Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

CERTIFECT


Merial Norden

Spot-on, lösning 268 mg/241,2 mg/320 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar bärnstensfärgad till gulaktig lösning.)

Medel mot ektoparasiter för topikal användning

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QP53AX65

Texten nedan gäller för:
CERTIFECT spot-on, lösning 134 mg/120,6 mg/160 mg, 268 mg/241,2 mg/320 mg, 402 mg/361,8 mg/480 mg och 67 mg/60,3 mg/80 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 03/2014.

Innehåll

Varje enhetsdos (pipett med två kammare) innehåller:

CERTIFECT spot-on, lösning

Volym enhetsdos (ml)

Fipronil (mg)

(S)-Metopren (mg)

Amitraz (mg)

hund 2-10 kg

1,07

67

60,3

80

hund 10-20 kg

2,14

134

120,6

160

hund 20-40 kg

4,28

268

241,2

320

hund 40-60 kg

6,42

402

361,8

480


Butylhydroxianisol (0,02%), Butylhydroxitoluen (0,01%), Etanol, vattenfri, Polysorbat 80 (E433), Povidon, Dietylenglykolmonoetyleter, Oktylacetat.


Egenskaper

Detta läkemedel är en insekticid och akaricid lösning för topikal användning som innehåller adulticida aktiva substanser, fipronil och amitraz, i kombination med en ovicid och larvicid aktiv substans, (S)-metopren.

Fipronil är en insekticid och akaricid som tillhör fenylpyrazolfamiljen. Fipronil och dess metabolit fipronilsulfon verkar vid ligandreglerade kloridjonkanaler, i synnerhet de reglerade av neurotransmittorn gamma-aminosmörsyra (GABA), och även vid desensiterande (D) och icke desensiterande (N) kanaler reglerade av glutamat (Glu, ligandreglerade kloridjonkanaler unika för evertebrater), och därigenom blockera den pre- och postsynaptiska överföringen av kloridjoner över cellmembran. Detta resulterar i okontrollerad aktivitet i det centrala nervsystemet, vilket leder till döden för insekter och kvalsterdjur.

(S)-Metopren är en så kallad ”insect growth regulator” (IGR) som ingår i klassen juvenila hormonanaloger vilka hämmar utvecklingen av immatura stadier av insekter. (S)-Metopren imiterar juvenilt hormons verkningssätt och orsakar hämmad utveckling och död hos loppornas utvecklingstadier. (S)-Metoprenets ovicida aktivitet på det behandlade djuret är resultatet av antingen direkt penetration genom äggskalet hos nyligen lagda ägg eller absorption via adulta loppors kutikula. (S)-metopren hindrar också utvecklingen av lopplarver och puppor, vilket förhindrar att miljön runt behandlade djur kontamineras av loppor i tidiga utvecklingsstadier.

Amitraz är en formamidinakaricid som verkar antagonistiskt på oktopaminreceptorer och ger upphov till överstimulering av oktopaminergiska synapser hos akarider. Detta resulterar i tremor och konvulsioner. I subletala koncentrationer orsakar dessa substanser dessutom anorexi och minskad reproduktionsförmåga hos akarider. För amitraz har också rapporterats särskilda egenskaper för lösgörande av fastbitna fästingar, beskrivet som en bortstötande mekanism vilken får fästingarna att snabbt dra tillbaka sina mundelar och falla av värddjuret.

Kombinationen amitraz och fipronil verkar på flera ställen i fästingens nervsystem. En låg dos amitraz i kombination med fipronil har visat synergistisk effektivitet mot fästingar jämfört med admistrering av enbart de enskilda substanserna, resulterande i en ökad avdödningshastighet (med början från 2 timmar och större än 90% vid 24 timmar) och längre effektduration.

Behandling av en infesterad hund med CERTIFECT lösgör fastbitna fästingar och dödar snabbt fästingar inom 24 timmar. Därmed förhindras blodmålet och den medföljande risken för överföring av fästingburna sjukdomar, och risken för att utveckla babesios, monocytisk ehrlichios, granulocytär anaplasmos och borrelios hos hund reduceras indirekt under 4 veckor.

Studier har visat att ingen farmakodynamisk eller farmakokinetisk interaktion föreligger mellan fipronil, (S)-metopren och amitraz.

Systemisk absorption av CERTIFECT är låg efter topikal administrering för alla tre aktiva substanser.

Fipronil: Absolut biotillgänglighet: 9,5%. Genomsnittlig maximal plasmakoncentration (Cmax): 19 ng/ml efter 5 dagar (Tmax). Plasmakoncentrationen var under 1 ng/ml (nedre kvantifieringsgräns) c.a 33 dagar efter topikal administrering.

(S)-Metopren och Amitraz: Absorption över huden är mycket låg. Plasmakoncentrationen i de flesta proverna var för (S)-metopren under kvantifieringsgräns (10 ng/ml) och ej detekterbar (< 0,75 ng/ml) för amitraz.

Metabolism, Utsöndring och Distribution. Fipronils huvudmetabolit i hundens päls och blod är sulfonderivatet. Fipronilsulfon bildas i pälsen (genomsnittlig koncentration < 16% av fipronil den första månaden efter behandling). (S)-Metopren bryts ner till koldioxid och ättiksyra, vilka inkorporeras i endogent material. Amitraz bryts ner i pälsen till N-metyl-N’-(2,4-xylyl)formamidin (< 5% av amitrazkoncentrationen). Låga koncentrationer men försumbara kvantiteter av dimetylanilin, en mindre betydande nedbrytningsprodukt av amitraz, observerades också i pälsen efter applicering. En farmakokinetisk studie på hund, med de aktiva substanserna, var för sig och i kombination, visade att inga interaktioner föreligger mellan de aktiva substanserna som påverkar deras farmakokinetiska parametrar.

De tre aktiva substanserna sprids väl över hundens päls under den första veckan efter applicering. Därefter minskar koncentrationerna av fipronil, fipronilsulfon, amitraz och (S)-metopren i pälsen över tid och är detekterbara i minst 58 dagar efter applicering. Huvudmetaboliterna sprids över hela hundens päls. Fipronilsulfon minskar till koncentrationer under 0,6 mcg/g 58 dagar efter applicering. Låga nivåer av N-metyl-N’-(2,4-xylyl)formamidin var detekterbara under 30 dagar efter applicering.

Indikationer

Behandling och förebyggande behandling av hund mot fästingar (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Haemaphysalis elliptica, Haemaphysalis longicornis, Amblyomma americanum och Amblyomma maculatum) och loppor (Ctenocephalides felis och Ctenocephalides canis). Behandling mot pälsätande löss (Trichodectes canis). Förebyggande av loppsmitta i miljön genom hämning av utvecklingen av alla immatura stadier. Produkten kan användas som en del av ett kontrollprogram mot loppallergi (FAD). Eliminerar loppor och fästingar inom 24 timmar. En behandling förebygger nya angrepp av fästingar i 5 veckor, och av loppor i upp till 5 veckor.

Behandlingen reducerar indirekt risken för överföring av fästingburna sjukdomar (babesios, monocytär ehrlichios, granulocytär anaplasmos och borrelios) från infekterade fästingar i 4 veckor.

Kontraindikationer

Skall inte användas på sjuka djur (t.ex. systemiska sjukdomar, diabetes, feber) eller djur under konvalescens. Skall inte användas på kaniner eller katt.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur. Undvik kontakt med hundens ögon. Enbart för topikal administrering. Administrera ej oralt eller någon annan väg. Det är viktigt att se till att produkten appliceras på torr hud där djuret inte kommer åt att slicka sig. Se till att djur inte slickar varandra efter behandling. Det behandlade området kan verka blött eller oljigt efter behandling. Ny behandling skall inte utföras oftare än varannan vecka, eftersom säkerhetsstudier med kortare behandlingsintervall saknas. Behandla inte hundar yngre än 8 veckor eller som väger mindre än 2 kg. Hundar skall inte ha tillgång till vattendrag de första 48 timmarna efter behandling.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur. Detta läkemedel kan orsaka hudsensibilisering, allergiska reaktioner och mild ögonirritation hos människa. Djur och människor med känd överkänslighet mot någon av de aktiva substanserna eller hjälpämnen skall undvika kontakt med produkten, som i mycket sällsynta fall kan orsaka irritation i luftvägarna och hudreaktioner hos vissa individer. Användande av skyddshandskar rekommenderas. Undvik direkt kontakt med applikationsstället. Barn bör inte leka med behandlade hundar förrän applikationsstället har torkat. Det rekommenderas därför att djuren behandlas under tidig kväll och att nyligen behandlade djur inte tillåts att sova med ägaren, speciellt inte med barn. Denna produkt innehåller amitraz som kan orsaka neurologiska biverkningar hos enskilda individer. Amitraz är en monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Personer som står på medicinsk behandling med preparat innehållande MAO-hämmare skall därför iaktta särskild försiktighet. För att minimera potentiell inhalering rekommenderas att produkten appliceras utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme. Ät, rök eller drick inte vid hantering. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använda pipetter skall kasseras omgående. Sparade pipetter skall förvaras i det intakta blistret. Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med vatten. Om biverkningar observeras efter exponering av produkten, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation. Säkerhet har demonstrerats hos avelsdjur, dräktiga- och lakterande djur behandlade i 28 dagars intervaller med multipla upprepade doser upp till 3 gånger maximal rekommenderad dos.

Biverkningar

Övergående hudreaktioner vid appliceringsstället (missfärgning av huden, lokalt håravfall, klåda och rodnad) och generell klåda eller håravfall kan uppstå i sällsynta fall. Letargi, ataxi, anorexi, diarré, hypersalivering, hyperglykemi, ökad känslighet för stimulering, bradykardi eller bradypnea kan också observeras. Dessa symptom är övergående och försvinner vanligtvis utan behandling inom 24 timmar.

I mycket sällsynta fall kan vissa känsliga hundar utveckla hudirritation vid applikationsstället. Andra former av dermatit inklusive pemfigusliknande tillstånd kan uppstå i extremt sällsynta fall. Skulle detta uppstå, kontakta snarast din veterinär för råd och avbryt behandlingen med produkten.

Dosering

Rekommenderad lägsta dos är 6,7 mg/kg kroppsvikt för fipronil, 6 mg/kg för (S)-metopren och 8 mg/kg för amitraz.

Varje enhetsdos (tvåkammarpipett) ger:


CERTIFECT spot-on, lösning

Volym enhetsdos (ml)

Fipronil (mg)

S-metopren (mg)

Amitraz (mg)

hund 2-10 kg

1,07

67

60,3

80

hund 10-20 kg

2,14

134

120,6

160

hund 20-40 kg

4,28

268

241,2

320

hund 40-60 kg

6,48

402

361,8

480

Behandlingsschema: Administrera en gång per månad under fästing- och/eller loppsäsongen, baserat på den lokala epidemiologiska situationen.

Anvisningar för korrekt administrering: Väj lämplig pipettstorlek motsvarande hundens vikt. För hundar över 60 kg, använd lämplig kombination av två pipettstorlekar som tillsammans bäst motsvarar hundens vikt.

Administreringssätt: Förpackning om 3 pipetter: Separera först ett blister från de andra genom att riva av längs perforeringen. Använd en sax för att klippa blistret längs den streckade linjen (eller vik blistret vid fliken enligt bilden och dra av folien). Ta ur pipetten och håll den upprätt. Klipp av spetsen på pipetten. Dela pälsen så att huden blir synlig. Placera pipettens spets på huden och tryck på pipetten. Applicera c.a hälften av innehållet halvvägs ner på nacken mellan skallbasen och skulderbladen. Upprepa appliceringen vid nackbasen framför skulderbladen och töm pipetten.

Interaktioner

Uppgift saknas.

Överdosering

Säkerhet har demonstrerats med upp till 5 gånger rekommenderad dos hos friska vuxna hundar (behandlade upp till 6 gånger med 2 veckors intervall) och hos valpar (8 veckors ålder behandlade en gång). Säkerhet har också demonstrerats hos avelsdjur, dräktiga- och lakterande djur behandlade i 28 dagars intervaller med multipla upprepade doser upp till 3 gånger maximal rekommenderad dos. Risken för biverkningar (se avsnitt 4.6) kan dock öka vid överdosering, varför djur alltid skall behandlas med korrekt pipettstorlek enligt kroppsvikt. Kända biverkningar för amitraz och dess metaboliter beror på alfa-2-adreno-receptoragonist effekter. Dessa kan vara hypersalivering, kräkning, letargi, hyperglykemi, bradykardi eller bradypnoea. Dessa symptom är övergående och försvinner vanligtvis utan behandling inom 24 timmar. Vid allvarliga eller kvarstående symtom kan alfa-2-adreno-receptorantagonisten atipamezolhydroklorid användas som antidot.

Observera

Läkemedlets effekt påverkas inte av solljusexponering eller om djuret blir blött vid regn eller bad. Schamponering eller bad direkt efter behandling eller upprepad schamponering kan dock reducera effektdurationen. Vid dessa tillfällen skall djuret inte behandlas oftare än varannan vecka. Djur skall inte badas inom 48 timmar efter behandling. Om hunden behöver schamponeras, rekommenderas att göra detta innan läkemedlet appliceras.

Alla loppstadier kan smitta hundkorgar, sovdynor och liggplatser som mattor och möbler. Vid kraftiga loppinfektioner och när behandlingen startar bör därför dessa områden saneras med en för ändamålet lämplig produkt och därefter dammsugas regelbundet.

Efter behandling med CERTIFECT dör normalt fästingarna och faller av hunden inom 24 timmar efter infestation utan att ha sugit blod. Det kan dock inte undvikas att enstaka fästingar kan bita sig fast på den behandlade hunden. Överföring av smittsamma sjukdomar kan därför inte helt uteslutas om omständigheterna är ogynnsamma.

Hållbarhet

För 1,07 ml pipett:

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

För 2,14, 4,28 och 6,42 ml pipett:

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.

Förvaring

Förvaras i originalförpackningen.

Förpackningsinformation

Information om förpackningar saknas för denna produkt


Välj läkemedelstext
  • Förpackningar, förmån och priser

Hitta direkt i texten
Av