Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Atropin Mylan


ReceptstatusFörmånsstatus
Mylan

Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml
(Injektionsvätska, lösning)

Antikolinergikum

Aktiv substans:
ATC-kod: A03BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Texten nedan gäller för:
Atropin Mylan injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml; injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2009-05-07.

Indikationer

Spastiska kontraktionstillstånd i gastrointestinalkanalen. Hypersekretion av saliv, bronkialsekret och/eller magsaft. Bradykardi. Peroperativ medicinering.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Tömningshinder av blåsan (t ex prostataförstoring).

Dosering

Spastiska kontraktionstillstånd i gastrointestinalkanalen, hypersekretion:

Ges i optimal effektiv dos som uttitreras individuellt med måttlig muntorrhet, som tecken på att denna dos uppnåtts.

Bradykardi: 0,5-1 mg = 1-2 ml intravenöst.

Peroperativ medicinering till vuxna: 0,5 mg subkutant.


Peroperativ medicinering till barn:

3-10 kg

0,10-0,15 mg = 0,2-0,3 ml

10-12 kg

0,15 mg = 0,3 ml

12-15 kg

0,20 mg = 0,4 ml

15-17 kg

0,25 mg = 0,5 ml

17-20 kg

0,30 mg = 0,6 ml

20- 30 kg

0,35 mg = 0,7 ml

30-50 kg

0,40-0,50 mg = 0,8-1,0 ml.


Vid subkutan injektion bör denna ske 1 timme före operationen. Är tiden knapp, kan som nödfallsutväg 0,75 av rekommenderad subkutan injektion injiceras intravenöst 10-15 minuter före narkosens inledande. Effekten blir dock då sämre.

Varningar och försiktighet

Försiktighet iakttas vid hjärtsjukdom med takykardi samt vid relativ pylorusstenos.

Hög feber hos barn.

Atropin Mylan (med konserveringsmedel) 0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216). Dessa innehållsämnen kan ge allergisk reaktion såsom bronkospasm.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Atropin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser.

Trafik

En vanlig biverkan av detta läkemedel är försämrat närseende och ackommodationspares vilket bör beaktas vid bilkörning.

Biverkningar

Vid terapeutiska doser är muntorrhet den vanligaste biverkningen och drabbar de flesta patienterna. Biverkningarna av atropin beror i hög grad på de farmakologiska effekterna av atropin, vilka är dosberoende.Vanliga (1/10 - 1/100)

Cirk.: Ökad hjärtfrekvens.

Neurol.: Excitation, desorientering och hallucinationer (vid höga doser).

Urogenital.: Miktionsbesvär.

Ögon: Ackommodationspares.

Övriga: Muntorrhet.Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Allmänna: Allergiska reaktioner.Muntorrhet innebär risk för tand- och slemhinneskador vid längre tids bruk.

Överdosering

Symptom vid överdosering:

Torrhet i slemhinnor och hud, törst. Ansiktsrodnad. Takykardi och takypné. Mydriasis, dimsyn. Feber. Urinretention. Motorisk oro, eventuellt kramper, excitation, hallucinationer. Medvetslöshet. Blodtrycksförhöjning. I svåra fall cirkulationskollaps.


Behandling av överdosering:

Om befogat vid oralt intag, ventrikeltömning, kol, eventuellt laxantia. Fysostigmin 1-2(-3) mg i.v. långsamt (2 minuter), barn 0,02-0,04 mg/kg, mot centrala antikolinerga symtom. Titreras fram till effektiv dos (atropin tillgängligt för reversering av eventuella överdoseringssymtom). Den effektiva dosen kan upprepas efter 30-60 minuter. Alternativt kan fysostigmin ges i kontinuerlig infusion 1-3 mg/timme. Vid uttalad excitation och kramper ges diazepam 10 mg i.v., barn 0,1-0,2 mg/kg (ej morfin eller långtidsverkande barbiturat). Kateterisering av urinblåsan. Vid symtomgivande takykardi metoprolol (alternativt atenolol) långsamt i.v. Mörkt och tyst rum. Eventuellt oculoguttae pilocarpini physostigmini 1-2 droppar i vardera ögat i upprepade doser vid mydriasis om denna är besvärande. Symtomatisk behandling.


Toxicitet:

Letala atropinförgiftningar är sällsynta. Letal dos för barn anges ligga vid 10-20 mg. Letal dos för vuxna anges ligga över 200 mg och i ett fall gav 1 g enbart måttlig till allvarlig intoxikation. Småbarn är speciellt känsliga. Ca 6 mg till 3-åringar gav måttlig intoxikation. 3 droppar av en 1%-ig lösning (= 1,5 mg) i vardera ögat under 24 timmar gav hos 2-åring allvarlig intoxikation. 1 droppe i vardera ögat 2 gånger dagligen av en 25%-ig lösning i 2 dagar (=100 mg) gav hos 6-åring allvarlig intoxikation.

Farmakodynamik

Atropin är en tertiär amin. Atropin har kramplösande effekt på glatt muskulatur. Det hämmar motilitet och motverkar spastiska kontraktionstillstånd bland annat i gastrointestinalkanalen.


Atropin verkar sekretionshämmande främst på saliv, bronkialsekret och magsaft. Det minskar även svettkörtlarnas sekretion medan mängden galla, urin eller mjölk ej påverkas.


Genom hämmande verkan på vagus ökar atropin hjärtfrekvensen.


I högre doser har atropin även central verkan.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 ml innehåller 0,5 mg atropinsulfat.

0,5 mg/ml

Natriumklorid, saltsyra till pH, vatten för injektionsvätskor.


0,5 mg/ml med konserveringsmedel

Natriumklorid, saltsyra till pH, vatten för injektionsvätskor, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216).

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

0,5 mg/ml med konserveringsmedel

Injektionsflaska: 3 år

Förvaras i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.


0,5 mg/ml

Glasampuller: 5 år

Förvaras i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Injektionsvätska, lösning
20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Injektionsvätska, lösning
10 x 1 milliliter ampull (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av