Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lecrolyn


MiljöinformationFörmånsstatus
Santen

Ögondroppar, lösning 40 mg/ml

Ögondroppar för behandling av allergisk konjunktivit

Aktiv substans:
ATC-kod: S01GX01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Texten nedan gäller för:
Lecrolyn ögondroppar, lösning 40 mg/ml; ögondroppar, lösning i endosbehållare 20 mg/ml och 40 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2009-04-16.

Indikationer

Allergisk konjunktivit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosen bör bestämmas individuellt för varje patient.


Lecrolyn 20 mg/ml: Normaldos för barn och vuxna 1-2 droppar i vardera ögat 4 gånger/dygn.

Lecrolyn 40 mg/ml: Normaldos för barn och vuxna 1-2 droppar i vardera ögat 2 gånger/dygn.


En endosbehållare räcker för båda ögonen. En endosbehållare är avsedd för ett administreringstillfälle. En öppnad endosbehållare bör kasseras efter administrering.


Om dropparna av den högre styrkan irriterar kan man övergå till lägre styrka. Lecrolyn ögondroppar bör användas regelbundet för att en optimal kontroll av symptomen skall erhållas. Behandlingen bör fortsätta så länge patienten utsätts för allergenet även om symptomen har försvunnit.

Varningar och försiktighet

LECROLYN i flaska innehåller konserveringsmedlet bensalkonklorid och bör därför inte användas av patienter med mjuka kontaktlinser utan endosbehållare bör användas i stället.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Natriumkromoglikat passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Inga effekter har observerats.

Biverkningar


Vanliga (1/10 - 1/100)

Övergående sveda eller lokal irritation kan förekomma.


Överdosering

Uppgift saknas om biverkningar som skulle bero på överdosering.

Farmakodynamik

ATC-kod: S01GX01


LECROLYN ögondroppar är ett preparat för behandling av allergisk konjunktivit. Verkningsmekanismen är ej helt klarlagd, men i vissa djurförsök och in vitro studier har det visats att den aktiva substansen natriumkromoglikat förhindrat degranulation av mastcellen och därigenom frigörandet av histamin och andra inflammationsframkallande substanser.

Farmakokinetik

Absorptionen av natriumkromoglikat från ögats slemhinnor till systemcirkulationen är obetydlig och den elimineras oförändrad inom några timmar.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Natriumkromoglikat 20 mg/ml eller 40 mg/ml.


LECROLYN 40 mg/ml i flaska: bensalkonklorid 70 mikrogram/ml (konserveringsmedel), glycerol, dinatriumedetatdihydrat, polyvinylalkohol och vatten för injektionsvätskor.

LECROLYN 20 mg/ml och 40 mg/ml i endosbehållare:glycerol, dinatriummedetatdihydrat, polyvinylalkohol och vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Ej relevant

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för natriumkromoglikat är framtagen av företaget Sanofi för Lomudal, Lomudal Nasal, Lomudal®, Lomudal® G.I., Lomudal® Nasal

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av natriumkromoglikat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att natriumkromoglikat är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att natriumkromoglikat kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)

PEC = 0,022 µg/L

Where:

A = 148,42 kg (total sold amount API in Sweden year 2011, data from IMS Health)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA, 2008)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA, 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

No data available.


PNEC Calculation

The PNEC (μg/L) could not be calculated since no ecotoxicity data are available.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

Information available is insufficient to estimate the environmental risk by calculating the PEC/PNEC ratio. Risk of environmental impact of sodium cromoglycate cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation


Biotic degradation

No data available.


Abiotic degradation

No data available.


Bioaccumulation

Solubility in water: 100 mg in 1 mL water at 20 ºC.

(Ref. # 3)


Log Kow = - 4.80 at pH 7.4

(Ref. # 4)


Excretion

Most of the absorbed drug is excreted, unchanged by the liver and kidneys within a few days and none of the drug appears to undergo metabolic degradation. The unabsorbed portion (approx. 80%) is recoverable from feces. (Ref. # 2)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. American Medical Association, Council on Drugs. AMA Drug Evaluations Annual 1994. Chicago, IL: American Medical Association, 1994, p. 527. Hazardous Substance Data Bank Number 3308. Last update 2013. Accessed on 15 May 2013 at http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi.

    bin/sis/search/f?./temp/~8v9196:1.

  3. Budavari, S. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 1996., p. 439.

  4. Hansch, C., Leo, A., D. Hoekman. Exploring QSAR - Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants. Washington, DC: American Chemical Society, 1995, p. 179.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet 3 år.


Flaska: När flaskan öppnats är ögondropparnas hållbarhet 28 dagar.


Endosbehållare: Enskilda öppnade endosbehållare skall användas omedelbart och kasseras med det kvarstående innehållet. Hållbarhetstiden för endosbehållare i öppnad påse är 28 dagar.


Oöppnade endosbehållare skall förvaras i påsen, p g a ljuskänslighet.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 40 mg/ml 
5 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
Ögondroppar, lösning i endosbehållare 20 mg/ml 
60 styck endosbehållare, receptfri, 130:23, F
Ögondroppar, lösning i endosbehållare 40 mg/ml 
20 x 1 dos(er) endosbehållare, receptfri (fri prissättning), EF
60 x 1 dos(er) endosbehållare, receptfri, 176:91, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av