Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Doxyferm®


ReceptstatusFörmånsstatus
Nordic Drugs

Tablett 100 mg
(grågul, rund, bikonvex med skåra, Ø 9 mm)

Tetracykliner

Aktiv substans:
ATC-kod: J01AA02
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Doxyferm

100 mg tabletter
doxycyklinmonohydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Doxyferm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Doxyferm
3. Hur du använder Doxyferm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Doxyferm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Doxyferm är och vad det används för

 

Doxyferm är ett antibiotikum som förhindrar bakteriernas tillväxt.

 

Doxyferm används vid behandling av lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit), Chlamydiainfektioner i urin- och könsorganen. Borreliainfektioner efter fästingbett. Doxyferm används även vid akut bihåleinflammation till patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller då behandling med penicilliner ej givit önskad effekt.


2. Vad du behöver veta innan du använder Doxyferm

Använd inte Doxyferm

Om du är allergisk mot doxycyklin, tetracykliner eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet


Tala med läkare innan du använder Doxyferm

- om du saknar produktion av saltsyra i magsäcken.

- om du har myastenia gravis (en sjukdom som försvagar musklerna).


Barn under 8 år bör endast behandlas med Doxyferm på bestämd ordination av läkare därför att denna typ av läkemedel (tetracykliner) kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller utvecklas ofullständigt och på grund av inlagring i det växande skelettet.


På grund av risken för allergiska hudreaktioner bör du undvika solning, även solning i solarier, under behandlingstiden och ytterligare minst 5 dygn efter det att behandlingen har avslutats.


Kontakta läkare om du får långvarig och/eller besvärande diarré.

Andra läkemedel och Doxyferm

Tala om för läkare eller farmaceut om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Följande läkemedel bör undvikas vid behandling med Doxyferm:

  • antacida (för behandling av sura uppstötningar)

  • järnmedicin

  • kinapril (mot högt blodtryck)

  • didanosin (mot virusinfektioner)

  • atovakvon (mot lunginflammation (pneumocystis carinii) och malaria)

  • antibakteriella läkemedel som innehåller penicillin

Följande läkemedel kan minska effekten av Doxyferm om de tas samtidigt:

  • kalcium (bör tas minst 3 timmar före eller efter Doxyferm)

  • rifampicin (mot tuberkulos)

  • fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin (mot epilepsi)

  • Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol eller esomeprazol (minskar produktionen av saltsyra i magsäcken)

Om du vid långtidsbehandling samtidigt använder antikoagulantia (läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig) ska du tala med din läkare innan du använder Doxyferm, eftersom dosen för antikoagulantia kan behöva sänkas.

Doxyferm med mat, dryck och alkohol

Effekten av Doxyferm kan påverkas vid samtidigt intag av alkohol.

Effekten av Doxyferm påverkas inte av mat.

Graviditet och amning

Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Doxyferm under graviditet annat än på bestämd ordination av läkare.

Doxyferm går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Doxyferm under amning.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Doxyferm har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Doxyferm

 

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta tabletterna tillsammans med mat för att förhindra obehagskänsla i magen (se även avsnitt 2: Doxyferm med mat, dryck och alkohol).


Svälj tabletterna med vätska eller lös dem i vatten men se då till att samtliga korn sväljs.


Ligg inte ner då du tar tabletterna.

 

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.


Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: Första dagen 2 tabletter, därefter 1 tablett dagligen.


Eftersom doxycyklin utsöndras långsamt ur kroppen räcker det i de flesta fall med en dos dagligen.Redan efter ett par dagars behandling med Doxyferm kan tecknen på infektionen ha försvunnit, men det är mycket viktigt att du fortsätter behandlingen enligt läkarens anvisningar. Det finns annars risk för att infektionen återkommer.

Om du har tagit för stor mängd av Doxyferm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Doxyferm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber, andningssvårigheter och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller läkare kontaktas och behandlingen avbrytas.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, kräkningar, diarré. För att minska dessa biverkningar kan du ta Doxyferm tillsammans med mat.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hud- och nässelutslag, överkänslighet mot solljus (se även avsnittet ”Varningar och försiktighet").


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktion, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), nagelavlossning, hudrodnad, slemhinne- och hudinflammationer av olika svårighetsgrad, förhöjt tryck i huvudet (som kan ge symtom i form av huvudvärk eller nedsatt synskärpa), inflammation i tjocktarmen.


Okänd frekvens (förekommer hos okänt antal användare): Nagelavlossning orsakad av överkänslighet mot solljus, svart hårig tunga, läkemedelsreaktion som kan yttra sig som feber, hudutslag, förändrad blodbild, förstorade lymfkörtlar och påverkan på inre organ (DRESS-syndrom).


Svampöverväxt i munnens eller slidans slemhinnnor kan ibland uppstå beroende på att den normala bakteriefloran påverkats, och kan orsaka inflammation. Om besvär uppträder och kvarstår under flera dagar eller upplevs som svåra, kontakta läkare.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Doxyferm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30 °C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är doxycyklinmonohydrat motsvarande 100 mg doxycyklin per tablett.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tablett: grågul, rund och kupad med skåra på ena sidan.

Blister: 10, 15 respektive 30 tabletter.

Blister (endos): 20x1 tablett, 100x1 tablett

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH, Ulm, Tyskland.

 


Tillverkare

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland


Ombud

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-10-17

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av