Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Isopto®-Maxidex


ReceptstatusFörmånsstatus
Alcon Nordic

Ögondroppar, suspension 1 mg/ml
(Vitaktig ogenomskinlig suspension, inga klumpar)

Glukokortikoid

Aktiv substans:
ATC-kod: S01BA01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2013-03-27.

Indikationer


Inflammatoriska tillstånd i ögonlock och konjunktiva, ögats yttre delar samt främre segment.

Kontraindikationer


Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

Akuta, obehandlade purulenta bakterieinfektioner.

Akut epitelial herpes simplex-keratit..

Vaccinia, varicella eller annan virusinfektion i hornhinnan och konjunktiva (utom herpes zoster-keratitit).

Svampsjukdomar i ögonvävnaderna.

Mykobakteriella ögoninfektioner.

Vid infektioner förorsakade av parasiter.

Dosering


Endast för användning i ögonen


Vuxna, inklusive den äldre populationen

Preparatet bör endast användas av specialist i ögonsjukdomar.

Vid svårartade eller akuta inflammationer: 1–2 droppar med 30–60 minuters intervall under minst 3–4 dagar eller till dess att tillfredsställande svar erhållits, därefter med 2–3 timmars intervall under 1–2 veckor. Om gynnsamt svar inte erhållits inom 3–4 dagar, bör subkonjunktival eller systemisk terapi insättas.

Vid kroniska inflammationer: 1–2 droppar med 3–6 timmars intervall eller så ofta som kan befinnas erforderligt.

Allergier och lättare inflammationer: 1–2 droppar med 30–60 minuters intervall under 1–2 dagar, därefter med 3–4 timmars intervall tills önskad verkan erhållits.

Behandlingskontroll: Vid långvarig behandling bör det intraokulära trycket kontrolleras ofta.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för barn har inte fastställts.


Lever- och njurinsufficiens

Säkerhet och effekt för patienter med lever- och njurinsufficiens har inte fastställts.


Administreringssätt

Skaka flaskan väl före användning.


För att förhindra att droppspetsen och suspensionen kontamineras måste försiktighet iakttas för att säkerställa att droppspetsen inte vidrör ögonlocken, områdena runt ögat eller några andra ytor.


Nasolakrimal ocklusion eller att försiktigt sluta ögonlocket efter administrering rekommenderas. Detta kan minska den systemiska absorptionen av läkemedel som administreras via ögonen och leda till minskade systemiska biverkningar.


Om mer än ett topikalt ögonpreparat används måste de administreras med minst 5 minuters mellanrum. Ögonsalvor ska användas sist.

Varningar och försiktighet


Långvarig användning av topikala kortikosteroider för ögonen kan leda till okulär hypertension och/eller glaukom, med skador på synnerven, nedsatt synskärpa och synfältsdefekter, och posterior subkapsulär kataraktbildning. Inneliggande patienter som genomgår långvarig behandling med kortikosteroider bör få sitt intraokulära tryck kontrollerat frekvent.


Kortikosteroider kan minska resistensen mot och underlätta etableringen av bakterie-, virus- eller svampinfektioner och maskera de kliniska tecknen på infektion, vilket kan hindra upptäckt av ett ineffektivt antibiotikum.


Svampinfektioner ska misstänkas hos patienter med persistenta hornhinnesår som har fått eller får dessa läkemedel, och behandlingen med kortikosteroider ska avbrytas om svampinfektion uppstår.


Topikala kortikosteroider för ögonen kan försena läkning av sår i hornhinnan.


Vid sjukdomar som orsakar förtunning av hornhinnan eller skleran har perforationer observerats vid användning av topikala kortikosteroider.


Vid behandling av stromal keratit eller uveit orsakad av herpes simplex andvänds läkemedlet med stor försiktighet och endast tillsammans med viral terapi Det är väsentligt med regelbunden spaltlampemikroskopi.


Isopto-Maxidex innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation och har konstaterats missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Patienter måste instrueras att ta ut kontaktlinser (hårda och mjuka) före appliceringen av Isopto-Maxidex och vänta minst 15 minuter innan linserna sätts in igen.

Kontaktlinser bör dock inte användas alls under behandlingen av en ögoninflammation. Därför ska patienter informeras om att inte använda kontaktlinser under behandling med Isopto-Maxidex.

Interaktioner


Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.


Fertilitet

Det finns inga data från användningen av Isopto-Maxidex när det gäller påverkan på manlig eller kvinnlig fertilitet.


Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av Isopto-Maxidex hos gravida kvinnor.

Eftersom systemexponeringen är låg bedöms preparatet vid rekommenderad dosering inte medföra någon risk för gravida, fostret och det nyfödda barnets hälsa


Amning

Systemiskt tillförda kortikosteroider finns i bröstmjölk i sådan mängd att det kan påverka barnet som ammas. Vid topikal instillation är dock den systemiska exponeringen låg därför bedöms preparatet vid rekommenderad dosering inte medföra någon risk för det ammade barnet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Systemiskt tillfört dexametason passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. Det är inte känt om topikal tillförsel av kortikosteroider kan ge upphov till tillräcklig systemabsorption för att leda till mätbara kvantiteter i bröstmjölk. Isopto-Maxidex bör inte användas under amning om inte den potentiella fördelen uppväger den potentiella risken.

Trafik


Isopto-Maxidex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.


Som med andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn eller andra synstörningar påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Om dimsyn eller andra synstörningar uppstår efter instillation måste patienten vänta tills synen har klarnat innan han/hon framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar


I kliniska prövningar var de vanligaste biverkningarna obehag i ögonen.


Följande biverkningar klassificeras enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningarna efter minskande allvarlighetsgrad.

Biverkningarna har observerats under kliniska prövningar och rapporterats efter godkännandet av Isopto-Maxidex.Klassificering av organsystem

Term som rekommenderas av MedDRA

Immunsystemet

Ingen känd frekvens: överkänslighet

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanlig: förändring av smakkänsla

Ingen känd frekvens: yrsel och huvudvärk

Ögon

Vanliga: obehag i ögonen och förhöjt intraokulärt tryck

Mindre vanliga: keratit, konjunktivit, keratoconjunctivitis sicca, korneal missfärgning, fotofobi, dimsyn, ögonklåda, främmandekroppskänsla i ögonen, ökad tårbildning, onormal känsla i ögonen, krustabildning runt ögonen, ögonirritation, okulär hyperemi och viral keratit.

Sällsynta: hornhinneperforation och subkapsulär katarakt (vid långtidsbehandling)

Ingen känd frekvens: nedsatt synskärpa, hornhinneerosion, hængande ögonlock, ögonsmärta och ökad pupillstorlek


Beskrivning av selekterade biverkningar

Långvarig användning av topikala kortikosteroider för ögonen kan leda till förhöjt intraokulärt tryck med skador på synnerven, nedsatt synskärpa och synfältsdefekter, samt till posterior subkapsulär kataraktbildning.


På grund av kortikosteroidkomponenten finns en högre risk för perforation vid sjukdomar som orsakar förtunning av hornhinnan eller skleran, särskilt vid långvarig användning..


Kortikosteroider kan minska resistensen mot och underlätta etableringen av infektioner.


Topikala kortikosteroider för ögonen kan försena läkning av sår i hornhinnan.

Överdosering


En överdos av Isopto-maxidex kan spolas ut ur ögat/ögonen med ljummet vatten.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik


Kemiskt skiljer sig dexametason från hydrokortison genom att kortisonmolekylen har en fluorgrupp i 9-ställning och en substituerande metylgrupp vid kolatom 16. Dexametason har en kraftigare antiinflammatorisk effekt än hydrokortison (c:a 25:1) och prednisolon (c:a 5:1).

Farmakokinetik


Tillräcklig absorption för att framkalla systemiska effekter kan uppstå efter topikal applicering på huden och ögat.. Kortikosteroider metaboliseras i lever och njure och utsöndras i urinen. Metabolismen är likartad med den för andra kortikosteroider.


I en studie på patienter som genomgick kataraktoperation doserades patienter med 50 mikroliter av 0,1 % dexametasonsuspension i ögat som skulle opereras och prover på kammarvatten togs med intervall upp till 13 timmar efter dosering. Genomsnittliga medelkoncentrationer i kammarvatten av dexametason på 31,0 ng/ml observerades mellan 91 och 129 minuter. Medelkoncentrationerna sjönk därefter tiofaldigt till 3,1 ng/ml mellan 8 och 13 timmar.

Prekliniska uppgifter


Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen.

Innehåll


1 ml innehåller 1 mg dexametason.

Hjälpämne med känd effekt:

1 ml suspension innehåller 0,1 mg bensalkoniumklorid.

Fullständig förteckning över hjälpämnen:


Bensalkoniumklorid

Hypromellos

Natriumklorid

Dinatriumfosfat

Citronsyra monohydrat och/eller natriumhydroxid

Dinatriumedetat

Polysorbat 80

Renat vatten.

Blandbarhet


Inga kända inkompatibiliteter.

Hantering, hållbarhet och förvaring


3 år.

Kasseras 4 veckor efter öppnandet.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, suspension 1 mg/ml Vitaktig ogenomskinlig suspension, inga klumpar
5 milliliter flaska, 75:50, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av