Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Amimox®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Granulat till oral suspension 50 mg/ml
(vit, jordgubbssmak)

Penicillin med utvidgat spektrum

ATC-kod: J01CA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Amimox® granulat till oral suspension 50 mg/ml och 100 mg/ml; granulat till oral suspension i dospåse 125 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-09-25.

Indikationer

Amimox är avsett för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn
(se Dosering, Varningar och försiktighet och Farmakodynamik):

 • Akut bakteriell sinuit

 • Akut otitis media

 • Akut streptokocktonsillit och -faryngit

 • Akuta exacerbationer av kronisk bronkit

 • Samhällsförvärvad pneumoni

 • Akut cystit

 • Asymtomatisk bakteriuri under graviditet

 • Akut pyelonefrit

 • Tyfoid- och paratyfoidfeber

 • Dental abscess med spridande cellulit

 • Infektion i ledprotes

 • Eradikering av Helicobacter pylori

 • Borreliainfektion

Amimox är också avsett för endokarditprofylax.


Officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel bör beaktas.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot något penicillin eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.
Allvarlig omedelbar överkänslighetsreaktion i anamnesen (t.ex. anafylaxi) mot något annat betalaktampreparat (t.ex. en cefalosporin, karbapenem eller monobaktam).

Dosering

Vid val av dos för att behandla en specifik infektion bör följande beaktas:

 • Förväntade patogener och deras sannolika känslighet för antibakteriella medel
  (se Varningar och försiktighet)

 • Infektionens svårighetsgrad och lokalisation

 • Patientens ålder, vikt och njurfunktion, se nedan.

Behandlingslängden ska bestämmas med hänsyn till typen av infektion och patientens svar på behandlingen och ska i allmänhet vara så kort som möjligt. Vissa infektioner kräver behandling under längre tid (se Varningar och försiktighet om långtidsbehandling).

Vuxna och barn ≥40 kg:

Indikation*

Dos*

Akut bakteriell sinuit

250 mg–500 mg var 8:e timme, eller 750 mg–1 g var 12:e timme


Vid allvarliga infektioner, 750 mg–1 g var 8:e timme


Akut cystit kan behandlas med 3 g två gånger per dygn i ett dygn

Asymtomatisk bakteriuri under graviditet

Akut pyelonefrit

Dental abscess med spridande cellulit

Akut cystit

Akut otitis media

500 mg var 8:e timme, eller 750 mg–1 g var 12:e timme


Vid allvarliga infektioner, 750 mg–1 g var 8:e timme i 10 dagar

Akut streptokocktonsillit och -faryngit

Akuta exacerbationer av kronisk bronkit

Samhällsförvärvad pneumoni

500 mg–1 g var 8:e timme

Tyfoid- och paratyfoidfeber

500 mg–2 g var 8:e timme

Infektion i ledprotes

500 mg–1 g var 8:e timme

Endokarditprofylax

2 g peroralt, engångsdos 30–60 minuter före ingrepp

Eradikering av Helicobacter pylori

750 mg–1 g två gånger per dygn i kombination med protonpumpshämmare (t.ex. omeprazol eller lansoprazol) och annat antibiotikum (t.ex. klaritromycin eller metronidazol) i 7 dagar

Borreliainfektion (se Varningar och försiktighet)

Tidigt stadium: 500 mg–1 g var 8:e timme upp till högst 4 g/dygn i uppdelade doser i 14 dagar (10 till 21 dagar)

Sent stadium (systemiskt engagemang): 500 mg–2 g var 8:e timme upp till högst 6 g/dygn i uppdelade doser i 10 till 30 dagar

*Officiella behandlingsriktlinjer för respektive indikation bör beaktas

Barn < 40 kg: Barn kan behandlas med Amimox oral suspension.

Barn som väger 40 kg eller mer bör behandlas med samma dos som vuxna.

Rekommenderad dos:

Indikation+

Dos+

Akut bakteriell sinuit

20 mg–90 mg/kg/dygn i uppdelade doser*

Akut otitis media

Samhällsförvärvad pneumoni

Akut cystit

Akut pyelonefrit

Dental abscess med spridande cellulit

Akut streptokocktonsillit och -faryngit

40 mg–90 mg/kg/dygn i uppdelade doser*

Tyfoid- och paratyfoidfeber

100 mg/kg/dygn fördelat på tre doser

Endokarditprofylax

50 mg/kg peroralt, engångsdos 30–60 minuter före ingrepp

Borreliainfektion (se Varningar och försiktighet)

Tidigt stadium: 25–50 mg/kg/dygn fördelat på tre doser i 10 till 21 dagar

Sent stadium (systemiskt engagemang): 100 mg/kg/dygn fördelat på tre doser i 10 till 30 dagar

+Officiella behandlingsriktlinjer för respektive indikation bör beaktas.

* Dosering två gånger per dygn ska endast övervägas i den övre delen av dosintervallet.


Specifika dosrekommendationer enligt officiella svenska behandlingsriktlinjer vid vissa vanliga indikationer:

Akut otitis media: 60 mg/kg kroppsvikt och dygn fördelat på 3 doseringstillfällen.

Samhällsförvärvad pneumoni: 45 mg/kg kroppsvikt och dygn fördelat på 3 doseringstillfällen.


Doseringsexempel: Beräkna manuellt: Barnets vikt multiplicerat med dos per dostillfälle dividerat med styrkan (50 eller 100 mg/ml) = antal ml att ges per dostillfälle. Räkneexempel: Barnet väger 8 kg och 20 mg/kg x 3 är avsedd dosering. Då ger det 8 kg * 20 mg/kg / styrkan 50 mg/ml = 3,2 ml per dostillfälle.

Granulat till oral suspension, 50 mg/ml och 100 mg/ml
 

Styrka 50 mg/ml

Styrka 100 mg/ml

Barnets vikt

Dos vid dygnsdos 60 mg/kg

Förslag förp vid 5 resp 10 dagars behandling

Dos vid dygnsdos 60 mg/kg

Förslag förp vid 5 resp 10 dagars behandling

6 kg

2,5 ml x 3

60 / 125 ml

  

7 kg

3 ml x 3

60 / 125 ml

1,5 ml x 3

60 / 60 ml

8 - <9kg

3,5 ml x 3

60 / 125 ml

2 ml x 3

60 / 125 ml

10-<12 kg

5 ml x 3

125 / 200 ml

2,5 ml x 3

60 / 125 ml

12-<14kg

5,5 ml x 3

125 / 200 ml

3 ml x 3

60 / 125 ml

14-<16kg

6,5 ml x 3

125 /200 ml

3 ml x 3

60 / 125 ml

16-<18 kg

7 ml x 3

125 / 2x125 ml

3,5 ml x 3

60 / 125 ml

18-<20 kg

8 ml x 3

125 / 2x125 ml

4 ml x 3

60 / 125 ml

20-<25 kg

10 ml x 3

200 / 200+125 ml

5 ml x 3

125 / 125+60 ml

25-30 kg

12 ml x 3

200 / 2x200 ml

6 ml x 3

125 / 2x125 ml

>30 kg

16 ml x 3

2x125 / 4x125 ml

8 ml x 3

125 / 2x125 ml


Granulat till oral suspension, dospåse 125 mg (blandas med ca 10 ml vatten)

Barnets vikt

Dos vid dygnsdos 60 mg/kg fördelat på 3 dostillfällen

6-<7 kg

1+1+1 påsar

7-<10 kg

1+1+2 påsar

10-<13 kg

2 påsar x 3

13<20 kg

3 påsar x 3

20-<25 kg

4 påsar x 3

25-<30 kg

5 påsar x 3


Nedsatt njurfunktion:

GFR (ml/min)

Vuxna och barn ≥ 40 kg

Barn <40 kg

Över 30

Ingen dosjustering nödvändig

Ingen justering nödvändig.

10 – 30

Högst 500 mg två gånger per dygn

15 mg/kg givet två gånger per dygn

Under 10

Högst 500 mg per dygn

15 mg/kg givet som en dos per dygn

Patienter som står på hemodialys: Amoxicillin kan elimineras från cirkulationen genom hemodialys.


Hemodialys

Vuxna och barn ≥40 kg

15 mg/kg/dygn givet som en dos per dygn.

Före hemodialys ska en extra dos om 15 mg/kg administreras. För att återställa mängden cirkulerande läkemedel ska ytterligare en dos om 15 mg/kg administreras efter hemodialysen.

Patienter som står på peritonealdialys: Högst 500 mg amoxicillin per dygn.


Nedsatt leverfunktion: Dosera med försiktighet och kontrollera leverfunktionen med jämna mellanrum (se Varningar och försiktighet och Biverkningar).


Administreringssätt

Amimox ska tas peroralt.


Upptaget av Amimox påverkas inte av födointag.


Pulver till oral suspension (flaskor):

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i produktresumén.


Pulver till oral suspension (dospåsar):

Häll ner dospåsens innehåll i 10–20 ml vatten. Skaka eller rör om tills en suspension har bildats. Ska drickas omedelbart.

Varningar och försiktighet

Överkänslighetsreaktioner

Innan behandling med amoxicillin sätts in ska patienten noga utredas avseende tidigare överkänslighetsreaktioner mot penicilliner, cefalosporiner eller andra betalaktampreparat (se Kontraindikationer och Biverkningar).


Allvarliga och i några fall dödliga överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaktoida och allvarliga kutana reaktioner) har rapporterats hos patienter som behandlas med penicillin. Sannolikheten för sådana reaktioner är högre hos individer med tidigare känd överkänslighet mot penicillin och hos atopiska individer. Om en allergisk reaktion inträffar måste amoxicillinbehandlingen avbrytas och lämplig alternativ behandling sättas in.


Resistenta mikroorganismer

Amoxicillin är inte lämpligt för behandling av vissa typer av infektioner om det inte redan är dokumenterat och känt att den aktuella patogenen är känslig för amoxicillin, eller om det är mycket stor sannolikhet för att patogenen är lämplig att behandla med amoxicillin (se Farmakodynamik). Detta gäller i synnerhet när man överväger behandling av patienter med urinvägsinfektioner och allvarliga infektioner i öron-näsa-hals.


Kramper

Kramper kan uppträda hos patienter med nedsatt njurfunktion, hos patienter som får höga doser och hos patienter med predisponerande faktorer (t.ex. krampanfall, behandlad epilepsi eller meningeala sjukdomar i anamnesen (se Biverkningar).


Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion ska dosen justeras efter nedsättningens svårighetsgrad (se Dosering).


Hudreaktioner

Ett generaliserat erytem med feber och pustler som uppträder i början av behandlingen kan vara symtom på akut generaliserad exantematös pustulos (AEGP, se Biverkningar). Vid en sådan reaktion måste behandlingen med amoxicillin sättas ut och all vidare administrering är kontraindicerad.


Amoxicillin ska undvikas vid misstanke om infektiös mononukleos, eftersom ett morbilliformt hudutslag har associerats med detta tillstånd efter användning av amoxicillin.


Jarisch-Herxheimers reaktion

Jarisch-Herxheimers reaktion har iakttagits efter behandling av borreliainfektion med amoxicillin (se Biverkningar). Den är ett direkt resultat av amoxicillinets bakteriedödande effekt på den bakterie som orsakar borrelios, spiroketen Borrelia burgdorferi. Patienterna ska informeras om att detta är en vanlig reaktion på antibiotikabehandling av borrelia och att den oftast går tillbaka av sig själv.


Överväxt av resistenta mikroorganismer

Långvarig användning kan ibland leda till överväxt av resistenta organismer.


Antibiotikaassocierad kolit har rapporterats med så gott som alla antibakteriella medel och kan variera i svårighetsgrad från lindrig till livshotande (se Biverkningar). Det är därför viktigt att överväga denna diagnos hos patienter som får diarré under eller efter administrering av ett antibiotikum. Om antibiotikaassocierad kolit uppkommer ska amoxicillinbehandlingen omedelbart sättas ut, läkare konsulteras och lämplig behandling sättas in. Peristaltikhämmande läkemedel är kontraindicerade i denna situation.


Långtidsbehandling

Regelbundna bedömningar av funktionen hos njurar, lever och hematopoetiska organ rekommenderas vid långtidsbehandling. Förhöjda leverenzymer och förändrad blodstatus har rapporterats (se Biverkningar).


Antikoagulantia

Förlängd protrombintid har i sällsynta fall rapporterats hos patienter som får amoxicillin. Lämpliga kontroller bör ske när antikoagulantia ordineras samtidigt. Justering av dosen orala antikoagulantia kan bli nödvändigt för att bibehålla önskad antikoagulation (se Interaktioner och Biverkningar).


Kristalluri

Kristalluri har i mycket sällsynta fall observerats hos patienter med minskad urinutsöndring, främst vid parenteral behandling. Under administrering av höga doser amoxicillin rekommenderas att adekvat vätskeintag och urinutsöndring upprätthålls för att minska risken för kristalluri. Kontrollera med jämna mellanrum att katetern inte blockeras hos patienter med urinkateter (se Biverkningar och Överdosering).


Interferens med diagnostiska tester

Ökad mängd amoxicillin i serum och urin påverkar sannolikt vissa laboratorietester. Vid kemiska analyser är falskt positiva resultat vanliga på grund av den höga koncentrationen amoxicillin i urinen.


Användning av enzymatiska metoder med glukosoxidas rekommenderas vid test av glukos i urinen under amoxicillinbehandling.

Vid analys av östriolhalten hos gravida kvinnor kan närvaron av amoxicillin leda till felaktiga resultat.


Amimox granulat till oral suspension och granulat till oral suspension, dospåse innehåller sackaros. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

Interaktioner

Probenecid

Samtidig användning av probenecid rekommenderas ej. Probenecid minskar utsöndringen av amoxicillin i njurtubuli. Samtidig användning av probenecid kan leda till högre serumkoncentrationer av amoxicillin under längre tid.


Allopurinol

Samtidig administrering av allopurinol under behandling med amoxicillin kan öka sannolikheten för allergiska hudreaktioner.


Tetracykliner

Tetracykliner och andra bakteriostatiska läkemedel kan interferera med amoxicillinets baktericida effekt.


Orala antikoagulantia

Orala antikoagulantia och penicilliner har använts i stor utsträckning i klinisk praxis utan rapporter om interaktioner. Fall av förhöjd internationell normaliserad kvot (INR) har dock rapporterats i litteraturen hos patienter som underhållsbehandlas med acenokumarol eller warfarin och ordineras en kur amoxicillin. Om samtidig administrering är nödvändig ska protrombintid eller INR kontrolleras noggrant vid insättning eller utsättning av amoxicillin. Justering av dosen orala antikoagulantia kan också krävas (se Varningar och försiktighet och Biverkningar).


Metotrexat

Penicilliner kan minska utsöndringen av metotrexat och därmed öka risken för toxicitet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter. Begränsade data från användning av amoxicillin under graviditet tyder inte på ökad risk för kongenitala missbildningar. Amoxicillin kan användas under graviditet om den möjliga nyttan med behandlingen överväger de eventuella riskerna.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Amoxicillin utsöndras i bröstmjölk i små mängder, med en möjlig risk för sensibilisering. Diarré och svampinfektioner i slemhinnorna kan uppträda hos spädbarn som ammas och medföra att amningen måste upphöra. Amoxicillin ska endast användas under amning efter genomförd nytta/riskbedömning av ansvarig läkare.

Fertilitet

Det finns inga data om amoxicillins effekter på fertiliteten hos människa. Reproduktionsstudier på djur har inte visat på några effekter på fertiliteten.

Trafik

Inga studier av effekterna på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har utförts. Biverkningar kan emellertid förekomma (till exempel allergiska reaktioner, yrsel eller kramper), som kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner (se Biverkningar).

Biverkningar

De biverkningar som oftast rapporteras är diarré, illamående och hudutslag.

Biverkningar av amoxicillin som förekommit i kliniska studier samt under övervakning efter godkännandet för försäljning redovisas nedan, enligt MedDRA:s klassificering efter organsystem.

Följande terminologi har använts för klassificering av biverkningar:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) 

Infektioner och infestationer

Mycket sällsynta

Mukokutan kandidos

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Reversibel leukopeni (inkluderar svår neutropeni eller agranulocytos), reversibel trombocytopeni och hemolytisk anemi.


Förlängd blödningstid och protrombintid (se Varningar och försiktighet).

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Svåra allergiska reaktioner, inkluderande angioneurotiskt ödem, anafylaxi, serumsjuka och vaskulit (se Varningar och försiktighet).

Ingen känd frekvens

Jarisch-Herxheimers reaktion (se Varningar och försiktighet).

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket sällsynta

Hyperkinesi, yrsel och kramper (se Varningar och försiktighet).

Magtarmkanalen

Data från kliniska prövningar

*Vanliga

Diarré och illamående

*Mindre vanliga

Kräkningar

Data efter godkännande för försäljning

Mycket sällsynta

Antibiotika-associerad kolit (inkl. pseudomembranös kolit och hemorragisk kolit, se Varningar och försiktighet).


Svart, hårig tunga


Oral suspension: Ytlig missfärgning på tänderna#

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Hepatit och kolestatisk ikterus. Måttligt förhöjda

ASAT- och/eller ALAT-värden.

Hud och subkutan vävnad

Data från kliniska prövningar

*Vanliga

Hudutslag

*Mindre vanliga

Urtikaria och klåda

Dataefter godkännande för försäljning

Mycket sällsynta

Hudreaktioner såsom erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, bullös och exfoliativ dermatit, akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (se Varningar och försiktighet) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS).

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Interstitiell nefrit

Kristalluri (se Varningar och försiktighet och Överdosering)

*Incidensen av dessa biverkningar har härletts från kliniska studier där totalt omkring 6 000 vuxna och barn som tagit amoxicillin har deltagit.

#Ytlig missfärgning på tänderna har rapporterats hos barn. God munhygien kan bidra till att förhindra missfärgning eftersom den oftast kan avlägsnas genom tandborstning.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom och tecken på överdosering

Gastrointestinala symtom (såsom illamående, kräkningar och diarré) samt rubbad vätske- och elektrolytbalans kan förekomma. Amoxicillinkristaller i urinen, ibland ledande till njursvikt, har observerats. Kramper kan förekomma hos patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som får höga doser (se Varningar och försiktighet och Biverkningar).


Behandling av intoxikation

Gastrointestinala symtom kan behandlas symtomatiskt, med särskild uppmärksamhet på vätske-/elektrolytbalans.


Amoxicillin kan elimineras från cirkulationen genom hemodialys.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Amoxicillin är ett semisyntetiskt penicillin (betalaktamantibiotikum) som hämmar ett eller flera enzymer (ofta benämnda penicillinbindande proteiner, PBP) vid biosyntesen av bakteriellt peptidoglykan, som är en väsentlig komponent i bakteriernas cellväggar. Hämning av peptidoglykansyntesen leder till försvagade cellväggar, vilket oftast leder till att cellen bryts ned och dör.


Amoxicillin är känsligt för nedbrytning av betalaktamas som produceras av resistenta bakterier. Amoxicillinets verkningsspektrum omfattar därför inte organismer som producerar dessa enzymer.


Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Den tid under vilken koncentrationen överstiger minsta hämmande koncentration (T>MIC) anses vara den viktigaste faktorn för amoxicillinets effekt.


Resistensmekanism

De huvudsakliga mekanismerna för amoxicillinresistens är:

 • inaktivering genom bakteriella betalaktamaser

 • förändring av PBP, som minskar det antibakteriella medlets affinitet till målet.

Impermeabla bakterier eller effluxpumpmekanismer kan orsaka eller bidra till bakteriernas resistens, särskilt hos gramnegativa bakterier.


Brytpunkter

MIC-brytpunkter för amoxicillin enligt EUCAST (europeiska kommittén för resistensbestämning, European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), version 5.0.

Organism

MIC-brytpunkt (mg/l)

Enterobacteriaceae

81

8

Staphylococcus spp.

Anm.2

Anm.2

Enterococcus spp.3

4

8

Streptokocker grupp A, B, C och G

Anm. 4

Anm. 4

Streptococcus pneumoniae

Anm. 5

Anm. 5

Streptokocker i viridansgruppen

0.5

2

Haemophilus influenzae

26

26

Moraxella catarrhalis

Anm. 7

Anm. 7

Neisseria meningitidis

0,125

1

Grampositiva anaerober, undantaget Clostridium difficile8

4

8

Gramnegativa anaerober8

0.5

2

Helicobacter pylori

0,1259

0,1259

Pasteurella multocida

1

1

Icke-artrelaterade brytpunkter10

2

8

1Enterobacteriaceae av vildtyp kategoriseras som känsliga för aminopenicilliner. I vissa länder kategoriseras vildtypsisolat av E. coli och P. mirabilis som intermediärt känsliga. I sådana fall ska MIC-brytpunkten S (känslig) ≤ 0,5 mg/l användas.

2De flesta stafylokocker producerar penicillinas och är resistenta mot amoxicillin. Meticillinresistenta isolat är, med få undantag, resistenta mot alla betalaktampreparat.

3Känsligheten för amoxicillin kan härledas från ampicillin.

4Penicillinkänsligheten hos streptokocker i grupp A, B, C och G har härletts från känsligheten för bensylpenicillin.

5Brytpunkterna gäller enbart icke-meningit-isolat. När det gäller isolat med intermediär känslighet för ampicillin ska peroral behandling med amoxicillin undvikas.

Känsligheten har härletts från MIC för ampicillin.

6Brytpunkter baserade på intravenös administrering. Betalaktamaspositiva isolat ska rapporteras som resistenta.

7Betalaktamasproducerande organismer ska rapporteras som resistenta.

8Känslighet för amoxicillin kan härledas från bensylpenicillin.

9Brytpunkterna baseras på epidemiologiska brytpunkter (ECOFF), som skiljer mellan vildtypsisolat och isolat med lägre känslighet.

10Icke-artrelaterade brytpunkter baseras på doser på minst 0,5 g x 3 eller 4 doser dagligen (1,5–2 g/dag).

Resistensprevalensen kan variera geografiskt och över tid för vissa arter. Information om lokala resistensförhållanden bör inhämtas, särskilt vid behandling av svåra infektioner. Om läkemedlets effekt på grund av den lokala resistensprevalensen kan ifrågasättas vid vissa typer av infektioner bör vid behov expert rådfrågas.

Mikroorganismers känslighet för amoxicillin in vitro

Arter som vanligen är känsliga

Grampositiva aerober:

Enterococcus faecalis

Betahemolytiska streptokocker (grupp A, B, C och G)

Listeria monocytogenes

Arter där förvärvad resistens kan utgöra ett problem

Gramnegativa aerober:

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Helicobacter pylori

Proteus mirabilis

Salmonella typhi

Salmonella paratyphi

Pasteurella multocida

Grampositiva aerober:

Koagulasnegativa stafylokocker

Staphylococcus aureus£

Streptococcus pneumoniae

Streptokocker i viridansgruppen

Grampositiva anaerober:

Clostridium spp.

Gramnegativa anaerober:

Fusobacterium spp.

Övriga:

Borrelia burgdorferi

Organismer med naturlig resistens

Grampositiva aerober:

Enterococcus faecium

Gramnegativa aerober:

Acinetobacter spp.

Enterobacter spp.

Klebsiella spp.

Pseudomonas spp.

Gramnegativa anaerober:

Bacteroides spp. (många stammar av Bacteroides fragilis är resistenta).

Övriga:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

Naturlig intermediär känslighet om ingen förvärvad resistensmekanism finns.

£Så gott som alla S.aureus är resistenta mot amoxicillin på grund av penicillinasproduktion. Dessutom är alla meticillinresistenta stammar resistenta mot amoxicillin.


Farmakokinetik

Absorption

Amoxicillin löses upp fullständigt i vattenlösning vid fysiologiskt pH. Det absorberas väl och snabbt vid peroral administrering. Efter peroral administrering är biotillgängligheten för amoxicillin cirka 70 %. Tid till maximal plasmakoncentration (Tmax) är cirka 1 timme.

Nedan presenteras de farmakokinetiska resultaten från en studie där en amoxicillindos på 250 mg gavs tre gånger dagligen till fastande, friska frivilliga försökspersoner.

Cmax

Tmax *

AUC (0-24h)

T ½

(μg/ml)

(h)

((μg.h/ml)

(h)

3,3 ± 1,12

1,5 (1,0–2,0)

26,7 ± 4,56

1,36 ± 0,56

*Median (intervall)

I intervallet 250–3 000 mg är biotillgängligheten linjär mot dosen (uppmätt som Cmax och AUC). Absorptionen påverkas inte av samtidigt födointag.

Hemodialys kan användas för eliminering av amoxicillin.


Distribution

Cirka 18 % av totalt amoxicillin i plasma är proteinbundet och skenbar distributionsvolym är cirka 0,3–0,4 l/kg.

Efter intravenös administrering har amoxicillin återfunnits i gallblåsa, bukvävnad, hud, fettvävnad, muskelvävnad, synovial- och peritonealvätska, galla och pus. Amoxicillin distribueras inte i tillräcklig omfattning till cerebrospinalvätska.

Vid djurstudier har man inte funnit evidens för någon betydande vävnadsretention av läkemedelsderiverat material. I likhet med de flesta penicilliner kan amoxicillin påvisas i bröstmjölk (se Amning).

Amoxicillin kan passera placentabarriären (se Graviditet).


Metabolism

Amoxicillin utsöndras delvis i urinen som inaktiv penicillinsyra i kvantiteter motsvarande högst 10–25 % av den initiala dosen.


Eliminering

Amoxicillin elimineras främst via njurarna.

Genomsnittlig halveringstid för amoxicillin är cirka en timme och genomsnittlig total clearance cirka 25 l per timme hos friska personer. Omkring 60–70 % utsöndras i oförändrad form via urinen under de första 6 timmarna efter administrering av en singeldos om 250 mg eller 500 mg amoxicillin. I skilda studier har man funnit att 50–85 % av amoxicillin utsöndras via urinen under ett dygn.

Samtidig användning av probenecid fördröjer utsöndringen av amoxicillin
(se Interaktioner).


Ålder

Halveringstiden för amoxicillin är likartad för barn från cirka 3 månaders ålder till 2 år och äldre barn och vuxna. När det gäller mycket unga barn (inklusive prematura nyfödda) ska administrering inte ske oftare än två gånger per dygn under den första levnadsveckan på grund av barnens omogna renala elimineringsvägar. Eftersom sannolikheten för försämrad njurfunktion är större hos äldre patienter ska försiktighet iakttas vid valet av dosering. Njurfunktionen kan behöva monitoreras.


Kön

Patientens kön har ingen signifikant inverkan på farmakokinetiken för amoxicillin efter peroral administrering av amoxicillin till friska män och kvinnor.


Nedsatt njurfunktion

Total serumclearance för amoxicillin minskar proportionellt med den försämrade njurfunktionen (se Dosering och Varningar och försiktighet).


Nedsatt leverfunktion

Patienter med nedsatt leverfunktion ska doseras med försiktighet och leverfunktionen kontrolleras regelbundet.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

Amoxicillin har inte studerats avseende karcinogenicitet.

Innehåll

1 ml oral suspension 50 mg/ml och 100 mg/ml: Amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 50 mg eller 100 mg, sackaros ca 330 mg, natriumcitrat, citronsyra, natriumbensoat (E 211), magnesiumstearat (50 mg/ml), kolloidal kiseldioxid, xantangummi, smakämne (citron och jordgubb).

1 dospåse granulat till oral suspension: Amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 125 mg, sackaros ca 818 mg, natriumcitrat, citronsyra, natriumbensoat (E 211), magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid, xantangummi, smakämne (citron och jordgubb).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för amoxicillin (vattenfri) är framtagen av företaget AstraZeneca för Nexium® HP

Miljörisk: Användning av amoxicillin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Amoxicillin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Amoxicillin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

PEC/PNEC = 0.75 µg/L / 0.078 µg/L = 9.6


1 < PEC/PNEC ≤ 10


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is based on following data:


PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)


PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)


A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2014, data from IMS Health.


R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization,

hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.


P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106


V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref.1)


D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref.1)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).


A = 4976.8 kg


R = 0


PEC = 1.5 * 10-6 * 4976.8 * (100-0) = 0.75 µg/L


Metabolism

Approximately 60% of an orally administered dose of Amoxicillin is excreted in the urine within 6 to 8 hours. (Ref. 2)


Ecotoxicity data

Endpoint

Species

Common Name

Method

Time

Result

Ref

EC50 – Based on Growth

Microcystis aeruginosa

Cyanoba-cterium (Blue-Green Alga)

Modified ISO 8692 (1989)

7 d

0.0037 mg/L

Note 1

3

EC50 - Based on Luminescence

Anabaena CPB4337

Cyanoba-cterium (Blue-Green Alga)

Not standard method

72 h

56.3 mg/L

Note 1


4

ErC50 - Based on Growth Rate

Synechococcus leopoliensis

Cyanoba-cterium (Blue-Green Alga)

US EPA 1003.0

96 h

0.00222 mg/L

Note 1

5

NOEC - Based on Growth Rate

0.00078 mg/L

Note 1

LOEC - Based on Growth Rate

0.00156 mg/L

Note 1

EC50 - Based on Growth Inhibition

Pseudokirchneriella subcapitata

Green Alga

OECD 201

72 h

>1500 mg/L

Note 1

4

EC50 - Based on Growth

Rhodomonas salina

Marine Alga

Modified ISO 8692 (1989)

72 h

3108 mg/L

Note 1

3

LC50

Oryzias latipes

Japanese Ricefish

OECD 203

96 h

>1000 mg/L

6

EC50 - Activated Sludge Respiration Inhibition

-

-

OECD 209

30 min

> 100 mg/L

7

EC50 - Activated Sludge Respiration Inhibition

-

-

20 h

> 100 mg/L

Note 1: Results are expressed as nominal concentrations


PNEC (Predicted No Effect Concentration)


Short-term tests have been undertaken for species from 3 trophic levels and long-term ecotoxicity data is available for species from 1 trophic level, based on internationally accepted guidelines. There is a lack of available chronic data for fish and invertebrate species but as amoxicillin is an antimicrobial using the cyanobacteria data to determine the PNEC is acceptable as this is likely to be the sensitive species. Therefore, the PNEC is based on the chronic toxicity to Synechococcus leopoliensis (cyanobacteria), the most sensitive species, and in accordance with EMA guidance an assessment factor of 10 is applied to calculate the PNEC as this data is from an anti-microbial effects study with cyanobacteria (Ref. 8).


PNEC = 0.78 µg /L/10 = 0.078 µg/L


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)


PEC/PNEC = 0.75 µg/L / 0.078 µg/L = 9.6, i.e. 1 < PEC/PNEC ≤ 10 which justifies the phrase ‘Use of Amoxicillin has been considered to result in moderate environmental risk.”


In Swedish: “Användning av Amoxicillin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan”.


Environmental Fate Data

Endpoint

Method

Test Substance Concentration

Time

Result

Ref

Photolysis Half-Life

Direct Photolysis

18 mg/L, in natural sunlight in Naples in spring

-

T1/2 = 1.13 d

5

Photolysis Half-Life

18 mg/L, in natural sunlight in winter @ 50ºN

-

T1/2 = 9 d

Photolysis Half-Life

18 mg/L, in natural sunlight in summer @ 20ºN

-

T1/2 = 2 d

Hydrolysis Half-life

OECD 111

1827 mg/L @ 35C, pH 2

-

T1/2 = 15 - 20 h

9

Percentage Biodegradation

OECD 301D

3.27 mg/L

28 d

5 % ThOD

10


Biotic degradation

Based on the data above (considering that no other data is available), the phrase “Amoxicillin is potentially persistent” is chosen.


In Swedish: ”Amoxicillin är potentiellt persistent” under heading ”Nedbrytning”.


Bioaccumulation

Endpoint

Method

Test Conditions

Result

Ref

Partition Coefficient Octanol Water

Not specified

Not specified

Log P = 0.87

11


Since Log P < 4, the substance has been assigned the phrase: ‘Amoxicillin has low potential for bioaccumulation’.


In Swedish: “Amoxicillin har låg potential att bioackumuleras” under the heading “Bioackumulering”.


Physical Chemistry Data

Endpoint

Method

Test Conditions

Result

Ref

Solubility Water

Not specified

Not specified

4 g/L

12

Dissociation Constant

Potentiometric Method

37ºC

pKa (Carboxylic Acid) = 2.63

9

Dissociation Constant

Potentiometric Method

pKa (alpha-Amino) = 7.16

Dissociation Constant

UV Spectrophotometric Method

pKa (Phenolic Group) = 9.55

Distribution Coefficient Sludge Water

Not specified

Not specified

Kd = 1.06 (Estimated)

11


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Amoxicillin - FDA prescribing information

 3. Algal Toxicity of Antibacterial Agents Applied in Danish Fish Farming. Holten Lutzhoft H.-C.; Halling-Sorensen B.; Jorgensen S.E. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 1999 v36 p1-6

 4. Toxicity of Five Antibiotics and Their Mixtures Towards Photosynthetic Aquatic Organisms: Implications for Environmental Risk Assessment. Gonzalez-Pleiter M.; Gonzalo S.; Rodea-Palomares I.; Leganes F.; Rosal R.; Boltes K.; Marco E.; Fernandez-Pinas F. Water Res. 2013 v47 n6 p2050-2064

 5. Antibiotics in the Environment: Occurance in Italian STPs, Fate and Preliminary Assessment on Algal toxicity of Amoxicillin. Andreozzi R.; Caprio V.; Ciniglia C.; de Champdore M.; Lo Giudice R.; Marotta R.; Zuccato E. Environ. Sci. Technol. 2004 v38 p6832-6838

 6. Hazard Assessment of Commonly Used Agricultural Antibiotics on Aquatic Ecosystems. Park S.; Choi K. Ecotoxicology 2008 v17 n6 p526-538

 7. Standardized Tests Fail to Assess the Effects of Antibiotics on Environmental Bacteria. Kummerer K.; Alexy R.; Huttig J.; Scholl A. Water Res. 2004 v38 n8 p2111-2116

 8. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP); Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use. 1 June 2006, Ref EMEA/CPMP/SWP/4447/00.

 9. Physicochemical Properties of Amphoteric ß-lactam Anitbiotics I: Stability, Solubility and Dissolution Behavior of Amino Penicills as a Function of pH. Tsuji A.; Nakashima E.; Hamano S.; Yamana T. J. Pharm. Sci. 1978 v67 n8 p1059-1066

 10. Assessment of Degration of 18 Antiobiotics in the Closed Bottle Test. Alexy R.; Kumpel T.; Kummerer K. Chemosphere 2004 v57 p505-512

 11. Selected Drugs in Solid Matrices: a Review of Environmental Determination, Occurance and Properties of Principal Substances. Beausse J. Trends in Analytical Chemistry 2004 v23 n10-11 p753-761

 12. The Merck Index. An Encyclopaedia of Chemicals, Drugs and Biologicals. 12th Edition. Budavari S.; O'Neil M.J.; Smith A.; Heckelman P.E.; Kinneary J.F. ; (Editors). Merck 1996.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Suspensionen levereras till apotek som granulat till oral suspension och färdigbereds på apoteket. Granulat i dospåsar bereds av kund.

Suspensionen ska omskakas före varje dosering.

Färdigberedd oral suspension är hållbar 10 dygn vid högst 25°C eller 14 dygn vid
2°C - 8°C (i kylskåp).

Förpackningsinformation

Granulat till oral suspension 50 mg/ml (vit, jordgubbssmak)
60 milliliter flaska, 88:82, F, Övriga förskrivare: tandläkare
125 milliliter flaska, 147:54, F, Övriga förskrivare: tandläkare
200 milliliter flaska, 210:11, F, Övriga förskrivare: tandläkare
Granulat till oral suspension 100 mg/ml (vit, jordgubbssmak)
60 milliliter flaska, 143:37, F, Övriga förskrivare: tandläkare
125 milliliter flaska, 251:82, F, Övriga förskrivare: tandläkare
Granulat till oral suspension i dospåse 125 mg (vitt granulat, jordgubbssmak)
20 styck dospåse (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av