Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Saroten®


ReceptstatusFörmånsstatus
Lundbeck AB

Filmdragerad tablett 10 mg
(rund, bikonvex, rödbrun, filmdragerad tablett, 6 mm)

Antidepressiva medel, icke-selektiv monoaminåterupptagshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AA09
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Saroten

filmdragerade tabletter 10 mg och 25 mg 

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Saroten?

Aktivt innehållsämne: Amitriptylinhydroklorid motsvarande 10 mg och 25 mg amitriptylin.


Hjälpämnen: Majsstärkelse, laktosmonohydrat, hydratiserad kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, kopovidon, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, makrogol och färgämnena järnoxid (E172) och titandioxid (E171).

Hur verkar Saroten?

Orsaken till depression är inte helt klarlagd, men man vet att mängden av vissa ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan är mindre. Det är här Saroten anses ha sin effekt. Saroten har antidepressiva, lugnande och ångestdämpande egenskaper.

Innehavare av försäljningstillstånd

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Köpenhamn, Danmark

Tillverkare

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Köpenhamn, Danmark

Information lämnas av

H. Lundbeck AB

Slagthuset

211 20 Malmö

Tel: 040-699 82 00

Vad används Saroten för?

Behandling av depression.

När ska Saroten inte användas?

Använd inte Saroten om du nyligen haft en hjärtinfarkt eller om du är överkänslig mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne i Saroten.

Att tänka på innan och under tiden du använder Saroten

Du bör informera Din läkare om Du har:

 • nedsatt leverfunktion

 • hjärt-kärlsjukdom

 • besvärande yrsel

 • epilepsi

 • prostata- eller urineringsbesvär

 • schizofreni

 • mani

 • sköldkörtelsjukdom

Ett hjärtproblem som kallas ”långt QT-syndrom” (som visas på ditt elektrokardiogram, EKG) och hjärtrytmrubbningar (snabb eller oregelbunden hjärtrytm) har rapporterats med Saroten. Meddela din läkare om du:

 • har långsam hjärtfrekvens,

 • har eller har haft problem med att ditt hjärta inte kan pumpa runt blodet i kroppen så bra som det borde (ett tillstånd som kallas hjärtsvikt),

 • tar något annat läkemedel som kan orsaka hjärtproblem, eller

 • har problem som medför låga nivåer av kalium eller magnesium, eller höga nivåer av kalium i blodet.

Saroten ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Studier av andra läkemedel mot depression har påvisat risk för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet hos patienter under 18 år. Denna risk kan också föreligga för Saroten. Trots detta kan Saroten skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad, intellektuella funktioner och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

 • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Om du de senaste två veckorna blivit behandlad för depression med en s.k. MAO-hämmare bör du inte använda Saroten.


Äldre patienter är särskilt känsliga för blodtrycksfall när de reser sig från liggande eller sittande ställning.


Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska Du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


I sällsynta fall kan det uppstå dimsyn och smärtor i ögat. Detta kan vara tecken på glaukom (grön starr) som kräver kontroll av ögonläkare innan behandlingen med Saroten kan fortsätta.


Alkohol bör undvikas under behandlingen med Saroten eftersom alkoholens negativa effekter kan förstärkas.


Saroten kan ge muntorrhet, vilket ökar risken för hål i tänderna. Borsta tänderna med flourtandkräm morgon och kväll.


Avbryt inte behandlingen tvärt eftersom du kan få symtom som illamående, huvudvärk och sjukdomskänsla. Rådgör med din läkare om hur du ska gå till väga.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Saroten under graviditet.

Amning

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Saroten under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Trafikvarning

Saroten kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något av hjälpämnena i Saroten:

Tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Vad skall du undvika när du använder Saroten?

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel även receptfria sådana.


Berätta för din tandläkare att du behandlas med Saroten om du ska lokalbedövas.

Hur ska du använda Saroten

Följ den dosering som läkaren ordinerat. Dosen är anpassad individuellt för Dig.

Doseringsanvisning

Vuxna:

Startdosen är 25 mg tre gånger dagligen. Din läkare kan stegvis öka dosen upp till 150 mg dagligen.


Äldre patienter (över 65 år):

Äldre patienter ska ges doser i det lägre intervallet. Startdosen är 10 mg tre gånger dagligen. Din läkare kan stegvis öka dosen upp till 100-150 mg dagligen.


Saroten tabletter tas som regel flera gånger under dagen. Då Saroten kan ge biverkningar i form av trötthet, särskilt i början av behandlingen, kan det vara en fördel att fördela den dagliga dosen så att en lägre dos tas på morgonen och en större på kvällen. Tabletterna bör sväljas hela med ett halvt glas vatten.


Då behandlingen ska avslutas brukar läkaren minska dosen stegvis för att undvika återfall och symtom som illamående, huvudvärk och sjukdomskänsla.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Vid överdosering kan biverkningarna bli förstärkta. Sänkt medvetandegrad, andningssvårigheter, kramper och hjärtpåverkan kan uppträda. Om du har fått i Dig för stor mängd läkemedel ska Du alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Om Du uppsöker läkare eller sjukhus bör Du ta med läkemedelsförpackningen.

Vilka biverkningar kanSaroten ge?


Många biverkningar av Saroten brukar förekomma enbart i början av behandlingen och försvinner oftast av sig själva under fortsatt behandling.


Vanliga (fler än 1 av 100):

Huvudvärk, svettning, trötthet, dåsighet, viktökning, yrsel, desorientering, koncentrationssvårigheter, aptitökning, illamående, förstoppning, muntorrhet, förändrad smakuppfattning, hjärtklappning, ett hjärtproblem som kallas ”långt QT-syndrom” (som visas på ditt elektrokardiogram, EKG), snabb puls, yrsel tex då man hastigt reser sig upp, förändrad sexuell lust och potens, oförmåga att samordna rörelser, darrningar, myrkrypningar, pupillvidgning, svårigheter att fokusera blicken, dimsyn.


Mindre vanliga:

Ångest, sömnlöshet, mardrömmar, överaktivitet, oro, kräkningar, diarré, hudutslag, svullnad i ansikte och tunga, högt blodtryck, svårighet att kasta vatten, förhöjt vätsketryck i ögat, öronsusningar (tinnitus).


Sällsynta (färre än 1 av 1000):

Aptitlöshet, viktminskning, feber, kramper, tarmstopp, leverpåverkan, gulsot, svullnad i spottkörteln, oregelbunden hjärtrytm, hjärtinfarkt, håravfall, hudreaktion vid solbestrålning, förstoring av bröstkörteln hos män, mjölkavsöndring, förvirringstillstånd (hos äldre patienter). Blodpåverkan bla agranulocytos (se Att tänka på innan och när läkemedlet används). Ökade hallucinationer hos schizofrena patienter.


Biverkningar med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Tankar på att skada sig själv, begå självmord.

En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.


Om det uppträder andra symtom som du tror beror på behandlingen av Saroten bör du kontakta din läkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Hur ska Saroten förvaras?

Förvaras vid högst 25 °C.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.Senaste revision. 2016-03-07

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av