Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Artelac


Förmånsstatus
Bausch och Lomb

Ögondroppar, lösning
(klar, färglös)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Artelac

ögondroppar, lösning 
ögondroppar, lösning, endosbehållare

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Artelac måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna du kan behöva läsa den igen, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till apotek.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

 • Om du får biverkningar , tala med läkare eller apotek. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ARTELAC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ARTELAC
3. HUR DU ANVÄNDER ARTELAC
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ARTELAC SKA FÖRVARAS
6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD ARTELAC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Artelac är ett tårersättningsmedel som fungerar som den naturliga tårvätskan och smörjer och fuktar ögat. Artelac ögondroppar lindrar symtom vid torra ögon.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ARTELAC

 

Använd inte Artelac ögondroppar om du är allergisk mot något av de ingående ämnena.

Användning av andra läkemedel

Om du använder något annat ögonpreparat skall du vänta minst 5 minuter mellan de olika preparaten; droppa Artelac till sist.


Kontaktlinser
Om du använder kontaktlinser, tag bort linserna före du droppar Artelac och sätt dem på plats igen tidigast efter 15 minuter.
Artelac ögondroppar i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel. Därför kan de användas tillsammans med kontaktlinser.

Graviditet och amning

Artelac kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ögondropparna kan direkt efter droppning förorsaka tillfällig dimsyn. Du bör undvika bilkörning och användning av maskiner tills denna effekt försvunnit.


3. HUR DU ANVÄNDER ARTELAC

 

Den rekommenderade dosen är en droppe i vardera öga vid behov. Läkaren kan även bestämma annan dosering.


Före användning:

 • tvätta händerna

 • välj den position som känns naturligast för dig (du kan t.ex. sitta ner, lägga dig på rygg, stå framför spegeln)


Endosbehållare:
En endosbehållare räcker till båda ögonen. Efter användning skall endosbehållaren kastas med eventuell kvarvarande lösning.


Applicering:


Endosbehållare:
Bruksanvisningen för endosbehållarna är tryckt på förpackningen.


Ögondroppflaska:


1. Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med flaskans spets så att innehållet inte blir förorenat.

2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.

Håll flaskan ovanför ögat
 

3. Dra det nedre ögonlocket nedåt, rikta blicken uppåt och pressa ut en droppe i ögat.

Pressa ut en droppe i ögat.
 

4. Blinka några gånger så att droppen sprids. Tillslut flaskan.

Blinka några gånger.
 

Vänta minst 5 minuter mellan varje applicering om du använder flera läkemedel i samma öga.

Om du använder mera Artelac än vad du borde

Det finns inga kända reaktioner.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Tillfällig dimsyn eller brännande känsla i ögat. Kontakta din läkare om du känner stort obehag eller har andra problem med användningen av ögondropparna.

5. HUR ARTELAC SKA FÖRVARAS

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Öppnad flaska skall användas inom 4 veckor.

 • Endosbehållarna förvaras vid högst 25 ºC.

 • Endosbehållaren bör kastas genast efter användning.

 • Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten/ endosbehållaren och kartongen.

 • Överblivet eller för gammalt läkemedel kan lämnas till apotek för förstöring.

6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

Artelac ögondroppar i flaska: Hypromellos 3,2 mg/ml, cetrimid 0,10 mg/ml, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat, dinatriumedetat, sorbitol och vatten för injektionsvätskor.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: Hypromellos 3,2 mg/ml, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat, sorbitol och vatten för injektionsvätskor.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bausch & Lomb U.K. Limited, 106 London Road, Kingston-Upon-Thames, Surrey KT2 6TN, Storbritannien

Tillverkare:

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH
13581 Berlin
Tyskland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:
Bausch & Lomb U.K., Ltd.
Nordics: +46 8616 9585


Denna bipacksedel godkändes senast den 2013-07-11

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av