Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sandimmun Neoral

(Parallellimporterat)
MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Pharmachim

Kapsel, mjuk 50 mg

Inga avvikelser.

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AD01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Sandimmun neoral

25 mg, 50 mg, 100 mg  Kapslar, mjuka
Ciklosporin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina eller ditt barns.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sandimmun neoral  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Sandimmun neoral
3. Hur du använder Sandimmun neoral
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sandimmun neoral  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sandimmun neoral  är och vad det används för

 

Sandimmun Neoral är ett s.k. immunsuppressivt läkemedel d.v.s. blockerar kroppens naturliga försvarsmekanism.


Sandimmun Neoral används vid:

Organ- och benmärgstransplantationer.

Sandimmun Neoral används för att förhindra att transplanterad vävnad stöts bort. Vid benmärgstransplantation används Sandimmun Neoral även förebyggande.

Nefrotiskt syndrom

(steroidberoende njursjukdom, som leder till stor proteinförlust)

Svår psoriasis

där en annan behandling varit ineffektiv eller är olämplig.

Svår hudinflammation (atopisk dermatit),

där konventionell behandling varit ineffektiv eller är olämplig.

Svår ledgångsreumatism,

där annan behandling varit ineffektiv eller olämplig.


2. Vad du behöver veta innan du använder Sandimmun neoral

Använd inte Sandimmun neoral

- om du är allergisk (överkänslig) mot ciklosporin eller något av övriga innehållsämnen i Sandimmun Neoral

- samtidigt med annat immunsuppressivt läkemedel (med undantag av kortikosteroider) vid psoriasis eller med strålbehandling vid psoriasis

- samtidigt med medel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)


Varningar och försiktighet

Om din läkare inte redan informerats om eventuella andra sjukdomar du har eller har haft, t.ex. tumörsjukdomar, infektioner, otillräckligt immunförsvar, kronisk lever- eller njursjukdom, obehandlat högt blodtryck, bör du meddela läkaren det. Meddela även läkaren om du fått allergiska reaktioner vid tidigare behandling med Sandimmun eller Sandimmun Neoral.

Under behandling med immunsuppressiva läkemedel kan man vara mer mottaglig för infektioner. Det gäller särskilt patienter som genomgått en transplantation. Kontakta därför läkare vid symtom som ont i halsen, förkylning, influensa.

Undvik överdrivet solande vid behandling med Sandimmun Neoral.

Det är ytterst viktigt att de kontroller som läkare föreskriver genomförs, bl.a. lever och njurfunktionsprov.

Andra läkemedel och Sandimmun neoral

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta gäller även medel som innehåller Johannesört. Om du redan använder ett medel som innehåller johannesört, tala om för din läkare innan du slutar att ta det. Din läkare informerar om andra mediciner påverkar koncentrationen av Sandimmun Neoral i blodet.

Sandimmun neoral med mat, dryck och alkohol

Försök undvika mat med högt kaliuminnehåll.

Graviditet, amning och fertilitet

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Sandimmun Neoral under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sandimmun neoral innehåller hjälpämnen

Sandimmun Neoral kapslar innehåller makrogolglycerolhydroxistearat vilket kan ge magbesvär och diarré.


Sandimmun Neoral kaplsar innehåller också 11,8 vol% etanol (alkohol) d.v.s. en 500 mg dygnsdos av Sandimmun Neoral kapslar innehåller 500 mg etanol motsvarande 12,6 ml öl eller 5,3 ml vin per dygnsdos. Kan vara skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska även uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med svår leversjukdom eller epilepsi.


3. Hur du använder Sandimmun neoral


Ta alltid Sandimmun Neoral enligt läkarens ansvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Den dagliga dosen ska alltid tas uppdelad på två doseringstillfällen, morgon och kväll.


Om du tidigare använt ett annat oralt ciklosporinpreparat (kapslar eller lösning) än Sandimmun Neoral.

Din läkare kommer att följa upp dig särskilt noga under en kort tid efter byte mellan ett ciklosporinpreparat till ett annat.

När du byter från ett ciklosporinpreparat till ett annat kan det hända att du får biverkningar. Kontakta läkare eller apotekspersonal om det skulle hända, eftersom din dos kan behöva ändras. Ändra dock ALDRIG dosen själv utan att tala med din läkare.


Bruksanvisning

Använd endast kapslar som ligger i obruten folie (se 5. HUR SANDIMMUN NEORAL SKA FÖRVARAS). Svälj kapslen hel med ett glas vätska (ej grapefruktjuice).


Om du använt för stor mängd av Sandimmun neoral  

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Sandimmun neoral

Om du har glömt att ta en dos, ta den genast. Nästa dos tas på rätt tid. har det gått mer än 12 timmar från tidpunkten då du borde ha tagit medicinen, ring din läkare för råd.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Sandimmun Neoral orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Förekomsten av biverkningar kan bero på Sandimmun Neoral-dosen och på individuell känslighet hos patienten. Flertalet biverkningar försvinner vanligen eller minskar i omfattning då dosen sänks.

Ändra dock aldrig själv den dos som förskrivits


Mycket vanliga (drabbar mer än 1 av 10 patienter):

Förändringar i mängden lipider (blodfetter), darrningar, huvudvärk inklusive migrän, förhöjt blodtryck, nedsatt njurfunktion.


Vanliga (drabbar mer än 1 av 100 patienter)

Trötthet, buksmärtor, illamående, kräkningar, minskad aptit, diarré, svullnad av tandköttet (vilket kan undvikas eller lindras genom noggrann munhygien), ökad hårväxt, leverpåverkan, muskelkramper, muskelvärk, krypningar, förändringar av mängden kalium, urinsyra eller magnesium i blodet.


Mindre vanliga (drabbar mellan 1 av 100 och 1 av 1000 patienter):

Vätskeansamling (ödem), viktökning, blodbrist (anemi), minskat antal blodpälttar (trombocyter), hudutslag (troligen allergiska), tecken på encefalopati (påverkan på centrala nervsystemet med symtom i form av muskelryckningar, förvirring, desorientering, minskad kontaktbarhet, koma, oro, sömnlöshet, synstörningar, synförlust i hela eller delar av synfältet, partiell förlamning, störning i muskelsamordningen).


Sällsynta (drabbar färre än 1 av 1000 patienter):

Blodpåverkan, förstoring av bröstkörtlarna, menstruationsstörningar, inflammation i bukspottkörteln, förhöjd blodsockerhalt, muskelsvaghet, muskelsjukdom, påverkan på rörelseorganens nerver.


Mycket sällsynta (drabbar färre än 1 av 1000 patienter):

Påverkan på synnerven, eventuellt med försämrad syn som en följd av godartad tryckstegring.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

Leverskada med eller utan gulfärgning av ögon och hud.


Liksom andra immunsuppressiva läkemedel som blockerar kroppens naturliga försvarsmekanism kan ciklosporin påverka kroppens möjlighet att bekämpa infektioner. Därför kan du vara mer mottaglig för infektioner än vanligt då du tar Sandimmun Neoral.


Patienter, som tar immunsuppressiva läkemedel, löper ökad risk för att utveckla tumörer, särskilt hudcancer.


Om du upplever synförändringar, koordinationssvårigheter, klumpighet, minnesförlust, svårighet att tala eller förstå vad andra säger och muskelsvaghet, kan detta vara tecken och symtom på en infektion i hjärnan som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Sandimmun neoral  ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Kapslarna förvaras vid högst 25ºC.

Kapslarna förvaras i tryckförpackningen tills de skall intagas.


Används före utgångsdatum som anges på innerförpackningen och på ytterkartongen efter Utg.Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte Sandimmun Neoral om förpackningen är skadad eller visar tecken på att ha öppnats.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ciklosporin.

- Övriga innehållsämnen för kapslar är all-rac-alfa-tokoferol, vattenfri etanol, propylenglykol, majsolja, makrogolglycerolhydroxistearat, glycerol 85%, gelatin, titanoxid (E171). I 25 mg och 100 mg kapslarna ingår även svart järnoxid (E172) Tryckfärg: Karminsyra (E120), aluminiumkloridhexahydrat, hypromellos, natriumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapslar 25 mg (13 mm, blågrå, märkta i rött NVR och 25 mg), 50 mg (20 mm, gulvita, märkta i rött NVR och 50 mg), 100 mg (26 mm,blågrå, märkta i rött NVR och 100 mg)

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Tel: 042–326695


Ompackare:

Interport Limited

Brandon House

Marlowe Way

Croydon

CRO 4XS

England


Tillverkare:

Novartis- koncernenDenna bipacksedel ändrades senast 11 februari 2014

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av