Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Domosedan® vet.


Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml
(klar, färglös)

Sedativum med analgetisk effekt

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QN05CM90
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2009-07-24.

Innehåll

1 ml injektionsvätska innehåller: Detomidinhydroklorid 10 mg. Hjälpämnen: Metylparahydroxibensoat, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Domosedans aktiva beståndsdel är detomidin. Detomidin är en alfa2-adrenoceptoragonist med sedativ och analgetisk effekt. Både duration och verkningsdjup är dosberoende.

Detomidin sänker hjärtfrekvensen och överledningsblock kan komma att uppstå. Kroppen svarar på den sänkta hjärtfrekvensen genom att höja blodtrycket, som återgår till normalnivå eller något under efter 15 minuter. Andningsfrekvensen sänks. Särskilt vid höga doser uppträder svettning hos hästar och ett fåtal individer utvecklar piloerektion. Delvis och övergående prolaps av penis uppträder hos hingstar och valacker. Hos nötkreatur påvisas reversibel lätt tympanism och ökad salivutsöndring. Blodsockernivåerna är förhöjda hos båda djurarterna.

Hos häst och nöt absorberas detomidin snabbt efter intramuskulär administration med relativ biologisk tillgänglighet mellan 66-85% och med Tmax från 15 till 30 minuter. Detomidin distribueras snabbt. Den skenbara distribueringsvolymen är mellan 0,73 l/kg och 1,89 l/kg. Proteinbindningen i plasma är 84,4-86,4%. Detomidin utsöndras som metaboliter i urin och faeces. är 1-2 timmar.

Indikationer

Sedering och analgesi av häst och nöt till exempel för: undersökningar, behandlings- och medicineringssituationer, små kirurgiska ingrepp, vid rädsla för transport, preanestesi.

Kontraindikationer

Svårt sjuka djur med hjärtsvikt eller nedsatt lever- eller njurfunktion. Samtidig intravenös behandling med läkemedel innehållande trimetoprim/sulfonamid.

Försiktighet

En klinisk undersökning bör utföras på alla djur innan läkemedel används för sedering och/eller framkallning av anestesi. När Domosedan administreras bör djuret tillåtas vila på en så tyst plats som möjligt. Innan någon åtgärd sätts in bör sederingen tillåtas nå sitt maximum. Detta tar ungefär 10 min. Vid effektens början kan konstateras att djuret kan komma att vingla och att hästen kan komma att hänga med huvudet.

Dräktighet och laktation

Användning rekommenderas inte under dräktighetens sista trimester.

Biverkningar

Detomidins verkningsmekanism kan medföra sänkt hjärtfrekvens, överledningsblock (SA- och AV-block), förändringar i andningsfrekvensen, piloerektion, diures, svettningar hos hästar och lätt tympanism hos nötkreatur.

Dosering

Sedationens och analgesins duration och verkningsdjup är dosberoende. Normaldos för häst och nöt: 10-80 mikroggram/kg kroppsvikt intramuskulärt eller intravenöst beroende på önskad effekt. Intravenös administrering ger oftast kraftigare effekt än intramuskulär administrering. Djur som har dåligt allmäntillstånd eller äldre djur bör ges lägre dosering (10-20 mikrogram/kg).

Sedering:

Dos

mikrogram/kg

ml/100 kg

Effekt

Effektens duration i timmar

Övriga effekter

10-20

0,1-0,2

Sedativ

0,5-1

 

20-40

0,2-0,4

Sedativ Analgetisk

0,5-1

Lätt vacklande

40-80

0,4-0,8

Förlängd sedering,

förstärkt analgesi

0,5-2

Vacklande, svettning, piloerektion, muskelfibrillation

Effekten inträder efter 2-5 minuter. Full effekt ses 10-15 min efter injektion av Domosedan vet. Dosen kan upprepas efter 15 minuter vid behov.

Sedering och analgesi hos häst i kombination med andra läkemedel:

För att potentiera den analgetiska effekten kan Domosedan kombineras med opioider och/eller lokalbedövning.

Anestesi hos häst:

Domosedan kan användas för premedicinering inför anestesi.

Karenstider

Slakt: Nöt och häst 0 dygn. Mjölk: Nöt och häst 0 dygn.

Interaktioner

Tillförsel av trimetoprim-sulfa kan utlösa fatala arrytmier hos detomidinsederade hästar. Detomidin potentierar effekten av andra lugnande medel och anestetika. När lokalbedövning har använts i kombination med detomidin har inga kliniskt betydelsefulla interaktioner observerats.

Överdosering

Överdosering yttrar sig främst genom försenad återhämtning från sedering eller anestesi. I ett fåtal individuella fall kan nedsättning av blodcirkulation och andning förekomma.

Om djurets återhämtning försenas bör man se till att djuret får återhämta sig på en tyst och varm plats. Understödjande syrgasbehandling kan vara indicerad vid fall med nedsatt blodcirkulation och andning. Atropin höjer hjärtfrekvensen men kan orsaka arytmier.

Domosedans effekter kan sättas ur spel med hjälp av den specifika antidoten Antisedan. Antisedans aktiva beståndsdel är atipamezol vilket är en alfa2-antagonist. Antisedan administreras vid en dosering på 6-10 gånger Domosedans, beräknat i mikrog/kg. Atipamezol 100 mikrog/kg (2 ml/100 kg) upphäver en lätt till moderat sedering. Vid djup sedering rekommenderas en dos på 160 mikrog/kg (3,2 ml/100 kg). OBS! Antisedan vet. (atipamezol) saknar MRL-värde.

Observera

  • Vid oavsiktligt intag genom munnen eller självinjektion, uppsök omedelbart läkare och visa produktresumé för läkaren. KÖR INTE BIL eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan uppstå.

  • Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor.

  • Tvätta omedelbart exponerad hud i rikligt med vatten.

  • Ta av förorenade kläder som är i direktkontakt med huden.

  • Om produkten oavsiktligt kommer in i ögat, skölj i riktligt med rent vatten. Om symtomen kvarstår, uppsök läkare.

  • Om gravida ska hantera produkten bör särskild försiktighet iakttas för att undvika självinjektion eftersom oavsiktlig systemisk exponering kan leda till livmodersammandragningar och sänkt blodtryck hos fostret.

  • Rekommendation till läkare:

  • Detomidin är en alfa-2-adrenoreceptoragonist som kan leda till symtom efter absorption i form av kliniska effekter som dosberoende sedering, andningsdepression, bradykardi, hypotoni, torr mun och hyperglykemi. Även ventrikelflimmer har rapporterats. Andnings- och hemodynamiska symtom bör behandlas symtomatiskt.

Hållbarhet

Bruten förpackning: 3 månader.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml (klar, färglös)
5 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 5 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
5 x 20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av