Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Felodipin Hexal


ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz

Depottablett 2,5 mg
(rund, bikonvex, filmdragerad tablett, ljusgul, märkt ”2,5” på tablettens ena sida)

1,4-dihydropyridinderivat/kalciumantagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: C08CA02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Felodipin Hexal

2,5 mg  depottabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Felodipin Hexal är och vad det används för
2. Innan du använder Felodipin Hexal
3. Hur du använder Felodipin Hexal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Felodipin Hexal ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD FELODIPIN HEXAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Felodipin Hexal tillhör en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister. Dessa läkemedel motverkar högt blodtryck genom att vidga de små blodkärlen (arteriolerna) och underlätta hjärtats pumpfunktion.

 

Felodpin Hexal används vid behandling av högt blodtryck.


Felodipin som finns i Felodipin Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER FELODIPIN HEXAL

Använd inte Felodipin Hexal

 • om du är allergisk (överkänslig) mot felodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot liknande kalciumkanalblockerare (så kallade dihydropyridinderivat).

 • om du har otillräcklig blodtillförsel i vävnaderna med symtom som lågt blodtryck, låg puls, snabba hjärtslag (chock, inklusive kardiovaskulär chock). Kardiovaskulär chock betyder chock på grund av allvarliga hjärtproblem.

 • om du har haft hjärtinfarkt under de senaste två månaderna.

 • om du får bröstsmärta förknippad med hjärtat även i vila eller vid minimal ansträngning (kärlkramp/instabil angina pectoris)

 • om du har hjärtsvikt som inte har stabiliserats genom medicinska åtgärder (dekompenserad hjärtsvikt)

 • om du har någon annan svår hjärtsjukdom (t.ex. svår hjärtsvikt, hjärtmuskelsjukdom eller svår hjärtklaffssjukdom)

 • om du har någon svår leversjukdom

 • om du är gravid.

Var särskilt försiktig med Felodipin Hexal

Tala med din läkare innan du tar Felodipin Hexal om du har eller har haft något sjukdomstillstånd, detta gäller särskilt följande:

 • störd överföring av signalerna i hjärtat

 • kronisk hjärtsvikt

 • hög puls

 • om klaffarna i hjärtats vänstra kammare har någon förträngning

 • kraftigt nedsatt funktion i hjärtats vänstra kammare

 • lätt till måttligt nedsatt leverfunktion

 • svår njursvikt


Om behandling med Felodipin Hexal avbryts plötsligt kan en plötslig blodtrycksstegring uppkomma i enskilda fall.


Liksom är fallet med andra kärlvidgande medel kan Felodipin Hexal i sällsynta fall framkalla lågt blodtryck med snabba hjärtslag (takykardi) vilket hos känsliga personer kan ge otillräcklig blodtillförsel till hjärtat (myokardischemi). Detta kan leda till hjärtinfarkt.


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, diskutera detta med din läkare.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Felodipin Hexal.

Sådana läkemedel är:

 • Ciklosporin, takrolimus (läkemedel som används efter organtransplantation)

 • Digoxin (läkemedel för att förstärka hjärtmuskelns kraft).


Läkemedel som kan öka mängden felodipin i blodet:

 • Cimetidin (ett läkemedel mot magsår)

 • Vissa antibiotika som erytromycin eller telitromycin

 • Ketokonazol eller itrakonazol (svampmedel)

 • HIV-proteashämmare (antivirusläkemedel för behandling av HIV, t.ex. ritonavir)


Läkemedel som kan minska mängden felodipin i blodet:

 • Fenytoin eller karbamazepin (läkemedel mot epilepsi)

 • Barbiturater (lugnande medel och läkemedel som används vid behandling av epilepsi)

 • Rifampicin (antibiotikum)

 • Naturmedel som innehåller extrakt av Johannesört (Hypericum perforatum)


Läkemedel som kan öka effekten av felodipin:

 • Andra läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck, t.ex. beta-blockerare, ACE-hämmare och urindrivande medel

 • Läkemedel mot depressioner (tricykliska antidepressiva)

 • Hydroklortiazid (urindrivande medel)


Felodipin kan förstärka låga kaliumhalter i blodet när det tas tillsammans med urindrivande tabletter (diuretika).

Intag av Felodipin Hexal med mat och dryck

Samtidigt intag av grapefrukt eller grapefruktjuice påverkar effekten av Felodipin Hexal. Undvik intag av grapefruktjuice tilsammans med Felodipin Hexal.

Graviditet och amning

Ta inte Felodipin Hexal om du är gravid. Graviditet måste uteslutas innan behandlingen med Felodipin Hexal påbörjas.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Användning av Felodipin Hexal rekommenderas inte till ammande kvinnor.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Hos vissa personer kan reaktionsförmågan bli så förändrad att förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner eller arbeta i farliga miljöer kan försämras. Detta gäller särskilt i början av behandlingen, när dosen ökas, när dosen ändras och i samband med alkoholintag.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Felodipin Hexal

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER FELODIPIN HEXAL

 

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Felodipin Hexal ska tas en gång dagligen. Svälj tabletterna hela, utan att tugga eller krossa dem, tillsammans med ett glas vatten. Tabletterna kan tas på fastande mage eller tillsammans med en lätt måltid, men måltid med högt fettinnehåll bör undvikas.


Tabletterna får inte delas.


Rekommenderad dos är:

Om du tar Felodipin Hexal 2,5 mg depottablett mot högt blodtryck är den rekommenderade startdosen 2 tabletter (5 mg felodipin) en gång dagligen. Vid behov kan din läkare öka dosen till 4 tabletter (10 mg felodipin) en gång dagligen. Din läkare kan också rekommendera en startdos på 1 tablett (2,5 mg felodipin) en gång dagligen.

Maximal daglig dos är 4 tabletter (10 mg felodipin).


Barn och ungdomar

Användning av Felodipin Hexal rekommenderas inte till barn och ungdomar.


Äldre patienter

Rekommenderad inledande dos bör anpassas för äldre patienter


Nedsatt lever- eller njurfunktion

Dosen bör anpassas enligt läkarens ordination.

 

Svälj tabletterna hela, utan att tugga eller krossa dem, tillsammans med ett glas vatten. Tabletterna kan tas på fastande mage eller tillsammans med en lätt måltid, men måltid med högt fettinnehåll bör undvikas.

Om du använt för stor mängd av Felodipin Hexal 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med denna bipacksedel eller några tabletter så att de kan se vad du har tagit.


I händelse av överdosering, rekommenderas patienten att ligga ned med armar och ben i högläge (t.ex. vilande på några kuddar). Symtom på överdosering är: extrem yrsel och/eller en känsla av att det snurrar runt i huvudet på grund av mycket lågt blodtryck, andningsproblem, behov av att kissa mycket ofta.

Om du har glömt att ta Felodipin Hexal

Ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det men ta aldrig två doser på samma dag.

Om du slutar att använda Felodipin Hexal

Din läkare har talat om för dig hur länge du ska ta Felodipin Hexal. Om du avbryter behandlingen plötsligt kan dina symtom komma tillbaka. Avsluta inte behandlingen tidigare än överenskommet utan att diskutera detta med din läkare.


Felodipin Hexal används oftast som långtidsbehandling.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta genast akutmottagning eller läkare om du får någon av följande biverkningar:

Allergisk reaktion med svullnad av huden i ansiktet eller armar och ben, svullnad av läppar eller tunga, svullnad i slemhinnorna i munnen och halsen, som leder till andnöd och svårigheter att svälja (angioödem).


I enstaka fall har allvarliga allergiska reaktioner med bristande blåsor i hud och slemhinnor (exfoliativ dermatit) observerats.


Övriga eventuella biverkningar:


Mycket vanliga: kan påverka fler än 1 av 10 personer

 • Tinnitus (ringning eller surrande ljud i öronen) kan uppkomma, särskilt i början av behandlingen, när dosen ökas eller om höga doser ges. Dessa biverkningar försvinner oftast efter en tids behandling.

 • Ansamling av vätska som ger upphov till svullnad, speciellt av ben och armar.

 • Särskilt i början av behandlingen kan attacker av angina pectoris (kärlkramp) uppkomma. Hos patienter med redan existerande kärlkramp kan det uppstå en ökning av attackernas frekvens, varaktighet och hur allvarliga de är.


Vanliga: kan påverka upp till 1 av 10 personer

 • Värmevallningar, huvudvärk (särskilt i början av behandlingen, när dosen höjs eller när höga doser tas). I allmänhet försvinner dessa reaktioner vid fortsatt behandling.


Mindre vanliga: kan påverka upp till 1 av 100 personer

 • Yrsel

 • Trötthet

 • Lågt blodtryck

 • Snabbare eller oregelbundna hjärtslag

 • Ökad puls och andningssvårigheter

 • Rastlöshet

 • Myrkrypningar

 • Okontrollerade skakningar

 • Magtarmbesvär (t.ex. illamående, kräkning, diarré, förstoppning)

 • Viktökning

 • Svettning

 • Stickande känsla i huden


Sällsynta; kan påverka upp till 1 av 1 000 personer

 • Nässelfeber

 • Svimning

 • Kräkningar

 • Muskelsmärta, ledsmärta

 • Erektionsstörningar


Mycket sällsynta: kan påverka upp till 1 av 10 000 personer

 • Rubbningar i leverfunktionen (förhöjda transaminaser)

 • Feber

 • Förstorade bröst hos män

 • Hjärtinfarkt

 • Ljuskänslighet

 • Inflammation i blodkärlen orsakat av de vita blodkropparna (leukocytoklastisk vaskulit)

 • Onormalt kraftig menstruation

 • Inflammerat tandkött och svullnad i tandköttet vilket kan undvikas eller minskas med god munhygien

 • Ökat behov av att kissa


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR FELODIPIN HEXAL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Plastburk:

Förvaras vid högst 25 ºC efter det första öppnandet. Hållbarheten efter det första öppnandet är 6 månader.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är felodipin. En depottablett innehåller 2,5 mg felodipin.


Övriga innehållsämnen är:


Tablettkärna: laktosmonohydrat, natriumlaurylsulfat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat


Tablettöverdrag: laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 4000, gul järnoxid, (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Felodpin Hexal tabletter är runda, ljusgula, bikonvexa filmdragerade tabletter, märkta med ”2,5” på tablettens ena sida.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2013-08-29

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av