Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Sandostatin® LAR®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 20 mg
(Pulver: vitt till svagt gulaktigt pulver. Spädningsvätska: klar, färglös till svagt gul eller brun lösning)

Tillväxthormonhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: H01CB02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Sandostatin LAR

 

 

Sandostatin LAR, 10 mg, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Sandostatin LAR, 20 mg, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Sandostatin LAR, 30 mg, pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Oktreotid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Sandostatin LAR.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sandostatin LAR är och vad det används för
2. Innan du använder Sandostatin LAR
3. Hur du använder Sandostatin LAR
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sandostatin LAR ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD SANDOSTATIN LAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Sandostatin LAR innehåller oktreotid som är en syntetisk version av ett hormon som heter somatostatin och som förekommer naturligt i kroppen. Oktreotid minskar utsöndringen av tillväxthormon och vissa proteiner (peptider) från mag-tarmsystemet och bukspottkörteln.

 

Sandostatin LAR används för behandling av:

• symtom vid akromegali (en onormal tillväxt av vissa organ, förorsakad av en ökad utsöndring av tillväxthormon).

• symtom vid hormon- och peptidproducerande tumörer i mage, tarm och bukspottkörtel

• vissa neuroendokrina tumörer.


2. INNAN DU ANVÄNDER SANDOSTATIN LAR

Använd inte Sandostatin LAR

- om du är överkänslig (allergisk) mot oktreotid eller något av de övriga innehållsämnena i Sandostatin LAR


Var särskilt försiktig med Sandostatin LAR

Berätta för din läkare:

- Om du tar läkemedel mot hjärtsjukdomar eller högt blodtryck såsom betablockerare eller kalciumflödeshämmare eller läkemedel som kontrollerar vätske- och elektrolytbalansen i kroppen (dosjustering kan vara nödvändig).

- Om du har diabetes, eftersom oktreotid kan påverka dina blodsockervärden. Detta kan leda till att ditt behov av diabetesmediciner kan förändras.

- Om du har tillväxthormonproducerande tumörer och får synförändringar under behandlingen.

- Om du tidigare har haft vitamin B12-brist.

- Om du har nedsatt leverfunktion. Din läkare kan även vilja övervaka din leverfunktion under behandling med Sandostatin LAR.

- Om du har haft gallstenar eller andra magproblem (du kan komma att genomgå en ultraljudsundersökning av magen).


Om du under en längre tid behandlas med Sandostatin LAR kan din läkare med jämna mellanrum vilja kontrollera din sköldkörtelfunktion.


Kvinnliga patienter som kan bli gravida bör använda en säker preventivmetod under behandling med oktreotid. Om du blir gravid, tala omedelbart om detta för din läkare.


Barn och ungdomar

Erfarenheterna av Sandostatin LAR hos barn är begränsade.


Äldre

Ingen dosjustering av Sandostatin LAR är nödvändig hos personer över 65 år.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Samtidig användning av Sandostatin LAR påverkar absorption och effekt av andra läkemedel, t.ex. ciklosporin, cimetidin och bromokriptin.

Graviditet och amning

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Erfarenheterna av Sandostatin LAR under graviditet är begränsade. Preparatet kan påverka fostret och bör därför inte användas under graviditet, om inte din läkare anser det vara absolut nödvändigt.


Det är inte känt om den aktiva substansen i Sandostatin LAR går över i modersmjölken. Mödrar som behandlas med Sandostatin LAR bör därför inte amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något hjälpämne i Sandostatin LAR

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, det vill säga, är näst intill ”natriumfritt”.


3. HUR DU ANVÄNDER SANDOSTATIN LAR

 

Använd alltid Sandostatin LAR enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare anpassar dosen individuellt för dig.


Sandostatin LAR ges av hälsovårdspersonal som en injektion i sätesmuskeln var fjärde vecka.

Om du använt för stor mängd av Sandostatin LAR


Det finns ingen information om överdosering med Sandostatin LAR. Vid en eventuell överdosering är biverkningar från magtarmsystemet och en långsammare puls möjliga.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Sandostatin LAR ha biverkningar.


Mycket vanliga biverkningar (fler än 1 patient av 10): Huvudvärk. Biverkningar från magtarmkanalen såsom diarré, gasbildning, magsmärtor, illamående och förstoppning. Högt blodsocker, gallstensbildning. Smärta på injektionsstället. Depression.


Vanliga biverkningar (fler än 1 patient av 100 men färre än 1 av 10): Lågt blodsocker, försämrad glukostolerans, aptitlöshet. Yrsel. Underaktiv sköldkörtel (hypothyroidism), störd sköldkörtelfunktion. Långsam hjärtrytm. Hjärtsvikt. Andnöd. Dyspepsi (magproblem), kräkningar, väderspänning i buken, fettrik avföring, lös avföring, missfärgad avföring. Inflammation i gallblåsan (kolecystit), gallblåseslam, ökad halt av gallfärgämne (hyperbilirubinemi), förhöjda transaminasnivåer. Klåda, hudutslag, håravfall. Kraftlöshet (asteni). Feber.


Mindre vanliga biverkningar (fler än 1 patient av 1000, men färre än 1 av 100): Hjärtklappning. Uttorkning.


Ingen känd biverkningsfrekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Allergisk reaktion, överkänslighetsreaktion. Oregelbunden hjärtrytm. Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), gallsten. Leverpåverkan såsom gulsot, inflammation i levern, onormala levervärden. Nässelutslag.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller apotekspersonal.

5. HUR SANDOSTATIN LAR SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid 2 °C – 8 °C (i kylskåp). Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Oöppnade injektionsflaskor kan förvaras i rumstemperatur i skydd för ljus under injektionsdagen. Förpackningen bör alltid anta rumstemperatur innan injektionen ges. Suspensionen ska beredas omedelbart innan injektionen ska ges.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är oktreotid. En injektionsflaska med pulver innehåller oktreotidacetat motsvarande 10 mg, 20 mg respektive 30 mg oktreotid.

- Övriga innehållsämnen är:

Pulver: Poly-(DL-laktid-co-glykolid), mannitol.

Spädningsvätska: Natriumkarboximetylcellulosa, mannitol, poloxamer 188, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pulver: Vitt till svagt gulaktigt pulver.

Spädningsvätska: Klar, färglös till svagt gul eller brun lösning.


Förpackningsstorlekar

1 injektionsflaska + 1 förfylld spruta


Förpackningarna innehåller också en flaskadapter och en säkerhetskanyl.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Sverige AB

Box 1150

183 11 Täby

Tel. 08-732 32 00.


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för försäljning.

 

Denna bipacksedel godkändes senast 2014-03-05

Följande uppgifter är uteslutande för läkare och hälsovårdspersonal:


Beredningsinstruktion


ENDAST FÖR DJUP INTRAGLUTEAL INJEKTION


Innehåll i förpackning

a. Injektionsflaska som innehåller Sandostatin LAR pulver.

b. Förfylld spruta med spädningsvätska.

c. En flaskadapter.

d. En säkerhetskanyl.


Följ noggrant instruktionerna nedan för att säkerställa att pulvret blir mättat och utgör en homogen suspension innan intramuskulär injektion ges.

Det finns 3 kritiska steg vid beredning av Sandostatin LAR. Om de inte följs kan det leda till att läkemedlet inte administreras på ett korrekt sätt.

 

Injektionsförpackningen måste inta rumstemperatur. Ta ut injektionsförpackningen ur kylen och låt den stå i rumstemperatur i minst 30 minuter innan beredningen, men överstig ej 24 timmar.

• Efter tillsats av spädningsvätskan, låt injektionsflaskan stå i minst 2 minuter (upp till 5 minuter) för att säkerställa att pulvret är helt mättat.

• Efter mättnad, skaka injektionsflaskan måttligt i horisontell riktning under minst 30 sekunder tills dess att en jämn mjölkig suspension bildats. Sandostatin LAR suspension ska beredas omedelbart före administrering.

Sandostatin LAR bör endast ges av utbildad hälsovårdspersonal.

Steg 1

 

• Flytta Sandostatin LAR injektionsförpackning från kylförvaringen.

Klocka 30 min

OBSERVERA: Det är viktigt att injektionsförpackningen nått rumstemperatur innan spädningsprocessen startas . Låt förpackningen stå i rumstemperatur i minst 30 minuter före beredning, men överstig inte 24 timmar.

Steg 2

 

• Ta bort plastlocket från injektionsflaskan och desinficera injektionsflaskans gummimembran med en spritservett.

• Ta bort skyddsfilmen från förpackningen med flaskadaptern men ta EJ ur flaskadaptern ur förpackningen.

• Hållandes i förpackningen med flaskadaptern, placera flaskadaptern på injektionsflaskan och tryck ned fullständigt så att den sätts på plats, bekräftas genom ett hörbart ”klick”.

• Lyft av förpackningen från flaskadaptern.

Steg 1
Steg 2

Steg 2

Steg 3

 

• Ta bort skyddskapsylen från den förfyllda sprutan med spädningsvätska och skruva på sprutan på flaskadaptern.

• Tryck långsamt ner kolven hela vägen för att tömma all spädningsvätska i injektionsflaskan.

Steg 3

Steg 3

Steg 4

OBSERVERA: Det är viktigt att låta injektionsflaskan stå i minst 2 minuter (upp till 5 minuter) för att säkerställa att spädningsvätskan har mättat pulvret helt.

Viktigt: Det är normalt att kolven rör sig uppåt på grund av ett lätt övertryck i injektionsflaskan.

Klocka 2 min
 

• Förbered patienten för injektion i

Steg 5

 

• Efter mättnad, se till att kolven trycks hela vägen ner i sprutan.

Steg 5

OBSERVERA: Håll kolven intryckt och skaka injektionsflaskan måttligt i horisontell riktning i minst 30 sekunder så att pulvret är fullständigt suspenderat (mjölkig jämn suspension). Om pulvret inte är fullständigt suspenderat, skaka måttligt igen i ytterligare 30 sekunder.

Steg 6

 

• Vänd sprutan och injektionsflaskan upp och ner, dra långsamt kolven bakåt och dra upp allt innehåll i injektionsflaskan i sprutan.

• Skruva av sprutan från flaskadaptern.

Steg 6

Steg 6

Steg 7

 

• Skruva på säkerhetskanylen på sprutan.

• Dra av skyddskåpan från kanylen.

• För att undvika sedimentering och upprätthålla en mjölkig jämn suspension kan du skaka försiktigt på sprutan.

• Knacka försiktigt på sprutan för att avlägsna synliga bubblor och tryck ut dem från sprutan.

• Den färdigberedda Sandostatin LAR är nu redo att administreras omedelbart.

Steg 7

Steg 7

Steg 8

 

• Sandostatin LAR får endast ges som djup intragluteal injektion, ALDRIG intravenöst.

• Förbered injektionsstället med en spritservett.

• För in kanylen fullständigt i vänster eller höger glutealmuskel i en 90° vinkel mot huden.

• Dra tillbaka kolven långsamt för att kontrollera att inget blodkärl har träffats (byt injektionsställe om ett blodkärl har träffats).

• Tryck långsamt ner kolven tills sprutan är tom. Dra ut kanylen från injektionsstället och aktivera säkerhetsskyddet (enligt Steg 9).

Injektionsplatser

Steg 9

 

• Aktivera säkerhetsskyddet över kanylen genom en av följande 2 metoder:

1. tryck ner den gångjärnsförsedda delen av säkerhetsskyddet mot en hård yta (bild A)

2. tryck gångjärnet framåt med ditt finger (bild B).

• Ett hörbart “klick” bekräftar korrekt aktivering.

• Kassera sprutan omedelbart (i avfallsbehållare).

Steg 9

Steg 9

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av