Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mollipect®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
BioPhausia

Oral lösning 0,5 mg/ml + 1 mg/ml
(mentolsmak)

Oral lösning med expektorerande, bronkvidgande och slemhinneavsvällande effekt

Aktiva substanser:
ATC-kod: R05CB10
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

MOLLIPECT

0,5 mg/ml + 1 mg/ml  oral lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen..

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad MOLLIPECT är och vad det används för
2. Innan du använder MOLLIPECT
3. Hur du använder MOLLIPECT
4. Eventuella biverkningar
5. Hur MOLLIPECT ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD MOLLIPECT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Mollipect innehåller bromhexin och efedrin. Bromhexin anses göra slemmet i luftvägarna mer tunnflytande. Det kan underlätta upphostning av slem. Efedrin vidgar luftrören och verkar avsvällande på slemhinnorna.

 

Mollipect används vid hosta med segt slem och samtidigt behov av luftrörsvidgande effekt.


2. INNAN DU ANVÄNDER MOLLIPECT

Använd inte MOLLIPECT

Om du är allergisk (överkänslig) mot bromhexinhydroklorid, efedrinhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i Mollipect.

Var särskilt försiktig med MOLLIPECT

Om du har en hjärtkärlsjukdom, högt blodtryck, höga halter av sköldkörtelhormon i blodet (hypertyreos), förstorad prostata, grön starr, diabetes eller magsår bör du rådgöra med din läkare, innan du börjar behandling med Mollipect. Om du har blodiga upphostningar ska du kontakta läkare.


Eftersom muntorrhet förekommer är det viktigt med noggrann munhygien (tandborstning med fluortandkräm 2 gånger per dag) under användning av Mollipect.

Vid höga doser och långvarig användning finns viss risk för utveckling av beroende.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Mollipect, till exempel:

- MAO-hämmare (läkemedel mot depression).

- läkemedel mot högt blodtryck.

- dexametson (kortisonpreparat).

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Inga skadliga effekter hos foster har visats, men normal försiktighet gäller speciellt under graviditetens första 3 månader.

Bromhexin går troligen över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Mollipect kan yrsel förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER MOLLIPECT

 

Använd alltid Mollipect enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos för:

Vuxna och barn över 15 år: 15 ml 3-4 gånger per dygn.

Barn 11-14 år: 10-15 ml 3 gånger per dygn.

Barn 6-10 år: 10 ml 3 gånger per dygn.

Barn 2-5 år: 5 ml 3 gånger per dygn.

Barn från 6 månader: 2,5 ml 3 gånger per dygn.

Om du använt för stor mängd av Mollipect

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Mollipect orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Yrsel, huvudvärk, hjärtklappning, darrningar och oro. Nässelfeber och hudutslag. Svårigheter att kissa.


Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas, fler än 1 person av 1000 drabbas): Illamående, diarré, kräkningar och sömnlöshet.


Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Hallucinationer, förvirring, aggressivitet, övergående förhöjning av vissa levervärden. Muntorrhet. Kramp i luftrörens muskulatur, vilket kan ge andningssvårigheter (bronkospasm).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR MOLLIPECT SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvara flaskan stående för att förhindra läckage.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är bromhexinhydroklorid 0,533 mg och efedrinhydroklorid 1 mg.

- Övriga innehållsämnen är glycerol, etanol (total alkoholhalt 3%), citronsyramonohydrat, natriumhydroxid (för pH-justering), polysorbat 20, kaliumsorbat (konserveringsmedel E 202), levomentol (smakämne), blodapelsinessens (smakämne), pepparmyntessens (smakämne) och vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm

 

Tillverkare:

Takeda Nycomed AS, Solbærvegen 5, NO-2409 Elverum, Norge

eller

Takeda Pharma Sp. z o.o., 12 Księstwa Łowickieg ST., 99-420 Łyszkowice, Polen

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En klar, färglös till svagt ljusgul lösning.


Glasflaska: 300, 500 och 1000 ml. En 20 ml doseringskopp av polypropylen bifogas flaskan.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2014-08-22

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av