Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Exspot® vet.


Intervet

Spot-on, lösning 715 mg/ml
(Genomskinlig till gulbrun, lätt viskös lösning)

Acaricid/insekticid mot fästingar, loppor, löss och mjällkvalster hos hund

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QP53AC04
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2013-11-12.

Innehåll

Aktiv substans: 1 ml innehåller: Permetrin 715 mg. Hjälpämne: Propylenglykolmonometyleter till 1 ml.

Egenskaper

Medel mot ektoparasiter, för utvärtes bruk

Den aktiva substansen i Exspot vet. är den syntetiska pyretroiden permetrin som har både en repellerande och kontaktverkande insekticid effekt. Kontaktverkan utövas genom en förändrad membranpermeabilitet för natrium och kalium hos insekternas nervceller vilket leder till paralys och parasitens död. Permetrin har i normaldosering hög aktivitet mot immatura och matura stadier av insekter och fästingar hos hund. Full effekt inträder inom 2-3 dygn. Exspot vet har ingen systemverkande effekt men väl en prolongerad topikal effekt i ca. fyra veckor. Toxiciteten för varmblodiga djur är låg. Substansen ackumuleras ej i miljön utan bryts ner mikrobiellt i närvaro av organiskt material.

Efter topikal administrering fördelas permetrin tillsammans med vehikeln inom ett dygn över hela hudytan. Permetrin absorberas endast i mycket ringa grad genom intakt hud. Eventuellt upptag hydrolyseras snabbt och utsöndras som inaktiva metaboliter.

Indikationer

Profylaktisk och terapeutisk behandling av fästingar, löss och loppor hos hund. För terapeutisk behandling av mjällkvalster.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid känd pyretroidöverkänslighet. Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne. Skall inte användas till katt.

Försiktighet

Endast för externt bruk. Hundar eller valpar under 5 kg kroppsvikt skall inte behandlas. Se även Dosering.

Exspot vet. får aldrig administreras till katt i någon dos. Katter kan inte metabolisera permetrin som ingår i Exspot vet.

För att undvika oavsiktlig kontakt av Exspot vet. måste katter hållas isolerade från behandlade hundar tills dess att appliceringsstället är torrt. Det är viktigt att säkerställa att katter inte slickar i sig spot-on-lösningen från behandlade hundar. Livshotande förgiftning kan uppkomma. Symtom på förgiftning är kraftiga krampanfall och ataxi, som kan leda till dödsfall hos katt. Som första åtgärd ska katten badas och spot-on-lösningen tvättas bort med milt schampo eller diskmedel. Därefter bör kontakt tas med veterinär.

Dräktighet och laktation

Fullständig dokumentation över användning under dräktighet saknas. Skall inte användas under dräktighet. Kan användas till digivande tikar.

Biverkningar

Pyretroidöverkänslighet har rapporterats i sällsynta fall. Erytem, pruritus eller håravfall har rapporterats. Även neurologiska symptom som muskeldarrningar, kramper och ataxi har rapporterats. Om biverkningar inträffar skall behandlingen avbrytas och hunden badas och schamponeras.

Dosering

Hundar 5-15 kg: 1 ml (en dospipett) på huden vid manken mellan bogbladen.

Hundar över 15 kg: 2 ml (två dospipetter). En dos appliceras på huden vid manken och en dos ovan svansroten.

Sära noggrant på hundens päls så att huden blir åtkomlig. Töm pipettens innehåll direkt på huden genom att pressa ihop pipetten.

Om hunden badats (schamponerats) eller blivit genomblöt efter utförd behandling kan den profylaktiska effekten förkortas. Behandlingen kan upprepas tidigast sju dagar efter senaste behandling.

Ej till hundar eller valpar under 5 kg kroppsvikt. Undvik applicering på pälsen. Skall ej masseras in i huden. Behandlade hundar bör inte tillåtas bada förrän 12 timmar efter behandling.

Överdosering

Hundar som behandlats med 4 gånger rekommenderad dos visade inga symtom på överdosering. Någon specifik antidot föreligger ej. Om kraftig överdosering sker skall behandlingen avbrytas och hunden badas och schamponeras.

Vid oavsiktlig exponering hos katt: Vid kliniska symtom på förgiftning (hypersalivering, tremor, konvulsioner/kramper) ska vitalfunktionerna stabiliseras t ex genom elektrolytinfusioner. Symtom relaterade till nervsystemet ska behandlas med t ex atropin (mot salivering) och diazepam (mot muskelfaskiculation och tremor/kramper). Pentobarbital kan vara indicerat om kramper/tremor återkommer.

Förbättring sker vanligtvis inom 24-36 timmar efter behandling.

Observera

Efter behandling skall händerna tvättas med tvål och vatten. Undvik direkt kontakt med appliceringsstället under 3-6 timmar efter behandling. Användare som utför många behandlingar, t ex på kennel, bör använda skyddshandskar. Se till att små barn inte tillåts ha intensiv kontakt, t ex sova, med hunden den första månaden efter behandlingen.

Förvaring

Förvaras vid högst 30oC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Spot-on, lösning 715 mg/ml Genomskinlig till gulbrun, lätt viskös lösning
2 x 1 milliliter endosbehållare, receptfri
6 x 1 milliliter endosbehållare, receptfri

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av