Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Morfin-Skopolamin Meda


Läkemedlet är narkotikaklassatMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Injektionsvätska, lösning (10+0,4)mg/ml
(Klar färglös till svagt gulbrun lösning)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Narkotiskt analgetikum+spasmolytikum

Aktiva substanser:
ATC-kod: N02AG01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Morfin-skopolamin Meda

10 + 0,4 mg/ml injektionsvätska, lösning
morfinhydroklorid + hyoscinhydrobromid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Morfin-skopolamin Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin-skopolamin Meda
3. Hur du använder Morfin-skopolamin Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Morfin-skopolamin Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Morfin-skopolamin Meda är och vad det används för

 

Morfin-skopolamin Meda innehåller morfinhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt och hyoscinhydrobromid som har en sekretionshämmande och lugnande effekt.

Morfin-skopolamin Meda används vid smärtlindring inför operation.

Morfin som finns i Morfin-skopolamin Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin-skopolamin Meda

Använd inte Morfin-skopolamin Meda

  • om du har mycket slem i luftvägarna, försämrad andningsförmåga, akut leversjukdom, vid orostillstånd, under alkohol- och sömnmedelspåverkan eller vid överkänslighet mot morfin eller något hjälpämne.

  • om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva innehållsämnena eller mot något av de övriga innehållsämnena i Morfin-skopolamin Meda (anges i avsnitt 6).

Sluta dock aldrig med medicinen utan att rådgöra med din läkare.

Varningar och försiktighet

Risk för beroende finns med Morfin-skopolamin Meda.

Din läkare skall informeras om du har astma, hinder i luftvägarna, några skallskador, bukhinnedialys (peritonealdialys), lågt blodtryck beroende på en minskad blodvolym, nedsatt sköldkörtelfunktion, nedsatt lever- eller njurfunktion, inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), inflammatoriska magsjukdomar, förstoppning eller problem med kramper i gallvägar eller urinledare eftersom Morfin-skopolamin Meda bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd.

Patienter som är överkänsliga mot natriummetabisulfit bör undvika denna produkt eftersom natriummetabisulfit i sällsynta fall kan ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


Rådgör alltid med din läkare före ändring av medicineringen.

Andra läkemedel och Morfin-skopolamin Meda

Effekten av behandlingen kan påverkas om Morfin-skopolamin Meda tas med vissa andra mediciner.

Till exempel vissa ångestdämpande, lugnande medel, kramphämmande medel, centralstimulerande medel samt sömnmedel. Även vissa mediciner mot depression (klomipramin, nortriptylin, amitriptylin och så kallade MAO-hämmare).

Vissa antibiotikum som används mot TBC (rifampicin), vissa medel mot sur mage (antacida), vissa läkemedel som ges efter blödning i hjärnhinna (nimodipin), medel mot HIV (ritonavir) samt medel mot epilepsi (gabapentin) kan påverka denna typ av läkemedel.


Behandlande läkare behöver därför känna till all samtidig medicinering.

Morfin-skopolamin Meda och alkohol

Alkohol skall inte förtäras i samband med behandling av Morfin-skopolamin Meda, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Morfin-skopolamin Meda under graviditet.


Morfin passerar över i modersmjölk. Morfin bör därför inte användas vid amning. Rådgör alltid med läkare före användning av Morfin-skopolamin Meda under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Morfin-skopolamin Meda kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex. vid bilkörning och handhavande av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Morfin-skopolamin Meda

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

Om du tagit för stor mängd av Morfin-skopolamin Meda

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Morfin-skopolamin Meda orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Förstoppning, dåsighet, urinträngningar, svårighet att kasta vatten, pupillförminskning. Ökad ADH-frisättning. Ökad hjärtfrekvens. Hypotension. Muntorrhet.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Kramper i gall- och urinvägar, omtöckning, humörsvängningar, sammandragning i luftrören, klåda, försämrad andningsförmåga, yrsel, förvirring. Illamående, kräkningar.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Yrsel när man reser sig hastigt, hjärtklappning, snabb puls, högt eller lågt blodtryck, vätskeansamling perifert till exempel i benen, svimning.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Upprymdhet, sömn-, minnes- och koncentrationsstörningar, kramper, muntorrhet, nässelutslag, muskelryckningar. Hallucinationer, delirium.


Om några biverkningara blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Morfin-skopolamin Meda ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum, som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 milliliter injektionsvätska innehåller:

Verksamt ämne: Morfinhydroklorid 10 mg/ml + Hyoscinhydrobromid 0,4 mg/ml

Övriga innehållsämnen: Natriumklorid 7,5 mg/ml, natriummetabisulfit (E223) 1 mg/ml, dinatriumedetat 0,1 mg/ml, saltsyra till pH ca 3,0, vatten för injektionsvätskor (till 1 ml).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar färglös till svagt gulbrun lösning. Lösningen har pH ca 3.

Glasampuller 10 x 1 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-08-27

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av