Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Avaxim®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi Pasteur MSD

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
(Tillhandahålls för närvarande ej) (vitt till benvitt pulver och klar, färglös vätskelösning)

Vaccin mot hepatit A

ATC-kod: J07BC02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2011-03-16

Indikationer

Avaxim är indicerat för aktiv immunisering mot infektion orsakad av hepatit A-virus hos mottagliga vuxna och ungdomar som är 16 år eller äldre.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det(de) aktiva innehållsämnet(na) eller mot något hjälpämne. Överkänslighet efter tidigare administrering av detta vaccin. Systemisk överkänslighet för neomycin, vilket kan förekomma i spårmängder i vaccinet. Vaccinationen bör skjutas upp för personer som har akut allvarlig febersjukdom

Dosering

Den rekommenderade dosen för personer som är minst 16 år är 0,5 ml per injektion. Primärimmunisering uppnås med en dos vaccin. Skyddande antikroppsnivåer uppnås sannolikt inte förrän 14 dygn efter vaccineringen. För att uppnå långvarigt skydd bör en andra dos (booster) av inaktiverat vaccin mot hepatit A ges. Den andra dosen ges helst mellan 6 och 12 månader efter första dosen men kan ges upp till 36 månader efter första dosen (se Biverkningar). Det uppskattas att HAV-antikroppar kvarstår i flera år (mer än 10 år) efter den andra dosen.


Vaccinet kan användas för att ge en andra dos (booster) till patienter från 16 års ålder som 6–36 månader tidigare fått ett annat inaktiverat vaccin mot hepatit A (monovalent eller med renat Vi polysackaridvaccin mot tyfoidfeber).


Avaxim rekommenderas inte till barn som är 15 år eller yngre, beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.


Administreringssätt

Avaxim ska ges som en intramuskulär injektion i deltamuskeln. Avaxim får inte ges intradermalt eller intravaskulärt.


Vaccinet ska inte ges i skinkan på grund av den varierande mängden av fettvävnad i detta område, vilket kan leda till varierande effekt av vaccinet. I undantagsfall (t.ex. patienter med trombocytopeni eller patienter med ökad risk för blödningar), kan vaccinet injiceras subkutant.

Varningar och försiktighet

Liksom för alla vacciner bör ändamålsenlig medicinsk vård och övervakning finnas tillgänglig för omedelbar användning i det fall sällsynt anafylaktisk reaktion uppstår som en följd av vaccinationen. Avaxim ska endast ges av en läkare eller sjukvårdspersonal med utbildning i att ge vacciner.


Avaxim har inte undersökts hos patienter med nedsatt immunförsvar. Immunsvaret på Avaxim kan bli nedsatt i samband med immunosuppressiv behandling eller vid tillstånd av nedsatt immunförsvar. I sådana fall rekommenderas att antikroppssvaret mäts för att försäkra att ett skydd uppnås, och att man om möjligt väntar tills den immunosuppressiva behandlingen är avslutad, innan vaccinationen sker. Det är dock rekommenderat att vaccinera personer med kroniskt nedsatt immunförsvar, såsom patienter med HIV-infektion, trots att antikroppssvaret kan vara begränsat.


På grund av inkubationstiden för hepatit A är det möjligt att infektionen existerar men inte är kliniskt uppenbar vid vaccinationstillfället. Det är inte känt vilken effekt Avaxim har hos personer som vaccineras sent under inkubationstiden.


Personer som har vuxit upp i högendemiska områden och/eller har haft gulsot kan vara immuna mot hepatit A-virus. Att vaccinera dessa personer är onödigt. Man bör i dessa fall överväga att undersöka om antikroppar mot hepatit A finns innan man vaccinerar. Seropositivitet mot hepatit A är dock ingen kontraindikation. Avaxim tolereras lika väl av seropositiva som av seronegativa personer (se Biverkningar).


Avaxim ger inte skydd mot infektion orsakad av hepatit B-virus, hepatit C-virus, hepatit E-virus eller andra leverpatogener.


Eftersom inga studier med Avaxim har gjorts på patienter med leversjukdom bör vaccinet användas med försiktighet till dessa patienter.


Liksom för alla vacciner är det möjligt att vaccinationen inte ger avsedd skyddseffekt hos alla personer som vaccineras.

Interaktioner

Det saknas kliniska data om samtidig administration av Avaxim och annat inaktiverat vaccin eller rekombinant vaccin mot hepatit B-virus. När samtidig administrering anses nödvändig, får Avaxim inte blandas med andra vacciner i samma spruta, och de andra vaccinerna ska administreras på andra injektionsställen och med separata sprutor och kanyler.


Serokonversionsgraden förändrades inte då Avaxim gavs samtidigt, men på annat injektionsställe, som ett Vi polysackaridvaccin mot tyfoidfeber eller ett vaccin mot gula febern blandat med ett Vi polysackaridvaccin mot tyfoidfeber.


Samtidig administration av immunglobulin och Avaxim kan göras, men i så fall ska två separata injektionsställen användas. Serokonversionsgraden påverkas inte av detta, men antikroppstitrarna kan vara lägre än efter vaccination med enbart Avaxim. Därför måste det övervägas om personen kommer att vara utsatt för smittorisk en längre tid eller inte.


Man känner för närvarande inte till några interaktioner med andra läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med vaccin mot hepatit A, inaktiverat, adsorberat, saknas. Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekter på graviditet, embryonal/fosterutveckling, förlossning och utveckling efter födseln. Den eventuella risken för människa är okänd. Avaxim skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt, och efter utvärdering av risk och nytta.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns ingen data angående effekten av administration av Avaxim under amning. Därför rekommenderas ej Avaxim under amning.

Trafik

Inga studier har utförts.

Biverkningar

Biverkningsdata har hämtats från kliniska prövningar och global uppföljning efter godkännandet. I kliniska prövningar var biverkningarna vanligtvis lindriga och begränsade till de första dagarna efter vaccinationen och med spontan bättring. Biverkningarna som observerades med Avaxim var:

Mycket vanliga (>1/10)

Allmänna: Asteni, lindrig smärta på injektionsstället.


Vanliga (1/10 - 1/100)

Allmänna: Lindrig feber.

GI: Illamående, kräkning, minskad aptit, diarré, buksmärta.

Muskuloskel.: Myalgi/artralgi.

Neurol.: Huvudvärk.


Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Allmänna: Erytem vid injektionsstället.


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Allmänna: Knuta vid injektionsstället.

Övriga: Förhöjning av transaminaser (lindrig och reversibel).


Reaktioner rapporterades mer sällan efter boosterdosen än efter den första dosen. Avaxim tolererades lika väl av personer som var seropositiva mot hepatit A-virus som av personer som var seronegativa.

Uppföljning efter godkännande: Grundat på spontana rapporter har följande biverkningar rapporterats under kommersiell användning av Avaxim. Dessa händelser rapporteras mycket sällan och frekvensen är inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Hud och subkutan vävnad: Urticaria, utslag med eller utan klåda.

Överdosering

Några få fall av överdosering har rapporterats med Avaxim utan specifika biverkningar.

Farmakodynamik

Avaxim ger skydd mot hepatit A-virus genom att inducera ett antikroppssvar som är större än det som uppnås efter passiv immunisering med immunglobulin. Antikroppar uppkommer kort tid efter den första injektionen, och 14 dagar efter vaccinationen är fler än 90% av alla immunkompetenta personer skyddade (titer över 20 mIE/ml).


En månad efter den första injektionen har nästan 100 % av personerna antikroppsnivåer över 20 mIE/ml. Serologiska data visar att fortsatt skydd mot hepatit A erhålles upp till 36 månader efter den första dosen för dem som svarat på den initiala vaccinationen.. I en undersökning med 103 friska vuxna, som följdes serologiskt under tre års tid visade det sig att 99 % av personerna, fortfarande 36 månader efter den första injektionen med Avaxim, hade åtminstone 20 mIE/ml anti-HAV-antikroppar.


Långtidsskyddet av serumantikroppar mot hepatit A-virus efter en andra dos (booster) av Avaxim har ännu inte utvärderats helt. Tillgängliga uppgifter (antikroppsnivåer som uppnåtts två år efter den andra dosen) tyder dock på att anti-HAV-antikropparna finns kvar under mer än 10 år efter den andra dosen hos friska personer.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska säkerhetsdata visar inga tecken på speciell fara för människor baserat på konventionella studier på akut toxicitet, toxicitet vid upprepade doser, lokal tolerans och överkänslighet.

Innehåll

En dos på 0,5 ml innehåller: Hepatit A-virus, GBM-stam (inaktiverad)1,2 160 Enheter3, 2–fenoxietanol, formaldehyd, Mediuim 199 Hanks*, saltsyra och natriumhydroxid för pH-justering.

1Odlad på humana diploida (MRC-5) celler

2Adsorberat på aluminiumhydroxid (0,3 mg Al)

3Eftersom standardiserat, internationellt referensvärde saknas, anges antigeninnehållet enligt tillverkarens egen referens.

*Medium 199 Hanks är en komplex blandning av aminosyror (inklusive fenylalanin), mineralsalter, vitaminer och andra komponenter.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Hepatit A-virus, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön

Hantering, hållbarhet och förvaring

För de nålfria sprutorna bör nålen sättas fast stadigt på änden av den förfyllda sprutan och vridas 90 grader. Omskakas före injektion för att erhålla en homogen suspension. Vaccinet ska granskas visuellt före administrering så att det inte innehåller främmande partiklar.

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).
Får ej frysas. Om vaccinet har varit fruset skall det kasseras.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta  vitt till benvitt pulver och klar, färglös vätskelösning
0.5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
0.5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
0.5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
5 x 0.5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 0.5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
20 x 0.5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av