Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Diclofenac T ratiopharm


ReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Filmdragerad tablett 50 mg
(rödbrun, rund, bikonvex 11,1 mm)

Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AB05
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Diclofenac T ratiopharm

Filmdragerade tabletter  25 mg och 50 mg. Diklofenakkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Diclofenac T ratiopharm är och vad det används för

2. Innan du använder Diclofenac T ratiopharm

3. Hur du använder Diclofenac T ratiopharm

4. Eventuella biverkningar

5. Förvaring av Diclofenac T ratiopharm

Vad innehåller läkemedlet?

 • Det aktiva innehållsämnet är 25 mg respektive 50 mg diklofenakkalium.

 • Hjälpämnen för 25 mg är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, majsstärkelse, karmellosnatrium, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, glycerol 85 %, titandioxid (E171), röd och gul järndioxid (E172).

 • Hjälpämnen för 50 mg är: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, glycerol 85%, talk, titandioxid (E171), röd och gul järndioxid (E172).


Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland


Innehavare av tillverkningstillståndet som ansvarar för frisläppning av tillverkningssats

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blauberen, Tyskland


Information lämnas av

Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg


1. VAD DICLOFENAC T ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Tabletternas utseende:

Tabletter 25 mg: Rödbruna, runda, filmdragerade tabletter, Ø 9,1 mm

Tabletter 50 mg: Rödbruna, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter, Ø 11,1 mm


Läkemedelsgrupp

Diclofenac T ratiopharm är ett inflammationsdämpande, smärtstillande och febernedsättande preparat.


Vad används Diclofenac T ratiopharm för?

Diclofenac T ratiopharm används för korttidsbehandling av akut smärta vid reumatiska inflammationssjukdomar, menstruationssmärtor, migränanfall och vid smärt- och inflammationstillstånd vid skador och operationer, även i samband med tandvård.


2. INNAN DU ANVÄNDER DICLOFENAC T RATIOPHARM


Använd inte Diclofenac T ratiopharm:

 • om du är överkänslig (allergisk) mot diklofenak eller mot något hjälpämne i Diclofenac T ratiopharm

 • om du har magsår eller tolvfingertarmsår

 • om du har svår hjärtsvikt, leverskada eller njursjukdom

 • om du har ökad blödningsbenägenhet eller porfyri, en speciell typ av ärftlig ämnesomsättningssjukdom

 • om du har fått allergiska reaktioner såsom andningssvårigheter, allergisk snuva eller hudutslag i samband med intag av acetylsalicylsyra eller något annat smärtstillande och inflammationshämmande medel

 • under de sista tre månaderna av graviditeten


Var särskilt försiktig med Diclofenac T ratiopharm:

Tala med din läkare innan du påbörjar behandling med Diclofenac T ratiopharm:

 • om du har haft mag-tarmblödningar eller magsår

 • om du har andra mag-tarmsjukdomar

 • om du har nedsatt leverfunktion

 • om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion

 • om du har eller har haft astma

 • om du har högt blodtryck eller hjärtsvikt

 • om du är dialyspatient

 • om du lider av blödningsrubbningar


Särskild försiktighet bör iakttas vid behandling av äldre.


Liksom andra antiinflammatoriska medel kan Diclofenac T ratiopharm dölja tecken eller symtom på infektion.


Användning av diklofenak (liksom alla läkemedel som hämmar cyclooxygenas/prostaglandinsyntes) kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid. Påverkan är tillfällig, dvs upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.


Läkemedel som Diclofenac T ratiopharm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).


Tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Intag av Diclofenac T ratiopharm med mat och dryck:

Tabletterna bör sväljas med vätska, helst före måltid.


Graviditet

Intag av Diclofenac T ratiopharm skall undvikas av kvinnor som försöker bli gravida eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination


Amning

Rådgör med läkare innan du tar något läkemedel under amning. Diclofenac T ratiopharm passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner:

Diclofenac T ratiopharm kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av andra läkemedel:

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt.

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med:

 • litium

 • digoxin (hjärtmedicin)

 • diuretika (urindrivande medel)

 • andra smärtstillande och inflammationshämmande medel (t. ex. acetylsalicylsyra, indometacin)

 • medel mot blodpropp (t. ex. warfarin, tiklopidin)

 • vissa läkemedel mot depression och ångest, s.k. SSRI (t ex citalopram, sertralin)

 • orala läkemedel mot diabetes (t ex sulfonylurea, biguanider)

 • metotrexat (mot tumörer och rubbningar i immunsystemet)

 • ciklosporin (för behandling av GVHD-reaktion, dvs när transplanterade celler reagerar mot mottagarens vävnader, och mot andra rubbningar i immunsystemet)

 • vissa antibiotika (ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, levofloxacin, trovafloxacin, moxifloxacin)

 • kolestyramin (användes för att sänka förhöjda halter av blodfetter)

 • glukokortikoider (användes bl a vid reumatism, ledgångsinflammation, astma, SLE, ulcerös kolit, vissa blodbildsförändringar och svåra allergiska tillstånd)

 • vissa medel mot högt blodtryck (s.k. betareceptorblockerande medel, ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister)


För värktabletter gäller generellt att högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd därför inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.


3. HUR DU ANVÄNDER DICLOFENAC T RATIOPHARM

Doseringsanvisning

Dosen skall bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för patienten. Följ alltid läkarens ordination.


Vanlig dos för vuxna vid behandling av akut smärta är 100-150 mg dagligen, fördelat på 2-3 dostillfällen.


Vanlig dos vid menstruationssmärtor är 50-150 mg dagligen, fördelat på 2-3 dostillfällen. Som inledningsdos rekommenderas 50-100 mg dagligen. Behandlingen påbörjas vid första tecknet på menstruationssmärta.


Vanlig dos vid migrän är 50 mg vid första tecknet på ett anfall. Om lindring inte uppnås inom två timmar tas ytterligare 50 mg. En dos om 50 mg kan sedan upprepas med 4-6 timmars mellanrum, men högst 200 mg per dygn får intas.


Om du upplever att effekten av Diclofenac T ratiopharm är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.


Diclofenac T ratiopharm bör ej användas av barn under 14 år.


Om du tar mera Diclofenac T ratiopharm än vad du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).


Om du har glömt att ta Diclofenac T ratiopharm:

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Diclofenac T ratiopharm ha biverkningar. Vid behandlingens början kan mag-tarmbesvär förekomma. Dessa biverkningar är i regel lindriga och försvinner vanligen inom några dagar.


Biverkningar indelas i vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter), sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter) och mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter).


Vanliga: Magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsrubbningar, ökad gasbildning, aptitlöshet, huvudvärk, yrsel, hudutslag eller klåda och leverpåverkan.


Sällsynta: Mag-tarmblödning, blodig kräkning och avföring, magsår, tjocktarmsbesvär, sår i munnen, tungsveda, skada i matstrupen, förstoppning, dåsighet, nässelutslag, hepatit, gulsot, överkänslighetsreaktioner (andnöd, anafylaktisk chock), vätskeansamling i kroppen.


Mycket sällsynta: Känselbortfall, minnesstörningar, nedsatt orienteringsförmåga, synstörningar (dimsyn, dubbelseende), nedsatt hörsel, öronsusningar, insomningssvårigheter, retlighet, kramper, depression, ångest, mardrömmar, skakningar, psykiska reaktioner, smakförändringar, hud- och slemhinneförändringar, ibland allvarliga (blåsor, eksem, rodnad, utslag), håravfall, ljusöverkänslighetsreaktioner, njurpåverkan (urinstopp, blod i urinen, njurinflammation, njurskrumpning), påverkan på blodet, impotens (sambandet osäkert), hjärtklappning, bröstsmärta, högt blodtryck och hjärtsvikt, möjligt förvärrande av astmasymtom.


Magblödningar kan uppträda när som helst under behandlingen med eller utan varningssymtom. Detta ger i allmänhet mer allvarliga konsekvenser hos äldre. Om detta eller andra oväntade symptom uppträder ska läkare kontaktas.


Diclofenac T ratiopharm kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar om din medicinering.


Läkemedel som Diclofenac T ratiopharm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

5. FÖRVARING AV DICLOFENAC T RATIOPHARM


Förvaras vid högst 25 ºC.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.Senaste revision. 2011-06-20

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av