Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Opatanol


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Ögondroppar, lösning 1 mg/ml
(klar, färglös lösning)

Antiallergiskt medel för lokal behandling av allergisk konjunktivit

Aktiv substans:
ATC-kod: S01GX09
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

OPATANOL

1 mg/ml ögondroppar
lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller aootekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad OPATANOL är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder OPATANOL

3. Hur du använder OPATANOL

4. Eventuella biverkningar

5. Hur OPATANOL ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad OPATANOL  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder OPATANOL
3. Hur du använder OPATANOL
4. Eventuella biverkningar
5. Hur OPATANOL  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad OPATANOL  är och vad det används för

 


OPATANOL används för behandling av tecken och symtom på säsongsbunden allergisk konjunktivit.


Allergisk konjunktivit. En del ämnen (allergener) som pollen, damm eller djurhår kan orsaka allergiska reaktioner i ögat, vilket ger upphov till klåda, rodnad och svullnad på ytan av ögat.


OPATANOL är ett läkemedel för behandling av allergiska tillstånd i ögonen. Det verkar genom att minska graden av den allergiska reaktionen.


2. Vad du behöver veta innan du använder OPATANOL

Använd inte OPATANOL

• om du är allergisk (överkänslig) mot olopatadin eller något annat innehållsämn i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

• du bör inte använda OPATANOL om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder OPATANOL.

Om du bär kontaktlinser ska du ta ur dessa innan du använder OPATANOL.

Barn

• Använd inte OPATANOL till barn under 3 år. Ge inte detta läkemedel till barn under 3 år då det inte finns några data som visar att det är säkert och fungerar på barn under 3 år.

Andra läkemedel och OPATANOL

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska läkemedlen tas med minst 5 minuters mellanrum. Ögonsalvor ska användas sist.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Du ska inte använda OPATANOL om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan märka, att din syn blir litet dimmig efter att du använt OPATANOL. Kör inte bil eller andra fordon och använd inga verktyg eller maskiner innan din syn har klarnat.

OPATANOL innehåller bensalkoniumklorid

Bensalkoniumklorid kan orsaka ögonirritation och missfärgning av mjuka kontaktlinser. Kontakt med mjuka kontaktlinser bör därför undvikas. Om du bär kontaktlinser ska du ta ur dem innan du använder detta läkemedel och vänta minst 15 minuter innan du sätter in linserna igen.


3. Hur du använder OPATANOL


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Den rekommenderade dosen är 1 droppe i ögat eller båda ögonen 2 gånger dagligen (morgon och kväll).

Använd denna dosering om inte din doktor föreskriver något annat. OPATANOL ska endast användas i båda ögonen om din doktor föreskriver det. Använd läkemedlet så länge som din doktor föreskrivit.


OPATANOL ska endast användas som ögondroppar.


Hur du använder OPATANOL


opatanolBild 1


opatanol 2Bild 2


Hur mycket man ska använda


• Hämta flaskan med OPATANOL och en spegel.

• Tvätta dina händer.

• Ta flaskan och skruva av skruvlocket.

• Om garantiförseglingen är lös ska den avlägsnas efter att flasklocket tagits bort och innan produkten används.

• Håll flaskan med spetsen nedåt mellan tummen och långfingret.

• Luta huvudet bakåt. Dra ner det undre ögonlocket med ett rent finger, så att det bildas en ficka mellan ögat och ögonlocket. Droppen ska hamna här (se bild 1).

• Placera flaskspetsen nära ögat. Använd spegeln om det underlättar.

• Rör inte ögat, ögonlocket, omgivande vävnad eller andra ytor med droppspetsen - det kan förorena innehållet i flaskan.

• Tryck lätt i botten på flaskan så att en droppe OPATANOL frigörs.

• Kläm inte på flaskan - den är gjord så att ett lätt tryck i botten är allt som behövs (se bild 2).

• Om båda ögonen ska behandlas ska du nu upprepa stegen ovan för det andra ögat.

• Sätt tillbaka skruvlocket på flaskan omedelbart efter användning.


Om en droppe missar ögat - försök igen.

Om du använder mera OPATANOL än vad du borde

Skölj ur allt ur ögat med ljummet vatten. Ta inte fler droppar förrän det är dags för nästa dos.

Om du har glömt att ta OPATANOL

Ta en droppe så snart du kommer ihåg det och gå sedan tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Om det däremot nästan är dags för din nästa dos hoppar du över den glömda dosen och återgår till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Om du slutar att använda OPATANOL

Sluta inte att använda OPATANOL utan att tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats för OPATANOL


Vanliga: (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Ögat: Ögonsmärta, ögonirritation, torra ögon, onormal känsla i ögat, ögonobehag


Allmänna biverkningar: Huvudvärk, trötthet, torr näsa, smakrubbning.


Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Ögat:Dimsyn, minskad synskärpa, onormal syn, sjukdomar i hornhinnan, inflammation i ögats yta med eller utan skada på ytan inflammation eller infektion i bindhinnan, ögonsekret, ljuskänslighet, ökad tårproduktion, kliande ögon, röda ögon, ögonlockssjukdomar, klåda, rodnade eller svullna ögonlock, krustabildning på ögonlocken.


Allmänna biverkningar: Onormal eller minskad känsel, yrsel, rinnande näsa, torr hud, hudinflammation.


Har rapporterats: (förkommer hos okänt antal användare)

Ögat: Ögonsvullnad, hornhinnesvullnad, förändrad pupillstorlek.


Allmänna biverkningar: Andtäppa, ökade allergiska symtom, ansiktssvullnad, dåsighet, allmän svaghet, illamående, kräkning, bihåleinfektion, hudrodnad och klåda.


I mycket sällsynta fall har en del patienter med svåra skador på den genomskinliga hinnan framför ögat (hornhinnan) fått mjölkiga fläckar på hornhinnan som orsakats av en kalciumavlagring under behandlingen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur OPATANOL  ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet (Utg. dat.) på kartongen och flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i månaden.


Det här läkemedlet kräver inte några särskilda förvaringsbetingelser.


Du bör kasta flaskan 4 veckor efter att du först öppnade den för att förhindra infektioner. Använd sedan en ny flaska. Skriv ned det datum du först öppnande flaskan på varje flasketikett och kartong.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen om hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är olopatadin. Varje ml lösning innehåller 1 mg av olopatadin (som hydroklorid).


Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat (E339), saltsyra (E507) och/eller natriumhydroxid (E524) och renat vatten


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

OPATANOL är en klar och färglös vätska (en lösning) som tillhandahålles i en förpackning med antingen en 5 ml flaska eller tre 5 ml plastflaskor med skruvlock. Inte alla förpackningsstorlekarna behöver marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av försäljningstillståndet

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien


Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien


Tillverkare

Alcon Cusí. S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou

Spanien


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Alcon NV

+ 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

Latvija

Alcon Pharmaceuticals Ltd

+ 371 67 321 121

България

Алкон България ЕООД

+ 359 2 950 15 65

Lietuva

Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė

+ 370 5 2 314 756

Česká republika

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

+ 420 225 775 111

Magyarország

Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.

+ 36-1-463-9080

Danmark

Alcon Nordic A/S

+ 45 3636 4300

Nederland

Alcon Nederland BV

+ 31 (0) 183 654321

Deutschland

Alcon Pharma GmbH

+ 49 (0)761 1304-0

Norge

Alcon Nordic A/S

+ 45 3636 4300

Ελλάδα

Κύπρος

Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ

+ 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

Österreich

Alcon Ophthalmika GmbH

+ 43 (0)1 596 69 70

Eesti

Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

+ 372 6 313 214

Polska

Alcon Polska Sp. z o.o.

+ 48 22 820 3450

España

Alcon Cusí, S.A.

+ 34 93 497 7000

Portugal

Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

+ 351 214 400 300

France

Laboratoires Alcon

+ 33 (0)1 47 10 47 10

România

S.C. Alcon Romania S.R.L.

+ 40 21 203 93 24

Hrvatska

Alcon Farmaceutika d.o.o.

+ 385 1 4611 988

Slovenija

Alcon d.o.o.

+ 386 1 422 5280

Ireland

Malta

United Kingdom

Alcon Laboratories (UK) Ltd.,

+ 44 (0) 871 376 1402 (United Kingdom)

Slovenská republika

Alcon Pharmaceuticals Ltd.,o.z.

+ 421 2 5441 0378

Ísland

Alcon Nordic A/S

+ 45 3636 4300

Suomi/Finland

Alcon Nordic A/S

+ 45 3636 4300

Italia

Alcon Italia S.p.A.

+ 39 02 81803.1

Sverige

Novartis Sverige AB

+ 46 8 732 32 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-04-24

Övriga informationskällor

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av