Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Diprosalic

(Parallellimporterat)
MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Pharmachim

Kutan lösning 0,5 mg/ml+20 mg/ml

Inga avvikelser.

Stark glukokortikoid (Grupp III) med salicylsyra

Aktiva substanser:
ATC-kod: D07XC01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Diprosalic

0,5 mg/ml + 20 mg/ml kutan lösning
betametason/salicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diprosalic är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Diprosalic
3. Hur du använder Diprosalic
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diprosalic ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diprosalic är och vad det används för

 

Diprosalic är ett starkt verkande kortisonpreparat (stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar. Den innehåller även salicylsyra som är ett medel som mjukar upp huden.


Diprosalic salva används främst vid psoriasis och andra torra och fjällande hudsjukdomar. Diprosalic lösning är speciellt avsedd för hårbottenbehandling och kilande inflammerade hudsjukdomar som psoriasis och mjälleksem.


Denna kombination av betametason och salicylsyra som finns i Diprosalic kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Diprosalic

Använd inte Diprosalic

- Om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- Diprosalic används inte vid ansiktssjukdomen Rosacea eller vid perioral dermatit (utslag kring munnen).

- Kortisonpreparat används inte vid infekterade hudsjukdomar utan att man samtidigt behandlar infektionen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Diprosalic

Barn

Diprosalic ska inte användas av barn, om inte läkaren särskilt ordinerat det.

Diprosalic används inte i ansiktet eller på områden där hud ligger mot hud, t ex ljumskar och armhålor utan läkares särskilda ordination. Används inte i öppna sår.


Undvik att få Diprosalic i ögonen.


Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

Andra läkemedel och Diprosalic

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det finns risk att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Diprosalic under graviditet.


Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Diprosalic under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Diprosalic påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Diprosalic

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.


Vanligt är att ett tunt lager av Diprosalic salva ingnides två gånger om dagen, men ofta är en behandling om dagen tillräcklig.


Lösningen droppas i hårbotten och ingnides lätt en eller två gånger dagligen. När förbättring inträtt kan behandlingstillfällena glesas ut ytterligare.


Användning för barn

Diprosalic ska inte användas av barn, om inte läkaren särskilt ordinerat det.

Om du använt för stor mängd av Diprosalic 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformattionscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Diprosalic

Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos. Ta nästa dos så snart som möjligt, fortsätt sedan behandlingen enligt doseringsanvisningarna.

Om du slutar att använda Diprosalic

Avbryt inte behandlingen tvärt. Som med alla starka steroider ska behandlingen trappas ner gradvis.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Risken för biverkningar ökar vid behandling av stora kroppsytor, täta behandlingar och behandling under lång tid.


Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare)

Hudförtunning (hudatrofi), bristningar i ytliga blodkärl, hudinfektioner.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

När stora kroppsytor behandlas kan påverkan på binjurarna förekomma. Det försvinner när

behandlingen avslutas. Ökad behåring, pigmentförändringar.

Kontaktallergiska reaktioner i form av ökad hudirritation; tala då med läkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Diprosalic ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är betametson och salicylsyra.

- Övriga innehållsämnen är:

Kutan lösning: Isopropylalkohol, natriumedetat, hypromellos, natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Diprosalic kutan lösning: Plastflaskor innehållande 100 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharmachim AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

Sverige

Tel: 042-32 66 95


Ompackare:

Interport Ltd

Brandon House

Marlowe Way

Croydon

CR0 4XS

England


Tillverkare:

MSD-koncernen.


Denna bipacksedel ändrades senast 22 april 2015

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av