Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Voltaren® T


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Dragerad tablett 25 mg
(7 mm, ljusröd)

Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AB05
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Voltaren T

25 mg  Tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren T måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber eller 5 dagar vid smärta.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Voltaren T och vad används det för?
2. Innan du använder Voltaren T
3. Hur du använder Voltaren T
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Voltaren T
6. Övriga upplysningar

1. VAD ÄR VOLTAREN T OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Vad används Voltaren T för?

Voltaren T dämpar inflammation, lindrar smärta och sänker feber. Voltaren T tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).


Voltaren T används för att behandla lätt till måttlig akut smärta, t.ex. muskel- och ledvärk, huvudvärk, tandvärk, ryggsmärta, menstruationssmärtor och feber vid förkylningssjukdomar.


Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisning på etiketten på läkemedelsförpackningen.


2. INNAN DU ANVÄNDER VOLTAREN T

Använd inte Voltaren T


• om du är överkänslig (allergisk) mot diklofenak eller något av övriga innehållsämnen i Voltaren T

• om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID

• om du har svår leversjukdom

• om du har ökad blödningsbenägenhet

• om du har porfyri (ämnesomsättningssjukdom)

• om du har eller har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

• om du tidigare har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med diklofenak eller liknande preparat

• om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation

• om du har eller har haft problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)

• om du har svår njursjukdom

• under graviditetens sista 3 månader

Var särskilt försiktig med Voltaren T:


Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal

Biverkningar kan minimeras genom att man behandlar med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid.Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle skall undvikas.


Om du har eller har haft följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med

Voltaren T påbörjas:

- diabetes

- kärlkramp, blodproppar, högt blodtryck

- magsår eller tolvfingertarmsår

- inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

- leversjukdom

- hjärt- eller njursjukdom

- inflammation i näshålornas slemhinnor, astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), kronisk infektion i luftvägarna eller allergiska reaktioner såsom nässelutslag eller angioödem (periodiskt uppträdande lokala ansvällningar)

- SLE (bindvävssjukdom)

- blodsjukdomar och sjukdomar med ökad blödningstendens


Innan du får diklofenak, tala om för din läkare

- om du röker

- om du har höga kolesterol- eller triglyceridvärden (blodfetter)


Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.


NSAID inklusive Voltaren T kan i sällsynta fall ge magsår vilket kan uppträda när som helst under behandlingen med eller utan varningssymtom. Patienter som får besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken.


Liksom andra NSAID kan Voltaren T dölja tecken eller symtom på infektion.


Voltaren T kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Sluta ta Voltaren T och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Voltaren T och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.


Användning av Voltaren T (liksom alla läkemedel som hämmar cyclooxygenas/prostaglandinsyntes) kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid. Påverkan är tillfällig, dvs upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.


Läkemedel som Voltaren T kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid 5 dagar vid smärta och 3 dagar vid feber.


Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Voltaren T kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

- medel mot blodpropp (t ex warfarin, tiklopidin, acetylsalicylsyra, heparin),

- läkemedel för behandling av diabetes, med undantag för insulin,

- litium eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (används vid vissa typer av depression)

- digoxin (används vid hjärtbesvär)

- takrolimus (används vid transplantationer och eksem)

- ciklosporin (används vid transplantationer, vid svår psoriasis och reumatism)

- vissa läkemedel mot högt blodtryck (s k betareceptorblockerande medel, angiotensin II-antagonister och ACE-hämmare)

- diuretika (vätskedrivande medel som också används mot högt blodtryck)

- kinolonantibiotika (används vid urinvägsinfektion)

- kortikosteroider (används för att behandla inflammatoriska sjukdomar)

- kolestipol eller kolestyramin (används vid höga blodfetter)

- rifampicin (antibiotika vid tuberkulos)

- karbamazepin (används vid epilepsi)

- johannesört

- metotrexat (används vid psoriasis, reumatism och vissa former av cancer)

- sulfinpyrazon (används vid gikt) eller vorikonazol (används vid svampinfektioner)

- vorikonazol eller flukonazol (används vid svampinfektioner)

- fenytoin (används vid epilepsi)

- amiodaron (används vid rytmrubbningar i hjärtat)


Samtidig användning av andra NSAID bör undvikas då risken för biverkningar ökar.

Graviditet

Intag av Voltaren T skall undvikas av kvinnor som försöker bli gravida eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Amning

Rådgör med läkare innan du tar något läkemedel under amning. Voltaren T passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner:

Voltaren T kan hos vissa personer ge biverkningar som synstörningar, yrsel eller dåsighet. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Voltaren T:

Tabletterna innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER VOLTAREN T

Doseringsanvisning

Akuta smärttillstånd, t.ex. muskel- eller ledvärk, huvudvärk, tandvärk, ryggsmärta eller menstruationssmärtor samt feber vid förkylningssjukdomar

Vanlig dos för vuxna: 1 tablett (25 mg) var 4:e till var 6:e timme vid behov. Ta inte mer än 3 tabletter per dygn. Överskrid inte den angivna dosen. Om tillståndet inte förbättras inom 5 dagar vid smärta eller inom 3 dagar vid feber, kontakta din läkare.


Rådfråga din läkare eller apoteket om du är osäker. Om du upplever att effekten av Voltaren T är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotek.


Tabletterna sväljs tillsammans med vätska. Tabletterna ska inte delas eller tuggas.

Om du använder mera Voltaren T än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Voltaren T orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): Magsmärta, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsrubbningar, minskad aptit, ökad gasbildning, huvudvärk, yrsel, svindel, hudutslag, förhöjda levervärden.


Mindre vanliga (färre än en av 100 patienter): kramp i luftrören, leverfunktionsstörningar (leverinflammation, gulsot).


Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Trötthet, svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling, överkänslighetsreaktioner (nässelutslag, allergisk chockreaktion med blodtrycksfall), magsår, magblödningar (blodblandad kräkning, blod i avföringen, blodiga diarréer) tarmbesvär (t.ex. förstoppning, inflammation i tarmen), försämring av Crohns sjukdom och ulcerös kolit, inflammation i tungan, munnen eller matstrupen, inflammation i bukspottskörteln, impotens (samband osäkert), astma (inklusive andnöd).


Mycket sällsynta (färre än 1 av 10000 patienter inklusive enstaka rapporter): Påverkan på synen (dimsyn, dubbelseende) och hörseln (nedsatt hörsel, öronsusningar), insomningssvårigheter, mardrömmar, irritabilitet, ängslan, depression, minnesstörningar, förvirring, störd verklighetsuppfattning, myrkrypningar, darrningar, kramper, känselbortfall, smakförändringar, påverkan på hjärta och kärl (t ex bröstsmärta, hjärtklappning, högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kärlinflammation), blodbildspåverkan (minskat antal blodplättar som kan ge små blödningar i hud och slemhinnor, minskat antal vita blodkroppar som kan försämra immunförsvaret (agranulocytos), sönderfall av röda blodkroppar, blodbrist), eksem, klåda, hudrodnad, allvarliga hudbiverkningar såsom Steven Johnsons syndrom (slemhinne- och hudinflammation med blåsor och hög feber) och Lyells syndrom (som Steven-Johnsons syndrom men även med plötslig hudavlossning), håravfall, ljusöverkänslighetsreaktioner, påverkan på njurarna (t ex minskad eller upphörd urinproduktion och blod i urinen), leversvikt, hjärnhinneinflammation eller lunginflammation utan bakteriell orsak, stroke, angioödem (t.ex. svullnad av ansikte, utslag, andningssvårigheter).


För NSAID förekommer i sällsynta fall allvarliga hud- och mjukdelsinfektioner i samband med vattkoppor.


Läkemedel som diklofenak kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV VOLTAREN T

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tryckförpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration:

- Det aktiva innehållsämnet är diklofenakkalium. 1 tablett innehåller 25 mg diklofenakkalium.


- Övriga innehållsämnen är kalciumfosfat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat, makrogol 8000, sackaros, talk, titandioxid (färgämne E 171), röd järnoxid (färgämne E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är 7 mm, ljusröd.


Tryckförpackning om 10 och 20 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby. Tel. 08-732 3200.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2013-11-28

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av