Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Simvastatin Arrow


ReceptstatusFörmånsstatus
Arrow Läkemedel AB

Filmdragerad tablett 40 mg
Avregistreringsdatum: 2015-10-31 (Tillhandahålls ej) (rosa, bikonvex, märkt SV 40 på ena sidan och >> på den andra)

HMG-CoA-reduktashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Simvastatin Arrow

10 mg, 20 mg, 40 mg och 80 mg filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Simvastatin Arrow och vad används det för?
2. Innan du använder Simvastatin Arrow
3. Hur du använder Simvastatin Arrow
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Simvastatin Arrow

Vad innehåller Simvastatin Arrow?

Den aktiva substansen är: Simvastatin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: Laktosmonohydrat 74 mg, 147 mg, 294 mg, respektive 588 mg, askorbinsyra, citronsyra, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, talk, pregelatiniserad stärkelse och butylhydroxianisol (konserveringsmedel E320).

Filmdragering 10 mg: Triacetin, hypromellos, makrogol, polydextros, titandioxid (färgämne E171) och järnoxid, röd (färgämne E172).

Filmdragering 20 mg: Hypromellos, makrogol, och titandioxid (färgämne E171).

Filmdragering 40 mg: Triacetin, hypromellos, laktosmonohydrat 6,7 mg, titandioxid (färgämne E171) och järnoxid, röd (färgämne E172).

Filmdragering 80 mg: Triacetin, hypromellos, makrogol, polydextros, titandioxid (färgämne E171) och Allura red AC lake (E129).

Innehavare av godkännande för försäljning


Innehavare av godkännande för försäljning:

Arrow Generics Ltd,

Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS

Storbritannien


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Actavis AB

112 89 Stockholm

1. VAD ÄR SIMVASTATIN ARROW OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Simvastatin Arrow 10 mg: Rosa, bikonvex tablett, märkt ”SV 10” på ena sidan och ”>>” på den andra.

Simvastatin Arrow 20 mg: Vit, rund tablett, försedd med brytskåra och märkt ”SV 20” på ena sidan och ”>>” på den andra sidan.

Simvastatin Arrow 40 mg: Rosa, bikonvex tablett, märkt ”SV 40” på ena sidan och ”>>” på den andra.

Simvastatin Arrow 80 mg: Rosa, kapselformad tablett, märkt ”SV 80” på ena sidan och ”>>” på den andra.


Förpackningar:

Tryckförpackning 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 50 x 1 (endos), 56, 60, 98, 100 tabletter.

Plastburk 15, 30, 60, 100 och 250 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

LäkemedelsgruppDet verksamma ämnet i tabletten är simvastatin. Simvastatin minskar produktionen av kolesterol i levern, vilket leder till att kolesterolmängden i blodet sjunker.


Förhöjd kolesterolnivå i blodet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, eftersom kolesterol kan bindas till väggarna i blodkärl och på så sätt skapa förträngningar och till slut täppa igen blodkärl.

Vad används Simvastatin Arrow för?

Simvastatin Arrow används mot förhöjda nivåer av kolesterol och andra fetter i blodet samt för att motverka uppkomst av hjärtinfarkt och kärlkramp, när kolesterolsänkande diet, fysisk träning och viktminskning inte är tillräckligt.


Simvastatin som finns i Simvastatin Arrow kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER SIMVASTATIN ARROW

Använd inte Simvastatin Arrow

- om du är allergisk (överkänslig ) mot simvastatin eller något av övriga innehållsämnen i Simvastatin Arrow

- om du har leverproblem eller förhöjda leverenzymer i blodet av okänd anledning

- om du behandlas med vissa läkemedel mot svampinfektion (ketokonazol, posakonazol och itrakonazol), HIV-infektion (HIV- proteashämmare), läkemedel mot depression som innehåller nefazodon eller om du behandlas med vissa antibiotika (erytromycin, klaritromycin, telitromycin)

- om du behandlas med gemfibrozil (ett läkemedel som sänker kolesterolnivån)

- om du behandlas med ciklosporin (läkemedel som ofta används hos organtransplanterade patienter)

- om du behandlas med danazol (ett syntetiskt hormon för behandling av endometrios)

- om du är gravid eller ammar (se Graviditet och amning).

Var särskilt försiktig med Simvastatin Arrow:

Tala om för din läkare:

- om du eller någon släkting till dig har haft någon ärftlig muskelsjukdom

- om du tidigare har fått muskelsymtom i samband med behandling med blodfettsänkande läkemedel (statiner eller fibrater)

- om din njurfunktion är nedsatt

- om du använder större mängder alkohol

- om du har obehandlad/okontrollerad underaktiv sköldkörtel (hypotyreos)

- om du har allvarlig lungfunktionsnedsättning


Sluta ta Simvastatin Arrow och kontakta snarast möjligt läkare om du upplever oförklarlig muskelsmärta, ömhet, kramp eller muskelsvaghet.


Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.


Barn

Säkerhet och effekt har studerats hos pojkar i åldern 10 – 17 år och hos flickor som haft menstruationer under minst ett år (se HUR DU ANVÄNDER SIMVASTATIN ARROW). Simvastatin Arrow har inte studerats hos barn under 10 års ålder. För ytterligare information, kontakta läkare.

Intag av Simvastatin Arrow med mat och dryck:

Samtidigt intag av grapefruktjuice gör att simvastatin utsöndras långsammare ur kroppen. Därför bör man undvika att dricka grapefruktjuice, när man använder Simvastatin Arrow.


Hög alkoholkonsumtion ska undvikas under behandling med Simvastatin Arrow, eftersom risken för leverbiverkningar annars kan öka.

Graviditet

Simvastatin Arrow ska inte användas under graviditet. Kvinnor i fertil ålder bör använda säkra preventivmedel. Om du planerar att bli gravid, ska du sluta använda Simvastatin Arrow minst en månad innan du försöker bli gravid. Om det visat sig att du är gravid eller om du misstänker graviditet, ska du omedelbart sluta att använda Simvastatin Arrow.

Amning

Använd inte Simvastatin Arrow om du ammar, eftersom det är möjligt att simvastatin utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner:

Simvastatin Arrow kan i sällsynta fall orsaka yrsel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Simvastatin Arrow:

Simvastatin Arrow innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Användning av andra läkemedel:

Simvastatin Arrow kan påverka och påverkas av andra läkemedel. Rådgör därför alltid med läkare eller farmaceut, om du använder eller har använt andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.


Det är speciellt viktigt att informera läkaren om du använder:

- läkemedel mot svampinfektion, såsom ketokonazol, fluokonazolm posakonazol och itrakonazol

- läkemedel mot depression som innehåller nefazodon

- läkemedel mot bakteriella infektioner, såsom erytromycin, klaritromycin, telitromycin eller fucidinsyra

- amlodipin (läkemedel för behandling av högt blodtryck)

- vissa hjärtmediciner, såsom digoxin och amiodaron

- läkemedel mot högt blodtryck och hjärtproblem som innehåller diltiazem, amiodaron eller verapamil

- ciklosporin (ett läkemedel som ofta används av patienter som genomgått organtransplantation)

- blodproppsförebyggande medel (antikoagulantia), såsom warfarin

- vissa medel mot HIV-infektion ( t.ex. nelfinavir, delavirdin)

- annan kolesterolsänkande medicinering, speciellt gemfibrozil, bezafibrat, fenofibrat, andra fibrater eller stora doser av nikotinsyra (niacin)

- danazol (läkemedel för behandling av endometrios och bröstcystor hos kvinnor)

- kolkicin (läkemedel läkemedel för behandling av gikt)

- rifampicin (läkemedl för behandling av tuberkulos).


3. HUR DU ANVÄNDER SIMVASTATIN ARROW

Doseringsanvisning

Ta alltid Simvastatin Arrow enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.


Du bör fortsätta med kolesterolsänkande diet under tiden du tar Simvastatin Arrow.


Dosen är en tablett Simvastatin Arrow 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg en gång dagligen på kvällen. Tabletten ska sväljas.


Den rekommenderade startdosen för barn (10–17 år) är 10 mg till kvällen. Högsta rekommenderade dos är 40 mg dagligen.


Dosen 80 mg rekommenderas endast till vuxna patienter med mycket höga kolesterolvärden och som löper stor risk för hjärt-kärlsjukdom.

Om du använder mera Simvastatin Arrow än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Simvastatin Arrow:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Simvastatin Arrow orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Sömnlöshet


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Blodbrist, trötthet, huvudvärk, yrsel, stickningar eller krypningar i armar och ben, nervsjukdom som kan medföra muskelförsvagning i armar och ben (perifer neuropati), förstoppning, buksmärtor, väderspänningar, sura uppstötningar, diarré, illamående, kräkningar, inflammation i lever och bukspottkörtel, gulsot, klåda, hudutslag, håravfall, muskelsmärtor, muskelkramper, nuskelinflammation, muskelsjukdomar.

Allergiska reaktioner (med symptom som svullnad i ansikte eller hals, muskel- och ledsmärtor, inflammation i leder och blodkärl, nässelutslag, ljuskänslighet, feber, rodnad, andnöd eller trötthet).


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare): Nedsatt minnesförmåga, leversvikt.


Biverkningar där frekvensen inte är känd: Depression, lungsjukdom, erektionsproblem, inflammation i sena eller senfäste (tendinopati) ibland med bristning som följd.


Möjliga biverkningar som har rapporterats för vissa statiner

Sömnstörningar inklusive mardrömmar, minnesförlust och nedsatt sexuell förmåga. Diabetes, detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.


Sluta använda läkemedlet och kontakta läkare ifall du under användningen av detta läkemedel får oförklarlig muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet.


Sluta att ta Simvastatin Arrow och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV SIMVASTATIN ARROW

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2014-09-22

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av