Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Cytarabine Pfizer


ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Injektions-/infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
(Klarlösning)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Texten nedan gäller för:
Cytarabine Pfizer injektions-/infusionsvätska, lösning 20 mg/ml och 100 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014–04–08.

Indikationer

Akut leukemi hos barn och vuxna. Profylax och behandling av CNS-engagemang av akut leukemi.

Högdos: Akut leukemi refraktär mot cytarabin i normal dos. Akut leukemi refraktär mot tidigare cytostatika och/eller radioterapibehandling.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Behandling med Cytarabine Pfizer bör inledas av eller ske i samråd med läkare med stor erfarenhet av cytostatikabehandling. Endast generella rekommendationer kan ges, då akut leukemi idag så gott som uteslutande behandlas med cytostatikakombinationer, där 2-5 olika preparat ingår. Behandlingen ges i upprepade kurer, där de bästa resultaten erhållits i cytostatikakombinationer, där Cytarabine Pfizer ges 7-10 dagar.


Normaldos: Induktionsbehandling hos tidigare obehandlade patienter under 60 år: 100 mg/m2/dygn som kontinuerlig infusion under 7 dagar, alternativt 100 mg/m2 var 12:e timme som intravenös bolusinjektion, alternativt subkutan injektion under 7 dagar.


Intratekalt 5-75 mg/m2, bör ges under minst 10 minuter. Då patienten är i komplett remission efter den påföljande aplastiska fasen, övergår man till underhållsbehandling. Om patienten ej är i remission efter en kur, upprepas denna tills remission erhålles eller det förefaller sannolikt att leukemin är refraktär mot behandlingen.


Högdos: Cytarabine Pfizer ges som singelpreparat, 2-3 g/m2 i intravenös infusion över 1-3 timmar var 12:e timme. Behandlingen ges 2-6 dagar. En totaldos av 36 g/m2/behandlingstillfälle bör ej överstigas.


Underhållsbehandling: Singelbehandling: 200 mg/m2 som kontinuerlig infusion i 5 dagar. I kombinationsbehandling: 50 mg/m2subkutant var 12:e timme i 5 dagar. Kuren upprepas om möjligt med 4 veckors intervall. Underhållsbehandling bör, beroende på intensiteten, pågå i minst ett år.


Behandlingskontroll

Under den initiala behandlingsperioden bör den perifera blodbilden kontrolleras dagligen. Dessutom är täta kontroller av benmärgsutseendet av största betydelse för ett riktigt handhavande av behandlingen. Periodiska kontroller av lever- och njurfunktionen bör utföras.

Patientens serumnivåer av urinsyra skall kontrolleras och stigande värden behandlas.

Varningar och försiktighet

Till patienter med nedsatt leverfunktion ges minskade doser.


Högdos: Risken för CNS-biverkningar är större hos patienter som tidigare fått CNS-behandling i form av cytostatika intratekalt eller via strålning, varför dosen 2 g/m2 vid varje dostillfälle ej bör överskridas. Samtidig granulocyttransfusion bör undvikas, då grav respiratorisk insufficiens rapporterats.


Neurologiska: Fall av allvarliga neurologiska biverkningar som varierade från huvudvärk till förlamning, koma och strokeliknande episoder har rapporterats, främst hos barn och ungdomar som har fått cytarabin intravenöst i kombination med metotrexat intratekalt.


Fall av kardiomyopati med dödlig utgång har rapporterats efter i forskningssyfte förhöjda doser av cytarabin och cyklofosfamidbehandling inför benmärgstransplantation.

Interaktioner

Absorption av oralt givet digoxin kan reduceras vid samtidig kombinationsterapi med cytostatika (inklusive kombinationer med cytarabin). Detta kan möjligen orsakas av en tillfällig påverkan på gastrointestinalkanalens slemhinna.


Cytarabin interagerar med gentamicin. En in vitro studie har visat att cytarabin motverkar aktiviteteten av gentamycin mot Klebsiella pneumoniae.


Metotrexat: Om cytarabin ges intravenöst samtidigt med intratekalt metotrexat kan detta öka risken för allvarliga neurologiska biverkningar som huvudvärk, förlamning, koma och strokeliknande episoder (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Begränsad information tyder på att cytarabin kan hämma den antimykotiska effekten av flucytosin.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Det finns inga studier på behandling med cytarabin på gravida kvinnor. Cytarabin är känt för att vara teratogent hos vissa djurslag (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Användning av läkemedlet hos kvinnor som är eller kan bli gravida ska endast förekomma efter noggrann bedömning av den möjliga nyttan och den möjliga risken för kvinnan och barnet. Kvinnor i fertil ålder ska rådas att undvika att bli gravida.


Normala nyfödda barn till mödrar som exponerats för cytarabin (ensamt eller i kombination med andra läkemedel) under graviditeten, har fötts. Vissa av dessa nyfödda barn var prematura eller hade låg födelsevikt. Vissa av de normala nyfödda barnen följdes upp vid åldrar i spannet om sex veckor till sex års ålder efter avslutad exponering, och visade inte på några avvikelser från normal utveckling. Ett nyfött barn, som ansågs normalt, dog vid 90 dagars ålder av gastroenterit.


Medfödda missbildningar har rapporterats, särskilt där fostret exponerats för systemisk behandling med cytarabin under den första trimestern. Dessa missbildningar inkluderar deformitet av extremiteter och öron.


Det finns rapporter om pancytopeni, leukopeni, anemi, trombocytopeni, ökade IgM-nivåer och hyperpyrexia, sepsis och dödsfall under den neonatala perioden hos nyfödda som exponerats för cytarabin in utero. Vissa av dessa nyfödda barn var även prematura.


Terapeutiska aborter har gjorts hos gravida kvinnor som behandlats med cytarabin. Både normala foster och foster med defekter i form av trisomi C kromosomförändring i chorionvävnaden har rapporterats.


På grund av den potentiella risken för fosterskador bör patienter som är eller kan bli gravida under behandling med cytarabin, upplysas om den potentiella risken för fostret och rådas gällande en pågående graviditet. Riskerna för fostret, som är störst under första trimestern, tycks vara påtagligt reducerade om behandling initieras under den andra eller tredje trimestern. Även om normala nyfödda barn har fötts till patienter som behandlats under alla tre trimestrar av graviditeten, rekommenderas uppföljning av dessa nyfödda barn.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om cytarabin eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Många läkemedel utsöndras i bröstmjölken och med anledning av den potentiella risken för allvarliga biverkningar hos ammade nyfödda barn beroende på cytarabin, måste ett beslut fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Cytarabine Pfizer efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Trafik

Det finns inga rapporter om att behandling med cytarabin kan påverka förmågan att köra bil och/eller använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar av cytarabin är dosberoende. Vanligast är gastrointestinala biverkningar. Cytarabin är toxiskt för benmärgen och ger hematologiska biverkningar. Svår och ibland letal CNS-, gastrointestinal och pulmonell toxicitet. Dessa reaktioner inkluderar toxisk påverkan på hornhinnan, cerebral och cerebellär dysfunktion (vanligtvis reversibel), svårartad gastrointestinal ulceration, inklusive pneumatosis cystoides intestinorum vilket kan leda till peritonit, sepsis, leverabcess och lungödem.Vanliga (1/10 - 1/100)

Allmänna: Feber.

Blod: Anemi, leukopeni, megaloblastos, trombocytopeni.

GI: Anorexi, illamående, kräkningar, diarré, anal inflammation och ulceration.

Hud: Reversibla hudbiverkningar som erytem, utslag, pruritus, urtikaria, vaskulit, alopeci.

Lever: Reversibel leverpåverkan med enzymstegring.

Neurol.: Paraplegi vid intratekal tillförsel.

Ögon: Reversibel hemorragisk konjunktivit.Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

GI: Buksmärta, halsont, esofagit, sårbildning i matstrupe och gastrointestinal blödning.

Hud: Sårbildning.

Muskuloskel.: Myalgi.

Neurol.: Yrsel, neurit eller neural toxicitet och smärta. Vid högdos ses dosrelaterad ataxi, dysartri, dysdiadokokinesi, personlighetsförändringar, somnolens, koma.

Övrigt: Tromboflebit, cellulit vid injektionsstället.Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Blod: Minskat antal reticulocyter.

Hud: Utslag beroende på neurit eller neural toxicitet, fräknar, blödning från hudslemhinnor.

Lever: Ikterus.

Muskuloskel.: Ledsmärta.

Neurol.: Quadriplegi och paralysis, leukoencefalopati, framför allt i samband med intratekal administrering.

Urogenital.: Njurfunktionsnedsättning.

Övrigt: Bröstsmärta. Sepsis. Irritation vid injektionsstället. Perikardit.En cytarabinreaktion karaktäriseras av feber, myalgi, bensmärta, ibland bröstsmärta, makulopalulöst utslag, konjunktivit och sjukdomskänsla. Den uppkommer vanligtvis 6-12 timmar efter administrering. Kortikosteroider kan ges för att behandla eller förebygga detta syndrom. Om symptomen är kraftiga bör kortikosteroid ges i samband med fortsatt cytarabinbehandling.

De gastrointestinala biverkningarna minskar om cytarabin ges som infusion.

Lokala glukokortikoider rekommenderas som profylax för hemorragisk konjunktivit.

Hyperuremi kan förekomma sekundärt till lys av neoplastiska celler. Serumnivåer av urinsyra bör monitoreras.

Anafylaxi har rapporterats.

Fall av kardiomyopati med påföljande död har rapporterats (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Överdosering

Det finns ingen antidot vid överdosering av cytarabin. Doser på 4,5 g/m2 via intravenös infusion över en timme var tolfte timme för 12 doser har orsakat en oacceptabel ökning av irreversibel CNS-toxicitet och död. Behandlingen bör avbrytas när benmärgsdepression uppstår.

Farmakodynamik

Cytarabin (ara-C) är en syntetisk analog till nukleosiden deoxicytidin. Cytarabin är fasspecifikt, hämmar DNA-syntesen och har en cytostatisk eller cytocid verkan på celler och DNA-virus. Ingen korsresistens har påvisats mellan cytarabin och andra cytostatika.

Högdosbehandling med Cytarabine Pfizer används för behandling av leukemi där en relativ cytarabinresistens utvecklats vid normaldos.

Farmakokinetik

Efter upptag i leukemicellerna fosforyleras cytarabin till cytarabin-trifosfat. Den kliniska effekten är bättre efter subkutan injektion och kontinuerlig infusion än efter intravenös bolusinjektion.

Cytarabin har en proteinbindningsgrad av cirka 15%, en distributionsvolym av 0,7 liter/kg och ett clearance av cirka 40 ml/min/kg. Efter intravenös injektion metaboliseras cytarabin till uridinarabinosid främst av hepatiska, gastrointestinala och leukocytdeaminaser. Halveringstiden i plasma är cirka 1,5 timma. Eftersom cytarabin metaboliseras snabbt, tolereras högre totaldoser vid snabb intravenös injektion än vid infusion. Av en administrerad dos utsöndras 5-8% i oförändrad form och 90-95% som inaktiva metaboliter via urinen.

Cytarabin passerar endast i ringa omfattning blod-hjärnbarriären vid normaldos, varför intratekal administrering bör tillämpas vid profylax och behandling av CNS-leukemi. Intratekal tillförsel av cytarabin ger mycket låga plasmanivåer. På grund av låg cytarabindeaminasaktivitet i cerebrospinalvätskan har cytarabin en halveringstid av 3-3,5 timmar vid elimination från CNS.

Prekliniska uppgifter

Den viktigaste dosbegränsande toxiciteten av cytarabin som observerades i alla undersökta djurslag var myelosuppression, manifesterad som megaloblastos, retikulocytopeni, leukopeni, trombocytopeni och anemi. Andra målorgan inkluderar lever, njure och hjärna. Omfattande kromosomskador, inkluderande kromatoidbrott har orsakats av cytarabin och malign transformation i cellkulturer från gnagare har rapporterats. Cytarabin är embryotoxisk och teratogen och orsakar peri- och postnatal toxicitet i olika djurslag. Inga specifika fertilitetsstudier har rapporterats, dock har spermieförändringar observerats i mus efter behandling med cytarabin.

Innehåll

En ml innehåller: Cytarabin 20 mg respektive 100 mg. 20 mg/ml: 1 ml innehåller natriumklorid 6,8 mg, saltsyra q. s., natriumhydroxid q. s. och vatten för injektionsvätskor. 100 mg/ml: 1 ml innehåller saltsyra q. s., natriumhydroxid q. s. och vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Detta läkemedel får ej blandas med andra läkemedel, förutom de som nämns under Hantering, hållbarhet och förvaring.


Inkompatibilitet med: heparin, insulin, metotrexat, 5-flourouracil, nafcillin, oxacillin, penicillin G, metyl-prednisolonsuccinat.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Cytarabine Pfizer kan spädas med sterilt vatten, glukos 50 mg/ml och natriumklorid 9 mg/ml.

För infusion spädes Cytarabine Pfizer i natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml. Lämpligen används infusionslösning med slutet överföringssystem. Koncentrationen får dock ej överstiga 50 mg/ml.

Varje flaska bör granskas före användning. Skulle urkristallisering av substans ha inträffat på grund av för kall förvaring, upplöses denna genom uppvärmning till 55 ºC och skakning. Därefter får lösningen svalna till kroppstemperatur. Användes därefter omedelbart.


Beträffande administreringsteknik och hanteringsföreskrifter hänvisas till Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.

Kommer cytarabin i kontakt med hud, skölj med stora mängder vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj mycket noga med stora mängder vatten. Uppsök omedelbart ögonläkare.

Cytarabine Pfizer är ej vävnadsirriterande, varför extravasal injektion ej behöver åtgärdas.


Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är användningstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2 ºC-8 ºC, om inte spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Oöppnad förpackning: Förvaras vid 15 ºC-25 ºC. Förvaras i ytterkartong, ljuskänsligt. Efter tillsättning till infusionsvätska: Se Hantering, hållbarhet och förvaring.

Förpackningsinformation

Injektions-/infusionsvätska, lösning 20 mg/ml Klarlösning
5 x 5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
10 x 5 milliliter injektionsflaska, tillhandahålls för närvarande ej
25 milliliter injektionsflaska, tillhandahålls för närvarande ej
Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 mg/ml Klarlösning
10 milliliter flaska (fri prissättning), EF
10 x 10 milliliter flaska, tillhandahålls för närvarande ej
20 milliliter flaska, tillhandahålls för närvarande ej
10 x 20 milliliter flaska (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av