Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Diklofenak T Orifarm


ReceptstatusFörmånsstatus
Orifarm Generics

Filmdragerad tablett 50 mg
(rund, rödbrun, välvd, 9 mm i diameter)

Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AB05
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Diklofenak T Orifarm

25 mg och 50 mg  Filmdragerade tabletter
Diklofenakkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD DIKLOFENAK T ORIFARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR DIKLOFENAK T ORIFARM
3. HUR DU TAR DIKLOFENAK T ORIFARM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR DIKLOFENAK T ORIFARM SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD DIKLOFENAK T ORIFARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Verkningssätt

Diklofenak T Orifarm är ett så kallat icke-steroida antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som används för att lindra smärta vid ett antal tillstånd som t ex inflammation i lederna och musklerna (reumatiska sjukdomar).


Detta läkemedel används för

• Akut migrän med eller utan aura (synstörningar eller en stickande känsla i fingrar och ansikte före huvudvärken)

• Akuta inflammationstillstånd (t ex gikt)

• Smärtsam menstruation hos kvinnor som inte fött barn

• Akut smärta i samband med inflammatoriska infektioner i öron, näsa eller hals hos barn och ungdomar

• Akut smärta efter mindre kirurgiska ingrepp hos barn och ungdomar


Diklofenak som finns i Diclofenac T Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


2. INNAN DU TAR DIKLOFENAK T ORIFARM

Ta inte Diklofenak T Orifarm

 • om du är allergisk (överkänslig) mot diklofenakkalium eller mot något av övriga innehållsämnen i Diklofenak T Orifarm

 • om du tidigare har haft magsår eller sår på tolvfingertarmen, inflammatorisk tarmsjukdom, ökad tendens till blödning, eller tidigare blödning/perforation i magtarmkanalen i samband med tidigare användning av värktabletter, NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

 • om du tidigare har haft en allergisk reaktion, t.ex. astma, nysningar eller utslag, när du tagit värktabletter med acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation från gruppen NSAID-preparat.

 • om du lider av svårt nedsatt hjärtfunktion.

 • om du lider av svårt nedsatt leverfunktion.

 • om du är under de tre sista månaderna av graviditeten (tredje trimestern).

 • om du lider av svårt nedsatt njurfunktion.

 • om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation.

 • om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom).

Var särskilt försiktig med Diklofenak T Orifarm

Innan du får diklofenak, tala om för din läkare

 • om du röker

 • om du har diabetes

 • om du har kärlkramp, blodpropp, högt blodtryck, höga kolesterol- eller triglyceridvärden (blodfetter).


Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid.


Rådfråga läkaren före behandlingen om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

 • magtarmproblem eller halsbränna/obehag i magen

 • Crohns sjukdom eller ulcerös kolit

 • astma, hjärtsjukdom, leversjukdom eller njursjukdom

 • sjukdomar som medför en ökad tendens till blödning

 • högt blodtryck eller hjärtsvikt

 • porfyri

 • diabetes

 • säsongsbunden allergisk rinnsnuva och nästäppa (rinit), polyper i näsan

 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller kronisk luftvägsinfektion


Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder, framför allt blödning från och perforation av magtarmkanalen.


Allvarliga hudreaktioner har mycket sällan rapporterats i samband med användning av NSAID-preparat. Sluta ta Diklofenak T Orifarm om du får hudutslag eller annat tecken på överkänslighet och kontakta läkare.


Om du får magtarmproblem ska du sluta ta Diklofenak T Orifarm och rådgöra med läkare.


Långvarig användning av alla typer av värktabletter för huvudvärk kan förvärra huvudvärken. Om du upplever eller misstänker denna situation ska du söka medicinsk rådgivning och avbryta behandlingen.

Liksom andra antiinflammatoriska medel kan Diklofenak T Orifarm dölja tecken eller symtom på infektion.


Diklofenak T Orifarm (liksom alla läkemedel som hämmar cyklooxygenas- och prostaglandinsyntes) kan försämra möjligheten att bli gravid. Rådgör med läkaren om du planerar att bli gravid eller om du har problem med att bli gravid. Denna effekt är tillfällig och upphör när du slutar ta dessa typer av läkemedel.


Mediciner som Diklofenak T Orifarm kan ha samband med en liten ökad risk för hjärtattack (”myokardinfarkt”) eller stroke. En eventuell risk är mera sannolik vid höga doser och långvarig behandling. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


Liksom andra antiinflammatoriska medel (NSAID-preparat) kan Diklofenak T Orifarm leda till förhöjda leverenzymer i blodet. Diklofenak T Orifarm rekommenderas inte för långtidsbehandling. Om långtidsbehandling är nödvändig ska din leverfunktion och dina blodvärden övervakas av läkare.

Intag av andra läkemedel

Om flera mediciner används samtidigt kan de påverka varandras effekt. Kontakta din läkare om du använder något av följande läkemedel samtidigt med Diklofenak T Orifarm, eftersom dosen kan behöva ändras:

 • Litium (för mani/depression)

 • Digoxin (hjärtmedicin)

 • Urindrivande medel (diuretika), även kaliumsparande urindrivande medel

 • Andra NSAID-läkemedel, bland annat selektiva cyklooxygenas-2-hämmare (medicin som dämpar smärta och inflammation)

 • Läkemedel mot blodpropp (blodförtunnande läkemedel, till exempel warfarin)

 • Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI, används för behandling av depression)

 • Läkemedel mot diabetes

 • Metotrexat (för vissa typer av cancer, psoriasis och artrit)

 • Ciklosporin ( läkemedel mot gikt och cancer som dämpar immunförsvaret)

 • Kinolonantibiotika (används för urinvägsinfektion, till exempel ciprofloxacin)

 • Fenytoin (mot epilepsianfall och epilepsi)

 • Kortikosteroider (till exempel prednisolon, används för behandling av inflammationssjukdomar)

 • Kolestipol och kolestyramin (för sänkning av kolesterol i blodet)

 • Mediciner som används för behandling av högt blodtryck; betablockerare, ACE-hämmare och urindrivande medel.

 • Läkemedel som hämmar metabolismen av diklofenak i kroppen, till exempel sulfinpyrazon och vorikonazol


Urindrivande medel, ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister:

Diklofenak kan minska effekten hos urindrivande medel och andra blodtryckssänkande läkemedel. Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (t.ex. uttorkade patienter eller äldre patienter med nedsatt njurfunktion) kan kombinationsbehandling med en ACE-hämmare eller angiotensin II-receptorantagonist ytterligare försämra njurfunktionen. Kombinationen ska därför ges med försiktighet, särskilt hos äldre. Patienten ska hydreras (tillföras vätska) i tillräcklig mängd och övervakning av njurfunktionen ska övervägas efter påbörjad kombinationsterapi och regelbundet därefter.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Intag av Diklofenak T Orifarm med mat och dryck

Diklofenak T Orifarm ska sväljas hela med vätska och helst före måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet

 • Du får inte ta Diklofenak T Orifarm de sista tre månaderna före beräknad förlossning.

 • Kvinnor som försöker bli gravida eller är gravida ska undvika att ta Diklofenak T Orifarm. Behandling med Diklofenak T Orifarm under någon fas av graviditeten får endast ske efter ordination av läkare.Amning

Diklofenak passerar över i bröstmjölken. Diklofenak T Orifarm ska inte användas under amning, såvida inte din läkare ordinerat det.


Fertilitet

Användning av diklofenak kan försämra den kvinnliga fertiliteten och rekommenderas inte till kvinnor som försöker bli gravida.

Körförmåga och användning av maskiner

Användning av Diklofenak T Orifarm kan eventuellt ge biverkningar som kan påverka din arbetssäkerhet och körförmåga i trafik i större eller mindre utsträckning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Diklofenak T Orifarm

Diklofenak T Orifarm innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


3. HUR DU TAR DIKLOFENAK T ORIFARM


Ta alltid Diklofenak T Orifarm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dos

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vätska, helst före måltid.


Vuxna


Migrän:

50 mg tas vid det första tecknet på migrän.

Om anfallets styrka inte minskar inom 2 timmar kan ytterligare 50 mg tas.

Den dagliga dosen ska inte överskrida 150 mg.


Akuta inflammationstillstånd:

50–150 mg dagligen uppdelat på 2–3 doseringstillfällen.


Äldre

I detta fall måste dosen justeras. Du ska följa läkarens anvisningar.

Den lägsta möjliga dosen måste användas till svaga äldre personer eller äldre personer med låg kroppsvikt.


Barn och ungdomar

Barn som är 9 år (lägsta kroppsvikt 35 kg) eller äldre kan ges upp till 2 mg/kg kroppsvikt per dag fördelat på 3 doser.


Nedsatt njur- och leverfunktion

Någon dosreduktion behövs inte för patienter med lätt till måttligt nedsatt njur- eller leverfunktion.


Diklofenak T Orifarm får inte användas vid svårt nedsatt njur- eller leverfunktion. Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion ska övervakas under behandlingen och den lägsta effektiva dosen ska användas.

Om du har tagit för stor mängd av Diklofenak T Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom:

Illamående, kräkningar och diarré. Yrsel, tinnitus, bristande koordination av muskelrörelser som övergår i koma och kramper. Påverkan av lever- och njurfunktion, onormalt lågt blodtryck, andningsdepression, eventuellt koagulationsstörningar.

Om du har glömt att ta Diklofenak T Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Diklofenak T Orifarm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (drabbar mellan 1 och 10 av 100 patienter):

 • Smärtor i magen och andra magtarmproblem, t.ex. illamående, kräkningar, diarré, magkramper, matsmältningsbesvär, gasbildning, anorexi.

 • Huvudvärk, yrsel och svindel.

 • Hudutslag eller klåda.

 • Leverenzymer i blodet (genom blodprov)


Mindre vanliga (drabbar mellan 1 och 10 av 1 000 patienter):

 • Blödning från magtarmkanalen (blodkräkning, blodig avföring och blodig diarré), magsår med perforation.

 • Nässelutslag.

 • Hepatit med eller utan gulsot.

 • Överkänslighetsreaktioner, t.ex. astma och anafylaktiska systemiska reaktioner inklusive lågt blodtryck.

 • Ödem (vätskeansamling) och mycket sällan impotens.


Sällsynta (drabbar mellan 1 och 10 av 10 000 patienter):

 • Störningar i nedre delen av tarmen (t.ex. inflammation och blödning i tjocktarmen eller försämring av ulcerös kolit (akut försämring av sår och inflammation i tarmen) eller Crohns proktokolit (inflammation i ändtarmen och tjocktarmen)).Magsår med eller utan blödning eller hål.

 • Inflammerad magsäck, inflammation i tungan, skador i matstrupen, förträngningar i tarmarna och förstoppning.

 • Dåsighet, överdriven trötthet.

 • Hypersensitivitet (kramp i luftröret, allergisk chockreaktion med sänkt blodtryck).

 • Astma (inklusive andfåddhet)

 • Hudutslag och hudsjukdomar t ex bullös dermatit, eksem, erythema multiforme, exfoliativ dermatit (svåra hudutslag med inflammation och hudavlossning), håravfall, ljuskänslighetsreaktioner, purpura inklusive allergisk purpura).

 • Minskat antal röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar, sönderfall av vita blodkroppar.

 • Inflammation i blodkärlen och lungorna.

 • Hjärtklappning, bröstsmärta, högt blodtryck och hjärtsvikt.

 • Leversvikt, gulfärgning av hud och ögon (gulsot), lever sjukdom.


Mycket sällsynta (drabbar färre än 1 av 10 000 patienter):

 • Störningar i sinnesfunktionerna inklusive parestesier, minnesstörningar, desorientering, synstörningar (dimsyn, dubbelsyn), nedsatt hörsel, öronringningar, sömnsvårigheter, irritabilitet, kramper, depression, ångest, sömnlöshet, mardrömmar, tremor, psykotiska reaktioner, smakstörningar och hjärnhinneinflammation.

 • Akut njurinsufficiens, urinvägsstörningar, t.ex. blod i urinen, protein i urinen, inflammation i njurarna, njursvikt och njurnekros.

 • Allvarliga hudbiverkningar såsom Stevens- Johnsons syndrom (slemhinne- och hudinflammation med blåsor och hög feber), och Lyells syndrom (som Stevens- Johnsons syndrom men även med plötslig hudavlossning), klåda, rodnad.

 • Sjukdom i matstrupen, förträngningar i tunntarmen, inflammation i bukspottskörteln.

 • Nedbrytning av levern, leversvikt.

 • Tillfällig svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

 • Tinnitus, nedsatt hörsel.


 • Hjärtattack (myokardieinfarkt).

 • Högt blodtryck.


Mediciner som Diklofenak T Orifarm kan ha samband med en liten risk för hjärtattack (”myokardinfarkt”) eller stroke.


Magblödning kan uppträda när som helst under behandlingen med eller utan varningssymtom. Detta har i allmänhet mer allvarliga konsekvenser hos äldre patienter. Om detta eller andra oväntade symtom uppträder ska läkare kontaktas.


Diklofenak T Orifarm kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar så att din motståndskraft mot infektioner försämras. Om du får en infektion med symtom som feber och allvarligt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom, till exempel ont i halsen/svalget/munnen, eller urinvägsproblem, ska du omedelbart söka läkare. Ett blodprov tas då för att kontrollera en möjlig minskning av vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du berättar för din läkare om din medicin.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR DIKLOFENAK T ORIFARM SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat.: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är diklofenakkalium 25 mg respektive 50 mg

 • Övriga innehållsämnen är:

vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat, povidon, majsstärkelse, vattenfri kalciumvätefosfat, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, titandioxid E 171, talk, sojalecitin E 322, röd järnoxid E 172, xantangummi E 415, gul järnoxid E 172.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende:

25 mg: Rosafärgade, runda, 6 mm i diameter, filmdragerade tabletter utan skåra.

50 mg: Rödbrunfärgade, runda, 9 mm i diameter, filmdragerade tabletter utan skåra.

Förpackningsstorlekar:


Blisterförpackningar (aluminium/aluminium): 6, 10, 12, 20, 30, 50 och 100 tabletter

PP-förpackning med LDPE-lock med torkmedel: 10, 20, 30, 50 och 100 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och styrkor att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S, Danmark

E-post: info@Orifarm.com


Ombud i Sverige är

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-12-03

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av