Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Laxoberal®


Förmånsstatus
Boehringer Ingelheim

Kapsel, mjuk 2,5 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (sfärisk, genomskinlig, diameter 5,1 mm)

Kontaktlaxativ

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AB08
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

LAXOBERAL

2,5 mg  Kapsel, mjuk

 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Laxoberal måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom en vecka.


I denna bipacksedel finns information om:

1. Vad Laxoberal är och vad det används för

2. Innan du använder Laxoberal

3. Hur du använder Laxoberal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Laxoberal ska förvaras

6. Övriga upplysningar

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är LAXOBERAL och vad används det för?
2. Innan du använder LAXOBERAL
3. Hur du använder LAXOBERAL
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av LAXOBERAL
6. Övriga upplysningar

Vad innehåller LAXOBERAL?

- Den aktiva substansen är natriumpikosulfatmonohydrat motsvarande natriumpikosulfat 2,5 mg per kapsel.

- Övriga innehållsämnen är renat vatten, propylenglykol, Makrogol 400, gelatin, glycerol.

Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Tillverkare

Cardinal Health Italy 407 S.p.A.

Via Nettunense, KM. 20+100

I-04011 Aprilia (Latina)

Italien

1. VAD ÄR LAXOBERAL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Kapslarna är sfäriska, genomskinliga och 5 mm i diameter.

50 kapslar i glasburk med lock med barnsäker förslutning.

För att öppna, tryck ned och vrid locket samtidigt.

Läkemedelsgrupp

Laxermedel

Vad används LAXOBERAL för?

Laxoberal används mot tillfällig förstoppning samt för att underlätta tarmtömning vid hemorrojder och sår kring ändtarmsöppningen.

Det aktiva ämnet i Laxoberal, natriumpikosulfat, ombildas i tjocktarmen till verksam substans som sätter igång tjocktarmens rörelser så att tarminnehållet transporteras snabbare. Användningen påverkar inte hur mycket näring som tas upp i kroppen från tunntarmen. Laxoberal har ingen kalorireducerande effekt.


2. INNAN DU ANVÄNDER LAXOBERAL

Använd inte LAXOBERAL

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot natriumpikosulfat eller något av övriga innehållsämnen i Laxoberal.

  • Om du har svåra magsmärtor, hinder i tarmen, inflammatorisk tarmsjukdom eller svår magsmärta med feber, illamående och kräkningar.

  • Om du har svår uttorkning.


Var särskilt försiktig med LAXOBERAL:


  • Om laxermedel används regelbundet mer än en vecka, bör läkare konsulteras. Långvarig och överdriven användning kan leda till störd vätskebalans och brist på kalium i blodet.

  • Yrsel och svimning har rapporterats av patienter som använt Laxoberal, men förmodligen har detta berott på ansträning vid tarmtömning eller varit en effekt av buksmärtorna orsakade av förstoppningen.

Sluta att ta Laxoberal och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

Intag av LAXOBERAL med mat och dryck:

Laxoberal kan tas med eller utan mat.

Barn

Laxoberal ska inte användas av barn under 12 år utan läkares rekommendation.

Graviditet

Det saknas moderna studier på gravida kvinnor. Lång erfarenhet har inte visat någon skadlig eller oönskad effekt under graviditet. Vid graviditet skall dock Laxoberal, liksom alla läkemedel, endast tas på medicinsk inrådan. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Amning

Natriumpikosulfat går inte över i bröstmjölk. Laxoberal kan därför användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Yrsel och svimning kan förekomma vid användning av Laxoberal, mest troligt på grund av en reflex som kan uppstå vid magsmärtor eller tarmtömning. Om du drabbas av magsmärtor bör du därför vara försiktig med att köra bil och hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av andra läkemedel:

Samtidig användning av urindrivande eller kortisonliknande läkemedel och höga doser av Laxoberal kan öka risken för störning i kroppens saltbalans. Samtidig användning av antibiotika kan minska den laxerande effekten av Laxoberal.

Om du är osäker, rådgör med läkare eller apotekspersonal före användning av Laxoberal.


3. HUR DU ANVÄNDER LAXOBERAL

Doseringsanvisning

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos:

Vuxna: 2-4 kapslar en gång per dygn. Kapslarna bör tas på kvällen för tarmtömning följande morgon.

Börja med 2 kapslar på kvällen. Dosen kan sedan minskas eller ökas så att avföringen blir lagom mjuk. Ta inte fler än 4 kapslar per dygn. Efter tarmtömningen kan det hända att det går längre tid än vanligt innan du får avföringsbehov igen (se När du slutar använda Laxoberal).


Kapslarna bör sväljas tillsammans med vätska.

Långvarig förstoppning bör behandlas i samråd med läkare. Därför rekommenderas receptfri daglig användning av Laxoberal i högst en vecka. Efter det kan du eventuellt behandla med Laxoberal var annan dag i en vecka, var tredje dag under den tredje veckan och sedan avsluta behandlingen under den fjärde veckan. Din läkare kan föreslå att du ska ta en annan dos eller en annan behandlingstid.

Om du använder mera LAXOBERAL än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Effekter som kan uppträda när behandling med LAXOBERAL avslutas:

När Laxoberal givit avföring, så har tjocktarmen tömts helt. Det kan därför ta några dagar innan avföringsbehov uppstår på nytt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Laxoberal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (fler än 1 person av 10): Diarré

Vanliga (fler än 1 person av 100 men färre än 1 person av 10): Magkramper, buksmärtor, obehagskänslor i magtrakten.

Mindre vanliga (fler än 1 person av 1000 men färre än 1 person av 100): Yrsel, kräkningar, illamående.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Överkänslighet, allergiska reaktioner inklusive hudutslag, klåda och svullnad av tunga, läppar eller ansikte (angioödem), svimning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 UPPSALA

www.lakemedelsverket.se

5. FÖRVARING AV LAXOBERAL

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Boehringer Ingelheim AB

Consumer Health Care

Box 47608

117 94 Stockholm

Tel.: 08 – 721 21 00

E-post: info@receptfritt.nu


Denna bipacksedel godkändes senast den 2015–04–17

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av