Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Diclofenac T ratiopharm


ReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Filmdragerad tablett 50 mg
(rödbrun, rund, bikonvex 11,1 mm)

Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AB05
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Diclofenac T ratiopharm

25 mg och 50 mg  filmdragerade tabletter
diklofenakkalium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD DICLOFENAC T RATIOPHARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR DICLOFENAC T RATIOPHARM
3. HUR DU ANVÄNDER DICLOFENAC T RATIOPHARM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR DICLOFENAC T RATIOPHARM SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD DICLOFENAC T RATIOPHARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Diclofenac T ratiopharm 25 mg och 50 mg innehåller diklofenakkalium.

Diclofenac T ratiopharm verkar mot smärta (är ett smärtstillande medel) och inflammation (är ett antiinflammatoriskt medel). Läkemedel med dessa eller liknande egenskaper kallas även "icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel", eller NSAID-preparat.

 

Diclofenac T ratiopharm används för

Korttidsbehandling av följande tillstånd:

 • reumatiska sjukdomar i mjukdelar (t.ex. bursit eller seninflammation)

 • smärta eller inflammation efter skada och operation (inklusive tandoperation)

 • menstruations smärta (primär dysmenorré).


Akut behandling av migrän med eller utan aura.


Diclofenac T ratiopharm 25 mg och 50 mg ska inte ges till barn under 14 år.


Diklofenak som finns i Diclofenac T ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR DICLOFENAC T RATIOPHARM

Ta inte Diclofenac T ratiopharm

 • om du är allergisk (överkänslig) mot diklofenak eller mot något hjälpämne i Diclofenac T ratiopharm (se avsnitt 6)

 • om du tidigare haft en allergisk (överkänslighets-) reaktion mot acetylsalicylsyra (ASA) eller andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), t.ex. med astmaattacker, svullnad i nässlemhinnan eller hudreaktioner eller chock (se även avsnitt 4, Eventuella biverkningar)

 • om du har eller tidigare vid flera tillfällen har haft magsår, sår i tolvfingertarmen eller blödningar i magsäcken

 • om du har ulcerös tolvfingertarmsinflammation

 • om du tidigare har haft blödning i mag-tarmkanalen, magsår eller tarmperforation under eller efter behandling med NSAID-preparat

 • om du har hepatisk porfyri (en särskild hemoglobinbildningssjukdom),

 • om du har störningar i blodbildning och ökad blödningsbenägenhet

 • om du har svår hjärtsvikt

 • om du har svår leverskada eller njursjukdom

 • under de sista tre månaderna av graviditeten.

Var särskilt försiktig med Diclofenac T ratiopharm

 • om du lider av astma (luftvägsinfektioner med andnöd)

 • om du har en blodkoagulationssjukdom

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • om du har ulcerös kolit eller Crohns sjukdom (en viss tarmsjukdom)

 • om du löper risk för infektion.


När du tar Diclofenac T ratiopharm under en lång tid kommer din läkare att regelbundet kontrollera dina levervärden, din njurfunktion och ditt blodvärde.


Biverkningar kan minskas genom att använda lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid som behövs för att kontrollera symtomen.


Blödning i mag-tarmkanalen, sår och perforation

Behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan orsaka blödningar i mag-tarmkanalen, sår och perforation, eventuellt med dödlig utgång. Risken att bli sjuk är högre:

 • vid högre doser av NSAID-preparat

 • hos patienter som redan har haft magsår, särskilt om de har involverat blödning eller perforation

 • hos äldre patienter.

Om du har en av dessa riskfaktorer och / eller om du dessutom behandlas med

 • låg dos acetylsalicylsyra (ASA) som blodförtunnande medel

 • andra läkemedel som ökar risken för sjukdom i mag-tarmkanalen

kan din läkare eventuellt ordinera tillägg av ett läkemedel som skyddar magen.


Om du tidigare har haft biverkningar från mag-tarmkanalen bör du rapportera alla ovanliga buksymtom till din läkare. Detta gäller särskilt blödning från mage eller tarm. En sådan blödning känns igen på svartfärgad kräkning eller avföring. Äldre löper en större risk.

Om du har blödning eller sår i mag- och tarmkanalen när du tar Diclofenac T ratiopharm måste behandlingen avbrytas.


Effekter på det kardiovaskulära systemet

Läkemedel som Diclofenac T ratiopharm är eventuellt relaterade till en något förhöjd risk för hjärtattack (hjärtinfarkt) eller stroke. Risken är större med höga doser och längre behandlingsperioder. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller längden av behandlingen.

Om du har hjärtproblem eller tidigare har haft en stroke eller tror att du kan vara i riskzonen för dessa sjukdomar (t.ex. om du har högt blodtryck, diabetes eller höga kolesterolvärden eller om du röker) bör du diskutera din behandling med din läkare eller apotekspersonal.


Hudreaktioner

Det har förekommit mycket sällsynta rapporter om allvarliga hudreaktioner, vid behandling med NSAID-preparat, med hudrodnad och blåsbildning, ibland med dödlig utgång. Vid första symtom som påverkar huden eller slemhinnorna ska du sluta använda Diclofenac T ratiopharm och informera din läkare omedelbart. Detta gäller även andra tecken på en känslighetsreaktion (se även avsnitt 4, Eventuella biverkningar).


Äldre patienter

Biverkningar förekommer mer frekvent hos äldre patienter som tar NSAID-preparat. Blödning och perforation av mag- och tarmkanalen är särskilt oroande tillstånd, vilka i vissa fall kan vara livshotande.


Fertilitet

Liksom övriga läkemedel som hämmar prostaglandinsyntesen (bildning av vissa vävnadshormoner) kan Diclofenac T ratiopharm göra det svårare att bli gravid. Du bör informera din läkare om du planerar att bli gravid eller har haft problem att bli gravid.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Du bör undvika att ta Diclofenac T ratiopharm samtidigt som:

 • andra antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel från den icke-steroida antiinflammatoriska läkemedelsgruppen (NSAID)

 • COX-2 hämmare (som också är anti-inflammatoriska ämnen).

Din läkare avgör detta från fall till fall.


Särskild försiktighet krävs när Diclofenac T ratiopharm tas med:

 • digoxin (ett läkemedel för att öka styrka och kraft i hjärtat)

 • litium (ett läkemedel för behandling av mentala / emotionella störningar)

 • läkemedel som verkar mot vätskeansamling (diuretika)

 • läkemedel för att sänka blodtrycket (blodtryckssänkande läkemedel)

 • ACE-hämmare och angiotensin-II receptor antagonister (även de läkemedel för behandling av hjärtsvikt och blodtryckssänkning)

 • glukokortikosteroider

 • vissa läkemedel mot depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare / SSRI)

 • metotrexat (ett annat läkemedel mot reumatism)

 • blodförtunnande läkemedel såsom warfarin

 • ciklosporin (hämmar kroppens immunförsvar)

 • läkemedel som sänker blodsockernivån (antidiabetika)

 • kinolonantibiotika

 • kolestyramin (lipidsänkande läkemedel).

Graviditet

Du får inte ta Diclofenac T ratiopharm under de sista tre månaderna av en graviditet. Det utgör en fara för hälsan hos modern och barnet. Under de första 6 månaderna av graviditeten ska du bara ta Diclofenac T ratiopharm efter samråd med din läkare.


Amning

Den aktiva substansen diklofenak, och dess nedbrytningsprodukter passerar i små mängder över i modersmjölk. Hittills är det inte känt om det påverkar barnet. Fråga din läkare om du kan ta Diclofenac T ratiopharm och fortsätta amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Diclofenac T ratiopharm kan orsaka biverkningar såsom trötthet och yrsel. Som ett resultat kan din reaktionsförmåga förändras och din förmåga att köra bil och använda maskiner kan försämras.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Diclofenac T ratiopharm:

Diclofenac T ratiopharm innehåller laktos. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER DICLOFENAC T RATIOPHARM

 

Ta alltid Diclofenac T ratiopharm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Administreringssätt

Ta Diclofenac T ratiopharm utan att tugga tabletten och med en liten mängd vätska, helst före måltid.


Behandlingstid

Läkaren som behandlar dig kommer att avgöra hur länge behandlingen ska pågå.


Vanlig dos är

För vuxna:

Diclofenac T ratiopharm 25 mg: Startdosen är vanligen 4-6 tabletter Diclofenac T ratiopharm 25 mg per dag. I mildare fall är en dos om 3-4 tabletter Diclofenac T ratiopharm 25 mg per dag vanligtvis tillräcklig. Den dagliga dosen ska tas i två eller tre separata doser.


Diclofenac T ratiopharm 50 mg: Startdosen är vanligen 2-3 tabletter Diclofenac T ratiopharm 50 mg per dag. I mildare fall är en dos om 1-2 tabletter Diclofenac T ratiopharm 50 mg per dag vanligtvis tillräcklig. Den dagliga dosen ska tas i två eller tre separata doser.


Menstruationssmärta:

Diclofenac T ratiopharm 25 mg: 2-6 tabletter Diclofenac T ratiopharm 25 mg per dag tas i två till tre doser.

Dosen bör anpassas till det enskilda fallet. En lägre dos (2-4 tabletter per dag) bör tas i början, som sedan kan ökas stegvis från menstruation till menstruation.

Behandlingen påbörjas när de första smärtsymptomen uppkommer och fortsätter under några dagar beroende på smärtans intensitet.


Diclofenac T ratiopharm 50 mg: 1-3 tabletter Diclofenac T ratiopharm 50 mg per dag tas i två till tre doser.

Dosen bör anpassas till det enskilda fallet. En lägre dos (1-2 tabletter per dag) bör tas i början, som sedan kan ökas stegvis från menstruation till menstruation.

Behandlingen påbörjas när de första smärtsymptomen uppkommer och fortsätter under några dagar beroende på smärtans intensitet.


Migrän:

Diclofenac T ratiopharm 25 mg: Ta 2 tabletter Diclofenac T ratiopharm 25 mg vid de första tecknen på en attack. I de fall där smärtlindring inom 2 timmar efter de första tabletterna inte är tillräcklig kan ytterligare två tabletter tas. Vid behov kan ytterligare två Diclofenac T ratiopharm 25 mg tabletter tas med 4 till 6 timmars mellanrum.

Ta inte mer än 8 tabletter Diclofenac T ratiopharm 25 mg per dag!


Diclofenac T ratiopharm 50 mg: Ta 1 tablett Diclofenac T ratiopharm 50 mg vid de första tecknen på en attack. I de fall där smärtlindring inom 2 timmar efter den första tabletten inte är tillräcklig kan ytterligare en tablett tas. Vid behov kan ytterligare Diclofenac T ratiopharm 50 mg tabletter tas med 4 till 6 timmars mellanrum.

Ta inte mer än 4 tabletter Diclofenac T ratiopharm 50 mg per dag!


Barn:

Diclofenac T ratiopharm bör ej användas av barn under 14 år.

Om du har tagit för stor mängd Diclofenac T ratiopharm:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Diclofenac T ratiopharm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos utan fortsätt behandlingen med nästa dos.


Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Diclofenac T ratiopharm orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar av läkemedel är i regel dosberoende och varierar från patient till patient. Risken, särskilt för blödning i mag-tarmkanalen (sår, skador på slemhinnor, inflammation i magsäckens slemhinna), beror på dosintervallet och behandlingstiden.


För att utvärdera biverkningar har följande frekvenser fastställts:

Mycket vanliga

förekommer hos fler än 1 användare av 10

Vanliga

förekommer hos 1 till 10 användare av 100

Mindre vanliga

förekommer hos 1 till 10 användare av 1000

Sällsynta

förekommer hos 1 till 10 användare av 10000

Mycket sällsynta

förekommer hos färre än 1 användare av 10000

Ingen känd frekvens

kan inte beräknas från tillgängliga data


Allvarliga biverkningar och motåtgärder

Du skall sluta ta Diclofenac T ratiopharm om följande biverkningar förekommer och omedelbart kontakta läkare:

 • Ökad hjärtfrekvens, ett blodtrycksfall med chock (tecken på allvarliga överkänslighetsreaktioner.) Detta kan inträffa när man tar Diclofenac T ratiopharm för första gången, men det är sällsynt.

 • Svår smärta i övre delen av buken, svartfärgade kräkningar och avföring (tecken på mag / tarm blödning eller magsår). Detta är sällsynt.

 • Ytliga skador i munnen, feber, halsont, näsblödning och blåmärken, influensaliknande symtom, svår utmattning, (tecken på störning i blodbildningen). Detta sker mycket sällan. Ta inga smärtstillande medel eller läkemedel för att sänka feber.

 • Svår huvudvärk, illamående, kräkningar, feber, stelhet i nacken eller medvetandesänkning (tecken på meningit). Detta sker mycket sällan.

 • Minskad urinutsöndring, kvarhållande av vatten i kroppen och allmän sjukdomskänsla (tecken på njursjukdom eller njursvikt). Detta sker mycket sällan.

 • Allvarliga hudreaktioner med rodnad och blåsor, sjukdomar i hud och slemhinnor (tecken på exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom och Lyells sjukdom). Detta sker mycket sällan.

Om följande biverkningar visas måste du informera en läkare så snart som möjligt:

 • Urtikaria (en typ av hudutslag med ljusröda, upphöjda, kliande knölar). Detta är sällsynt.


Andra biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Diclofenac T ratiopharm:

Vanliga:

 • sjukdomar som rör nervsystemet såsom huvudvärk, yrsel

 • smärta i övre delen av buken, illamående, kräkningar, diarré, magkramper, magsmärta, gasbildning, aptitlöshet

 • förhöjda leverenzymvärden i blodet

 • hudutslag och irritation


Mindre vanliga:

 • leverinflammation med eller utan gulsot


Sällsynta:

 • dåsighet

 • astma

 • lätt blodförlust från mag-tarmregionen, inflammation i magsäckens slemhinna, ventrikelsår och duodenalsår (eventuellt med blödning och perforation)

 • symtom i nedre delen av buken såsom blödning i mage-tarmkanalen och inflammation, försämring av Crohns sjukdom / ulcerös kolit

 • varbildande inflammation i munslemhinnan på grund av svampinfektion, inflammation i tungan, skada på matstrupen, förstoppning.


Mycket sällsynta:

 • mentala / emotionella störningar, depression, ångest, mardrömmar

 • psykiska och emotionella sjukdomar, störningar av normal uppfattning av tid och rum, sömnlöshet, upprördhet/irritabilitet, kramper, darrningar

 • störningar i smaksinnet

 • synstörningar, (dimsyn eller dubbelseende)

 • öronsusningar och övergående hörselbesvär

 • hjärtklappning, smärta i bröstet, hjärtsvikt, högt blodtryck

 • inflammatoriska kärlsjukdomar

 • interstitiell plasmacellular lunginflammation (lungsjukdom)

 • mycket allvarlig fortskridande hepatit B (inflammation i levern)

 • små fläckvisa blödningar under huden (purpura, orsakas också av allergier), ljuskänslighet, håravfall

 • akut njurfunktionsstörningar, protein i urinen, blod i urinen, nefrotiskt syndrom (retention av vatten i kroppen och större utsöndring av protein), skador på njurvävnad,

 • impotens (oklart orsakssamband med diklofenak)


Läkemedel som Diclofenac T ratiopharm är eventuellt relaterade till en något ökad risk för hjärtattack (hjärtinfarkt) eller stroke.


Om några biverkningar blir allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR DICLOFENAC T RATIOPHARM SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25ºC.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vad Diclofenac T ratiopharm 25 mg och 50 mg innehåller

 • Det aktiva innehållsämnet är 25 mg respektive 50 mg diklofenakkalium.

 • Hjälpämnen för 25 mg är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, majsstärkelse, karmellosnatrium, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, glycerol 85%, titandioxid (E171), röd och gul järndioxid (E172).

 • Hjälpämnen för 50 mg är: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, glycerol 85%, talk, titandioxid (E171), röd och gul järndioxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Diclofenac T ratiopharm 25 mg tabletter är rödbruna, runda, filmdragerade tabletter, med en diameter på 9,1 mm.


Diclofenac T ratiopharm 25 mg finns i förpackningar med 10, 20, 30, 30x1, 100, 100x1 filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Diclofenac T ratiopharm 50 mg tabletter är rödbruna, runda, filmdragerade tabletter, med en diameter på 11,1 mm.


Diclofenac T ratiopharm 50 mg finns i förpackningar med 10, 20, 20x1, 30, 50, 50x1, 100, 100x1 filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland


Innehavare av tillverkningstillståndet som ansvarar för frisläppning av tillverkningssats

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blauberen, Tyskland


Information lämnas av

Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel godkändes senast den 10 oktober 2012

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av