Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Levaxin®


ReceptstatusFörmånsstatus
Takeda Pharma

Tablett 25 mikrog
(vita, runda bikonvexa, 5 mm, märkta 25)

Tyreoideahormoner

Aktiv substans:
ATC-kod: H03AA01
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Levaxin

25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram, 100 mikrogram, 125 mikrogram, 150 mikrogram, 175 mikrogram och 200 mikrogram  tabletter
Levotyroxin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Levaxin är och vad det används för
2. Innan du använder Levaxin
3. Hur du använder Levaxin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Levaxin ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD LEVAXIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Levaxin ersätter saknad eller minskad produktion av sköldkörtelhormon (tyroxin). Levaxin fungerar på samma sätt som kroppens eget sköldkörtelhormon och används vid nedsatt funktion hos sköldkörteln.


2. INNAN DU ANVÄNDER LEVAXIN

Använd inte Levaxin

- om du är allergisk (överkänslig) mot levotyroxin eller mot något av övriga innehållsämnen i Levaxin.

- om du har nedsatt funktion av binjurarna eller av hypofysframloben och om dessa tillstånd är obehandlade.

- om du har överfunktion hos sköldkörteln (tyreotoxikos).

Var särskilt försiktig med Levaxin

- Var speciellt försiktig om du lider av någon hjärtsjukdom.

- Berätta för läkaren om du har diabetes (sockersjuka) eller annan hormonsjukdom.


Var noggrann med doseringen för att undvika överdoseringssymptom.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Behandlingseffekten kan påverkas om Levaxin tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

- Järntillskott, kalciumprodukter eller läkemedel som innehåller aluminium och som exempelvis används mot halsbränna, sura uppstötningar eller magsår. Det bör gå minst två timmar mellan intag av dessa preparat och Levaxin.

- Vissa läkemedel (mot diabetes) som används för att sänka blodsockernivån.

- Digitalisglykosider som används vid hjärtsjukdomar.

- Vissa kolesterolsänkande medel som kolestyramin och kolestipol.

- Polystyrensulfonat som används vid behandling av förhöjda kaliumvärden i blod (hyperkalemi).

- Warfarin som är ett läkemedel som motverkar blodproppar.

- Sertralin som är medel mot depression.

- Imatinib som är ett läkemedel mot blodcancer.

- Rifampicin och rifapentin som är antibiotika mot infektioner.

- Östrogener (finns t.ex. i vissa preventivmedel eller i läkemedel som används mot klimakteriebesvär).

Graviditet och amning

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Rådgör dock med läkare så snart graviditet konstaterats eftersom dosen ofta behöver ändras.

Levaxin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Levaxin under amning.

Trafikvarning

Ingen känd påverkan av förmågan att köra bil eller att utföra precisionsarbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt . Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Levaxin

Tabletterna innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER LEVAXIN

 

Använd alltid Levaxin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.

 

För små barn: Tabletterna kan lösas upp i lite vatten (10-15 ml). Lösningen späds med ytterligare vätska (5-10 ml) och ska sedan intas omedelbart.

Om du har tagit för stor mängd av Levaxin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformations-centralen (tel 112) för bedömning av risken samt vägledning.

Om du har glömt att ta Levaxin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Vid överdosering eller vid för snabb dosökning kan samma symtom som vid förhöjd halt sköldkörtelhormon i kroppen, uppkomma t ex hjärtklappning, snabb hjärtrytm, oregelbundna hjärtslag, avmagring, kärlkramp, diarré, huvudvärk, darrningar nervositet, sömnlöshet eller hyperaktivitet, svettningar eller feber och nedsatt tolerans för värme.


Överkänslighetsreaktioner kan förekomma.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare): Övergående underfunktion hos sköldkörteln efter avslutad behandling.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR LEVAXIN SKA FÖRVARAS

Plastburk: Förvaras vid högst 25oC.

Blister: Förvaras vid högst 25oC i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tomma läkemedelsförpackningar källsorteras enligt lokala bestämmelser.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Verksamt ämne: Levotyroxinnatrium motsvarande levotyroxin 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram, 100 mikrogram, 125 mikrogram, 150 mikrogram, 175 mikrogram respektive 200 mikrogram.

Övriga ämnen: Laktosmonohydrat 44 mg, 88 mg, 133 mg, 67 mg, 84 mg, 100 mg, 117 mg respektive 134 mg, majsstärkelse, gelatin, magnesiumstearat, talk.

Tabletterna är runda, vita och märkta med styrkan uttryckt i mikrogram (25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 respektive 200).

Alla styrkor förutom 25 mikrogram är försedda med delstreck och kan delas i lika stora delar.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är runda, vita och märkta med styrkan uttryckt i mikrogram (25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 respektive 200).

Alla styrkor förutom 25 mikrogram är försedda med delstreck och kan delas i lika stora delar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Takeda Pharma AB

Box 3131

169 03 Solna

Tel: 08-731 28 00

E-post: infosweden@takeda.com

 Denna bipacksedel godkändes senast den 2013–01–03

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av