mogadon
Hur du använder Mogadon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mogadon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mogadon är och vad det används för

 

Mogadon påverkar överföringen av vissa signalsubstanser i centrala nervsystemet, vilket ger en sövande, lugnande, muskelavslappnande och kramplösande effekt. Vid epilepsi förhindrar Mogadon att signaler som utlöser ett epileptiskt anfall sprider sig i hjärnan. Därigenom dämpas pågående anfall och nya förhindras.

 

Mogadon används som sömnmedel vid olika former av sömnstörningar (svårigheter att somna in, för tidigt uppvaknande, för många nattliga uppvaknande). Mogadon används även vid behandling av vissa former av epilepsi, som främst drabbar barn (infantil spasm och petit mal).


2. Vad du behöver veta innan du använder Mogadon

Använd inte Mogadon

 • ­om du är allergisk mot nitrazepam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du ibland får andningsuppehåll när du sover (sömnapné)

 • vid svår andningssvikt

 • vid nedsatt andningsförmåga vid svår muskelsvaghet (myastenia gravis)

 • vid svår leversvikt

 • vid svår njursvikt

 • vid korttidsbehandling av sömnproblem hos barn och ungdomar

 • vid skador i centrala nervsystemet som ger störd muskelkontroll

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Mogadon.


Rådgör med läkare:

 • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion

 • om du har andningsproblem

 • om du är missbrukare

 • om du har nedsatt allmäntillstånd

Det finns en risk att bli beroende av Mogadon vid långvarig behandling eller vid höga doser. Om man plötsligt slutar ta Mogadon efter en längre tids regelbundet bruk kan man känna sig skakig, rastlös och drabbas av sömnlöshet, oro, huvudvärk samt koncentrationssvårigheter. I vissa fall kan man även få svettningar, muskel- och magkramp, en förändrad verklighetsuppfattning eller delirium (förvirringstillstånd med hallucinationer). Detta kan vara från några timmar upp till en vecka eller mer. Dessa symtom uteblir eller lindras om dosen sänks långsamt. Ändra dock aldrig på dosen annat än på din läkares inrådan.


För att undvika minnesluckor bör sömnen vara ostörd under 7-8 timmar efter intag av Mogadon.

Andra läkemedel och Mogadon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Mogadon tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering såsom:


 • virushämmare (boceprevir)

 • virushämmare vid HIV-infektion (ritonavir)

 • antibiotika (klaritromycin)

 • medel mot svampinfektioner (itrakonazol)

Rådgör med läkare innan du använder något av följande läkemedel tillsammans med Mogadon:

 • Starka smärtstillande (t.ex. morfin)

 • Sömnmedel

 • Lugnande medel

 • Kramplösande läkemedel mot depression

 • Smärtstillande medel

 • Ångestdämpande medel

 • Läkemedel mot epilepsi

 • Antipsykotika (t.ex läkemedel mot schizofreni eller psykoser)

 • Antihypertensiva och betablockerare (medel mot högt blodtryck)

Samtidig behandling med teofyllin och /eller aminofyllin kan minska den lugnande effekten av bensodiazepiner

Mogadon med alkohol

Mogadon med alkohol

Alkohol ska inte förtäras eftersom den lugnande effekten av Mogadon kan förstärkas av alkoholen.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Mogadon passerar över i modersmjölk och användning av ammande mödrar bör undvikas.

Körförmåga och användning av maskiner

Mogadon kan försämra reaktionsförmågan hos vissa personer samt ge biverkningar som dåsighet, yrsel, koncentrationssvårigheter och dubbelseende. Detta bör du tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Intag av alkohol kan förstärka eventuell nedsatt vakenhet och bör därför undvikas.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mogadon innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Hur du använder Mogadon

 

Använd alltid Mogadon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.

 

Tabletterna kan tuggas, sväljas hela eller lösas i någon vätska.

Tabletterna bör tas ca 30 minuter före sänggåendet.

Om du har tagit för stor mängd av Mogadon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Lindriga symtom vid överdosering är dåsighet, yrsel, mental förvirring, dvalliknande tillstånd och artikulationssvårigheter.

Om du har glömt att ta Mogadon

Ta inte dubbel dos för kompensera för glömd tablett.

Om du slutar ta Mogadon

Om man plötsligt slutar ta Mogadon efter en längre tids regelbundet bruk kan man känna sig skakig, rastlös och drabbas av sömnlöshet, oro, huvudvärk, depression, humörsvängningar samt koncentrationssvårigheter. I vissa fall kan man även få svettningar, muskel- och magkramp, domningar och stickningar i händer och fötter, en förändrad verklighetsuppfattning, delirium (förvirringstillstånd med hallucinationer) eller bli känslig för ljud ljus och beröring. Detta kan vara från några timmar upp till en vecka eller mer. Dessa symtom uteblir eller lindras om dosen sänks långsamt. Ändra dock aldrig på dosen annat än på din läkares inrådan.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Mogadon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Mogadon och kontakta omedelbart läkare om du får symtom på angioödem som svullnad av ansikt, tunga eller svalg, svårighet att svälja eller nässelutlsag och andningssvårigheter.

Biverkningen är mycket sällsynt.


Mogadon kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Trötthet, andningsdepression, ökad salivavsöndring, befintlig depression kan framträda.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Balansrubbning, svårighet att samordna rörelser, koncentrationssvårigheter, nedsatt reaktionsförmåga, domningar, muskelsvaghet, akut förvirringstillstånd, sömnlöshet.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter):Magbesvär, uppkördhet, illamående, allergiska hudreaktioner, humörsvängningar, ångest. Kraftig minskning av antalet blodkroppar, vilket kan ge svaghet, blåmärken och öka risken för infektioner, gulsot, epilepsi, irritabilitet, utsättningssymtom.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Hudsvullnader, överkänslighetsreaktioner, kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk chock).


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal patienter): Beroende, minnesförlust, minnesluckor, dåsighet, förvirring, talsvårigheter.


Eventuella biverkningar uppträder främst i början av behandlingen, men avtar vanligtvis efter några dagar.

Hos spädbarn, små barn samt äldre sängliggande patienter kan i sällsynta fall ökad utsöndring av saliv och slem leda till lunginflammation.

Höga doser kan ge förvirring hos äldre.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Mogadon ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är nitrazepam

-Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos 300 mg, majstärkelse, magnesiumstearat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit eller nästan vit, rund, platt tablett med fasad kant. Tabletten har brytskåra på ena sidan och är präglad ”V MOG 5” på den andra.


Mogadon tillhandahålls i förpackning med 50 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 19 00

 

Tillverkare

Labiana Pharmaceuticals, SL.

Casanova 27-31

08757 Corbera de Llobregat, Barcelona

Spanien


eller


ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemyslowa 2

35-959 Rzeszów

Polen


Denna bipacksedel godkändes senast den 2014–11–26

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av