Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cytotec®


ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Tablett 0,2 mg
(vit, sexkantig, märkt Searle 1461)

Prostaglandin med mukosa-protektiv effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras endast vid förebyggande behandling mot peptisk ulcus hos patienter med ökad benägenhet för att utveckla NSAID-relaterat peptisk ulcus.


Texten är baserad på produktresumé: 2012-08-14.

Indikationer

Behandling av ventrikelsår vid samtidig behandling med antiinflammatoriska medel (salicylater och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Profylax mot peptiskt ulcus hos patienter med ökad benägenhet för att utveckla NSAID-relaterat peptiskt ulcus.

Kontraindikationer

Misoprostol är kontraindicerat hos patienter:

  • som är gravida, hos vilka graviditet inte har uteslutits samt kvinnor som planerar graviditet, eftersom misoprostol ökar uterus tonus och sammandragningar under graviditet vilket kan leda till partiellt eller fullständigt missfall (se avsnitt Varningar och försiktighet, Fertilitet, graviditet och amning samt Biverkningar ).

  • med känd överkänslighet mot misoprostol, andra prostaglandiner eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt innehåll.

Dosering

Vuxna: 0,2 mg 2-4 gånger dagligen. Cytotec ska tas omedelbart efter måltid samt sista dosen vid sänggåendet. Cytotec och det antiinflammatoriska medlet bör om möjligt tas samtidigt.

Äldre/Nedsatt njurfunktion

Det krävs ingen dosjustering hos äldre. Dosen bör reduceras hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Barn: Säkerhet och effekt av Cytotec hos barn har inte dokumenterats.

Varningar och försiktighet

Kvinnor i barnafödande ålder skall inte påbörja behandling med misoprostol innan graviditet har uteslutits samt skall vara fullt informerade om vikten av adekvat antikonceptiv behandling under pågående behandling. Vid misstänkt graviditet skall behandling av misoprostol avslutas (se avsnitt Kontraindikationer, Fertilitet, graviditet och amning och Biverkningar).


Gastrointestinala blödningar, ulceration och perforation har inträffat hos patienter som samtidigt behandlas med NSAID och misoprostol. Läkare och patient skall vara uppmärksam på ulceration, även vid frånvaro av symtom från magtarmkanalen, och där så är möjligt utesluta malign sjukdom i övre magtarmkanalen genom endoskopi och biopsi före användningen av misoprostol. Dessa och eventuellt ytterligare undersökningar som läkaren anser nödvändiga ska upprepas med lämpliga intervaller.


Symtomlindring av misoprostol utesluter inte malign sjukdom i magtarmkanalen.


Försiktighet bör iakttas hos patienter med sjukdomar som gör dem mer benägna för diarré, som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom. För att minimera risken för diarré så skall misoprostol intas med mat och magnesiuminnehållande antacida skall undvikas (se avsnitt Interaktioner).


Patienter för vilka dehydrering kan vara farligt ska monitoreras noggrant.


Resultaten från kliniska studier tyder på att misoprostol inte orsakar hypotoni vid doser som är effektiva för läkningen av sår i ventrikel och duodenum. Likväl ska misoprostol användas med försiktighet vid sjukdomstillstånd där hypotoni kan framkalla svåra komplikationer, t ex cerebrovaskulär sjukdom, koronarartärsjukdom eller svår perifer kärlsjukdom, inklusive hypertoni.

Interaktioner

Samtidig administrering av NSAID och misoprostol kan i sällsynta fall orsaka förhöjda transaminasvärden och perifert ödem.


Cytotec metaboliseras främst via systemen för oxidering av fettsyror och har inte visat någon negativ effekt på det hepatiska mikrosomala oxidasenzymsystemet P450 (MFO: mixed function oxidase system). I specifika studier har ingen kliniskt signifikant farmakokinetisk interaktion visats med antipyrin eller diazepam. En måttlig ökning av propranololkoncentrationerna (ungefärligt medelvärde 20 % i AUC, 30 % i Cmax) har iakttagits vid multipla doser av misoprostol.


Kombination med ketokonazol bör undvikas. Upplösningen av ketokonazol tabletter i magsäcken försämras om magsaftens pH ökar till följd av läkemedelsbehandling (antacida, sekretionshämmande medel, sukralfat). Detta leder till ineffektiva plasmakoncentrationer av ketokonazol.


Interaktionsstudier med misoprostol och ett flertal NSAID visade ingen klinisk signifikant effekt på kinetiken för ibuprofen, diklofenak, piroxikam, acetylsalicylsyra, naproxen eller indometacin.


Antacida innehållande magnesium bör undvikas under behandling med misotrostol då detta kan förvärra misoprostol-orsakad diarré.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Misoprostol är kontraindicerat till gravida kvinnor eftersom misoprostol inducerar uterus kontraktion och är associerad med missfall, för tidigt födsel, fosterdöd och födelsedefekter. Exponering för misoprostol under den första trimestern är associerad med en signifikant ökad risk för två födelsedefekter; Möbius sekvens, vilket innebär förlamning av kranialnerv VI och VII och extremitetsmissbildningar av typen TTLD (terminal transverse limb defect). Andra defekter inkluderat artrogrypos har observerats.


Risken för uterusruptur ökar med ökade graviditets längd och vid tidigare kirurgi i livmodern, inkluderat kejsarsnitt. Flera tidigare graviditeter verkar även vara en riskfaktor för uterus ruptur.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Misoprostol metaboliseras snabbt hos modern till misoprostolsyra, vilken är biologisk aktiv och utsöndras i modersmjölk. Misoprostol bör inte administreras till ammande kvinnor eftersom utsöndringen av misoprostolsyra kan orsaka oönskade effekter såsom diarré hos ammande barn.

Trafik

Cytotec kan orsaka yrsel. Patienterna bör iaktta försiktighet vid hantering av maskiner och vid bilkörning.

Biverkningar

I nedanstående tabell är alla biverkningar presenterade efter klassificering av organsystem och frekvens; mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100) sällsynta (≥1/10000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000) samt ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Systemorganklass

Biverkningar

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Yrsel, huvudvärk

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Diarré*

Vanliga

Buksmärta*, obstipation, dyspepsi, flatulens, illamående, kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Utslag

Graviditet, puerperium och perinatalperiod

Ingen känd frekvens

Fostervattensembolisering, onormala kontraktioner av uterus, fosterdöd, ofullständig abort, för tidig födsel, kvarhållen placenta, uterus ruptur, uterus perforation

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

Vaginal blödning (inklusive postmenopausal blödning), mellanblödning, menstruationsstörningar, uteruskramp

Sällsynta

Menorragi, dysmenorré

Ingen känd frekvens

Uterusblödning

Medfödda och/eller genetiska störningar

Ingen känd frekvens

Födelsedefekter

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

Pyrexi

Ingen känd frekvens

Gåshud

* Diarré och buksmärta var dosberoende, utvecklas vanligen i ett tidigt stadie av behandlingen och försvann oftast utan behandling. Sällsynta fall av allvarlig diarré som gav upphov till svår dehydrering har rapporterats.


Kliniska prövningar:

Över 15 000 patienter och försökspersoner har behandlats med minst en dos misoprostol i kliniska prövningar. Biverkningar involverar främst magtarmkanalen.


Diarré och buksmärta var dosberoende, uppkom vanligen i ett tidigt stadie av behandlingen och försvann oftast utan behandling. Sällsynta fall av allvarlig diarré som gav upphov till svår dehydrering har rapporterats.


Biverkningsprofilen med > 1 % incidens var liknande för kortvariga (fyra till tolv veckors duration) och långvariga (upp till ett år) kliniska prövningar.


Säkerheten av långtidsadministrering (mer än 12 veckor) av misoprostol har visats i flera studier i vilka patienter behandlades kontinuerligt i upp till ett år. Detta inkluderar inga biverkningar eller ovanliga förändringar i mag- och tarmslemhinnans morfologi, vilket har fastlagts med biopsier i magtarmkanalen.


Specifika populationer:

Det fanns inga signifikanta skillnader i biverkningsprofilen för misoprostol för patienter över 65 år i förhållande till yngre patienter.


Användning av misoprostol hos barn har inte utvärderats.


Överdosering

Symtom av överdosering:

Begränsad erfarenhet av överdosering. 3 mg till vuxen gav lindrig och 3 mg till åldring gav måttlig intoxikation. 6 mg (samt mindre mängd fentiazinderivat) till gravid gav allvarlig intoxikation och intrauterin fosterdöd. Den toxiska dosen av misoprostol i människa har inte fastställs. Kliniska symtom som kan indikera en överdosering är sedation, tremor, kramp, dyspné, buksmärta, diarré, feber, palpitationer, hypotoni och bradykardi.


Behandling av överdosering:

Eftersom misoprostol metaboliseras som en fettsyra så är det osannolikt att dialys skulle vara den adekvata behandlingen vid överdosering. Vid överdosering bör gängse understödjande behandling tillämpas (eller vidtas) efter behov exempelvis ventrikeltömning, kol.

Farmakodynamik

Misoprostol är en syntetisk prostaglandin E1-analog. Misoprostol hämmar både basal och stimulerad magsaftsekretion (histamin, pentagastrin, föda och kaffe) och minskar nattlig magsyrasekretion. Misoprostols antisekretoriska verkan medieras genom en direkt effekt på parietalcellerna. Misoprostol har ingen eller obetydlig påverkan på gastrinsekretionen.

Profylaktisk behandling med misoprostol i dosen 0,2 mg ger ett skydd mot acetylsalicylinducerade lesioner i ventrikelmukosan. Mukosaskador, som framkallats av nekrotiserande ämnen, minskar vid behandling med misoprostol. En slemhinneskyddande effekt på människa har observerats, som yttrar sig i minskad gastrisk och fekal blodförlust efter acetylsalicylsyra, då misoprostol givits i doserna 25-50 mikrogram, doser som endast utövar en obetydlig antisekretorisk effekt. Verkningsmekanismen bakom misoprostols mukosaprotektion är multifaktoriell. Misoprostol stimulerar normala fysiologiska mekanismer i gastroduodenalkanalens mukosa. Bland annat ökas produktionen av skyddande ventrikelslem (såväl i adherent skikt som i magsaften) och sekretionen av bikarbonat i duodenum.

Farmakokinetik

Misoprostol absorberas snabbt och nästan fullständigt och genomgår snabb metabolism till sin aktiva metabolit, misoprostolsyra. Maximal plasmakoncentration av misoprostolsyra uppnås inom 30 minuter. Halveringstiden i plasma är 20–40 minuter. Man har inte funnit någon ackumulering av misoprostolsyra i flerdosstudier och plasma steady-state uppnåddes inom 2 dagar. Administrering av misoprostol tillsammans med föda ändrar inte biotillgängligheten av misoprostolsyra, men reducerar maximala plasmakoncentrationen på grund av en långsammare absorptionshastighet.

Misoprostol och misoprostolsyra utsöndras som biologiskt inaktiva metaboliter huvudsakligen via njurarna (73%) men även via feces (15%). Cirka 56% av en given dos elimineras i urin inom 8 timmar.

Misoprostolsyrans proteinbindning är mindre än 90% och koncentrationsoberoende vid terapeutiska doser.

Innehåll

En tablett innehåller: Misoprostol 0,2 mg, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat och hydrerad ricinolja.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt).

Förpackningsinformation

Tablett 0,2 mg (vit, sexkantig, märkt Searle 1461)
60 styck blister, 200:66, (F)
100 styck blister, 295:06, (F)

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av