Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Voltaren T


MiljöinformationFörmånsstatus
Novartis

Kapsel, mjuk 25 mg
(Gul, transparent, oval, ca 11 mm lång kapsel.)

Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AB05
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Voltaren T

25 mg  mjuka kapslar
diklofenakkalium

 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren T måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber eller 5 dagar vid smärta.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Voltaren T  är och vad det används för
2. Innan du använder Voltaren T
3. Hur du använder Voltaren T
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Voltaren T  ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD VOLTAREN T  ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Voltaren T dämpar inflammation, lindrar smärta och sänker feber. Voltaren T tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).


 

Voltaren T används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.


Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisning på etiketten på läkemedelsförpackningen.


2. INNAN DU ANVÄNDER VOLTAREN T

Använd inte Voltaren T

• om du är överkänslig (allergisk) mot diklofenak eller något av övriga innehållsämnen i Voltaren T

• om du har eller har haft magsår eller om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra.

• om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID

• om du har svår leversjukdom

• om du har ökad blödningsbenägenhet

• om du har porfyri (ämnesomsättningssjukdom)

• om du har eller har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

• om du tidigare har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med diklofenak eller liknande preparat

• om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation

• om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)

• om du har svår njursjukdom

• under graviditetens sista 3 månader


Voltaren T 25 mg skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Var särskilt försiktig med Voltaren T

Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle skall undvikas.


Om du har eller har haft följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med

Voltaren T påbörjas:

- diabetes

- kärlkramp, blodproppar, högt blodtryck

- magsår eller tolvfingertarmsår

- inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

- leversjukdom

- hjärt- eller njursjukdom

- inflammation i näshålornas slemhinnor, astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), kronisk infektion i luftvägarna eller allergiska reaktioner såsom nässelutslag eller angioödem (periodiskt uppträdande lokala ansvällningar)

- SLE (bindvävssjukdom)

- blodsjukdomar och sjukdomar med ökad blödningstendens


Innan du får diklofenak, tala om för din läkare

- om du röker

- om du har höga kolesterol- eller triglyceridvärden (blodfetter)


Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.


NSAID inklusive Voltaren T kan i sällsynta fall ge magsår vilket kan uppträda när som helst under behandlingen med eller utan varningssymtom. Patienter som får besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken.


Liksom andra NSAID kan Voltaren T dölja tecken eller symtom på infektion.


Voltaren T kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Sluta ta Voltaren T och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Voltaren T och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.


Användning av Voltaren T (liksom alla läkemedel som hämmar cyklooxygenas/prostaglandinsyntes) kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid. Påverkan är tillfällig, dvs upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.


Läkemedel som Voltaren T kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid 5 dagar vid smärta och 3 dagar vid feber.Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Voltaren T kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

- medel mot blodpropp (t ex warfarin, tiklopidin, acetylsalicylsyra, heparin),

- läkemedel för behandling av diabetes, med undantag för insulin,

- litium eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (används vid vissa typer av depression)

- digoxin (används vid hjärtbesvär)

- takrolimus (används vid transplantationer och eksem)

- ciklosporin (används vid transplantationer, vid svår psoriasis och reumatism)

- vissa läkemedel mot högt blodtryck (s k betareceptorblockerande medel, angiotensin II-antagonister och ACE-hämmare)

- diuretika (vätskedrivande medel som också används mot högt blodtryck)

- kinolonantibiotika (används vid urinvägsinfektion)

- kortikosteroider (används för att behandla inflammatoriska sjukdomar)

- kolestipol eller kolestyramin (används vid höga blodfetter)

- rifampicin (antibiotika vid tuberkulos)

- karbamazepin (används vid epilepsi)

- johannesört

- metotrexat (används vid psoriasis, reumatism och vissa former av cancer)

- sulfinpyrazon (används vid gikt)

- vorikonazol eller flukonazol (används vid svampinfektioner)

- fenytoin (används vid epilepsi)


- amiodaron (används vid rytmrubbningar i hjärtat)


Samtidig användning av andra NSAID bör undvikas då risken för biverkningar ökar.

Graviditet och amning

.Gravida kvinnor ska inte använda Voltaren T under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Voltaren ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Små mängder diklofenak passerar över i modersmjölk. Voltaren bör därför inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Voltaren T kan hos vissa personer ge biverkningar som synstörningar, yrsel eller dåsighet. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något hjälpämne i Voltaren T

Kapslarna innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER VOLTAREN T

 

Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar

Vuxna (över 18 år): 1 kapsel (25 mg) var 4:e till var 6:e timme vid behov. Ta inte mer än 3 kapslar per dygn. Överskrid inte den angivna dosen. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


Rådfråga din läkare eller apoteket om du är osäker. Om du upplever att effekten av Voltaren T är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotek.

 

Kapslarna sväljs tillsammans med vätska. Kapslarna ska inte delas eller tuggas.

Om du använt för stor mängd av Voltaren T  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Voltaren T orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos 1 till 10 patienter av 100): Magsmärta, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsrubbningar, minskad aptit, ökad gasbildning, huvudvärk, yrsel, svindel, hudutslag, förhöjda levervärden.


Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 patienter av 1000): kramp i luftrören, leverfunktionsstörningar (leverinflammation, gulsot).


Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 patienter av 10 000): Trötthet, svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling, överkänslighetsreaktioner (nässelutslag, allergisk chockreaktion med blodtrycksfall), magsår, magblödningar (blodblandad kräkning, blod i avföringen, blodiga diarréer) tarmbesvär (t.ex. förstoppning, inflammation i tarmen), försämring av Crohns sjukdom och ulcerös kolit, inflammation i tungan, munnen eller matstrupen, inflammation i bukspottskörteln, impotens (samband osäkert), astma (inklusive andnöd).


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter inklusive enstaka rapporter): Påverkan på synen (dimsyn, dubbelseende) och hörseln (nedsatt hörsel, öronsusningar), insomningssvårigheter, mardrömmar, irritabilitet, ängslan, depression, minnesstörningar, förvirring, störd verklighetsuppfattning, myrkrypningar, darrningar, kramper, känselbortfall, smakförändringar, påverkan på hjärta och kärl (t ex bröstsmärta, hjärtklappning, högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kärlinflammation), blodbildspåverkan (minskat antal blodplättar som kan ge små blödningar i hud och slemhinnor, minskat antal vita blodkroppar som kan försämra immunförsvaret (agranulocytos), sönderfall av röda blodkroppar, blodbrist), eksem, klåda, hudrodnad, allvarliga hudbiverkningar såsom Stevens-Johnsons syndrom (slemhinne- och hudinflammation med blåsor och hög feber) och Lyells syndrom (som Stevens-Johnsons syndrom men även med plötslig hudavlossning), håravfall, ljusöverkänslighetsreaktioner, påverkan på njurarna (t ex minskad eller upphörd urinproduktion och blod i urinen), leversvikt, hjärnhinneinflammation eller lunginflammation utan bakteriell orsak, stroke, angioödem (t.ex. svullnad av ansikte, utslag, andningssvårigheter).


För NSAID förekommer i sällsynta fall allvarliga hud- och mjukdelsinfektioner i samband med vattkoppor.


Läkemedel som innehåller diklofenak kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR VOLTAREN T  SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30 ºC. Kapslar i transparent tryckförpackning skall förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tryckförpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Det aktiva innehållsämnet är diklofenakkalium. 1 kapsel innehåller 25 mg diklofenakkalium.

- Övriga innehållsämnen är makrogol, gelatin, glycerol, flytande partiellt dehydratiserad sorbitol, kinolingult (färgämne E 104), renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kapseln är 11 mm lång, gul och oval.


Tryckförpackning om 10 och 20 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby. Tel. 08-732 3200.

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2013-11-28

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av