Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Chloromycetin®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej)

Bredspektrumantibiotikum - kloramfenikol

Aktiv substans:
ATC-kod: S01AA01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Chloromycetin

5 mg/ml  ögondroppar, lösning
Kloramfenikol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Chloromycetin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Chloromycetin
3. Hur du använder Chloromycetin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Chloromycetin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Chloromycetin är och vad det används för

 

Chloromycetin är ett antibiotikum som används vid olika typer av ögoninfektioner som orsakats av bakterier. Chloromycetin innehåller det verksamma ämnet kloramfenikol, som verkar på många olika bakterier genom att hindra dem från att växa och föröka sig.


2. Vad du behöver veta innan du använder Chloromycetin

Använd inte Chloromycetin

  • om du är allergisk mot kloramfenikol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Chloromycetin.

Om du har eller har haft en påverkan på blodbilden. Chloromycetin ska då endast användas om andra läkemedel inte förväntas ge en effektiv behandling.


Om du upplever att du inte blir bättre av behandlingen med Chloromycetin ögondroppar kontakta din läkare. Behandling med Chloromycetin ögonsalva kan orsaka tillväxt av organismer, inklusive bakterier och svamp mot vilka Chloromycetin inte har effekt.

Graviditet, amning och fertilitet

Användning av Chloromycetin ögondroppar under graviditet och amning har inte studerats. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Chloromycetin ögondroppar förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Chloromycetin ögondroppar innehåller fenylkvicksilvernitrat

Chloromycetin ögondroppar innehåller fenylkvicksilvernitrat, vilket kan ge allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Chloromycetin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

En vanlig dos för vuxna är: 2 ögondroppar indroppas i ögat var tredje timme.

För att förhindra återfall bör behandlingen fortsättas i minst två dygn efter att besvären har upphört dock ska behandlingslängden inte överstiga 7 dagar.


Du kan få en förstärkt lokal effekt och en minskad spridning av läkemedel till resten av kroppen genom att blockera tår- och näskanalen eller genom att blunda i 2 minuter efter applicering.

Om du använt för stor mängd av Chloromycetin 

Om du oavsiktligt fått Chloromycetin ögondroppar i ögat och irritation, smärta, svullnad, ökad tårproduktion eller ljuskänslighet uppstår ska du spola det utsatta ögat/ögonen med rumstempererat vatten under minst 15 minuter. Om symtomen kvarstår efter 15 minuters spolning kontakta läkare.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering. Allvarlig förändring av blodbilden (agranulocytos) är en sällsynt biverkan (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Ögonsvullnad, ögonrodnad.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Allergiska reaktioner, överkänslighet, förnyad infektion, brännande känsla.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • Känselrubbningar, synnervsinflammation.


Även följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • Blodpåverkan, svår allergisk reaktion, reaktion mot hjälpämnen, svullnad, nässelutslag, blåsformade utslag, utslag i form av fläckar/blemmor, klåda, feber.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Chloromycetin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Chloromycetin ögondroppar skall förvaras i kylskåp (2ºC - 8ºC). Under användningstiden kan ögondropparna förvaras vid högst 25ºC.


Öppnad förpackning skall användas inom en månad.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. dat:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kloramfenikol, 5 mg/ml ögondroppar.

  • Övriga innehållsämnen är borax, borsyra, konserveringsmedel: fenylkvicksilvernitrat 0,022 mg/ml, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Chloromycetin ögondroppar är förpackade i en plastflaska innehållande 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08 - 550 520 00

E-mail: eumedinfo @pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2014–03–27

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av